2021. gada janvārī  9211 jeb 12.7% no reģistrētā bezdarbnieku kopskaita valstī bija bezdarbnieki ar invaliditāti.

2021. gada janvārī  9211 jeb 12.7% no reģistrētā bezdarbnieku kopskaita valstī bija bezdarbnieki ar invaliditāti

Salīdzinot ar atbilstošo periodu pirms gada, mērķgrupas palielinājums absolūtos skaitļos ir par 628 personām un atgriešanās darba tirgū ir lēnāka nekā citām grupām. 2021. gada 1. mēnesī vairāk nekā puse (65,4%) no reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir vecumā virs 50 gadiem, 47,2% no reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir ilgstošie bezdarbnieki, jaunieši bezdarbnieki (15-24) ir 1,7%.

2021. gada janvārī darbā iekārtojušās 189 personas ar invaliditāti, no kurām 47 (24,9%) ir iekārtojušās darbā, pēc kāda aktīvā NVA pasākuma pabeigšanas (izņemot KPP informatīvās dienas).

Bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesijām pēc pēdējās nodarbošanās (31.01.2021.)

Bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesijām pēc pēdējās nodarbošanās (31.01.2021.)

Lielākais bezdarbnieku ar invaliditāti skaits pēc pēdējās nodarbošanās sadalījumā pa profesiju pamatgrupām pēc LR Profesiju klasifikatora (profesiju pamatgrupu Nr. 0-9) – vienkāršajās profesijās (24.5% no visiem reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti), tam seko Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki (13.7 %) un Kvalificēti strādnieki un amatnieki (9.8%) un Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri (9.2%). (Sk. Tabulu 1)

Bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesiju grupām pēc pēdējās nodarbošanās (31.01.2021.)

Profesiju pamatgr. Nr.

Pēdējās nodarbošanās - pamatgrupu nosaukums

Reģistrēto b/d skaits

% no kopējā mērķa grupas skaita

Augstas kvalifikācijas profesijas, tai skaitā

0

Nacionālo bruņoto spēku profesijas

   

1

Vadītāji

152

1,7%

2

Vecākie speciālisti

311

3,4%

3

Speciālisti

523

5,7%

Vidējās kvalifikācijas profesijas, tai skaitā

4

Kalpotāji

418

4,5%

5

Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki

1260

13,7%

6

Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki

140

1,5%

7

Kvalificēti strādnieki un amatnieki

906

9,8%

8

Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri

851

9,2%

Zemas kvalifikācijas profesijas

9

Vienkāršās profesijas

2261

24,5%

Cilvēku ar invaliditāti iekļaušana darba tirgū lielā mērā ir atkarīga no iegūtās profesionālās kvalifikācijas un iepriekšējā darbā iegūtajām prasmēm un iemaņām. NVA statistikas dati liecina, ka vairākumam reģistrēto bezdarbnieku ar invaliditāti ir darba pieredze vidējās kvalifikācijas profesijās, bet netrūkst arī tādu, kuri ir strādājuši augstākas kvalifikācijas profesijās. (Sk. Tabulu 2)

Bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesijām pēc pēdējās nodarbošanās (31.01.2021.)

Profesiju pamatgr. Nr.

Pēdējās nodarbošanās - pamatgrupu nosaukums

Profesijas TOP5

Reģistrēto b/d skaits

 Augstas kvalifikācijas profesijas, tai skaitā

1

 Vadītāji

VALDES LOCEKLIS

25

GALVENAIS GRĀMATVEDIS

13

BŪVDARBU VADĪTĀJS

9

PASTA NODAĻAS PRIEKŠNIEKS

6

Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komercpakalpojumu jomā)

6

2

 Vecākie speciālisti

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

26

PROJEKTA VADĪTĀJS

26

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

18

SĀKUMIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

10

PEDAGOGS

10

3

 Speciālisti

GRĀMATVEDIS (CETURTĀ LĪMEŅA KVALIFIKĀCIJA)

37

LIETVEDIS

35

GRĀMATVEŽA PALĪGS

35

MĀSA (MEDICĪNAS MĀSA)

25

SAGĀDNIEKS

19

Vidējās kvalifikācijas profesijas, tai skaitā

4

Kalpotāji

Datu ievades OPERATORS

51

KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS

41

PASTNIEKS

31

NOLIKTAVAS DARBINIEKS

30

NOLIKTAVAS PĀRZINIS

30

5

Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki

MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJS

301

PAVĀRS

115

APRŪPĒTĀJS

110

PĀRDEVĒJS KONSULTANTS

103

APSARGS

93

6

Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki

MEŽSTRĀDNIEKS

42

LOPKOPIS

23

LAUKSTRĀDNIEKS

15

KOKSNES ŠĶIROTĀJS

8

CŪKKOPIS

5

7

Kvalificēti strādnieki un amatnieki

ŠUVĒJS

87

KOKAPSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORS

64

ĒKU CELTNIEKS

57

ZIVJU APSTRĀDĀTĀJS

41

SANTEHNIĶIS

37

8

 Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri

KRAVAS AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS

145

AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS

141

APKURES /KRĀŠŅU KURINĀTĀJS

74

TRAKTORA VADĪTĀJS

47

TRAKTORTEHNIKAS VADĪTĀJS

37

Zemas kvalifikācijas profesijas

9

Vienkāršās profesijas

PALĪGSTRĀDNIEKS

678

APKOPĒJS

437

SĒTNIEKS

211

BŪVSTRĀDNIEKS

91

CEHA STRĀDNIEKS

79

Kopumā var secināt, ka NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir labs potenciāls, lai iekļautos darba tirgū. Atsevišķu personu nodarbinātības iespējas ir atkarīgas no invaliditātes grupas un traucējumu veida, bet vairākums šo cilvēku, saņemot minimālu atbalstu un palīdzību, ir spējīgi veikt profesionālos pienākumus.

NVA pieredze bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbinātībā subsidētajās darba vietās arī liecina par to, ka bezdarbnieki, gan jaunieši, gan pieaugušie, ar dažādiem invaliditātes veidiem ir spējīgi strādāt vairākās profesionālās darbības jomās dažādā profesionālajā statusā.

Informācija darba devējiem par dalību pasākumos noteiktām personu grupām un finansiālo atbalstu.

“Pasākumi noteiktām personu grupām” bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku” ietvaros NVA nodrošina atbalstu darba devējiem darba vadītāja atlīdzībai, darba vietas pielāgošanai atbilstoši ergoterapeita atzinumam, surdotulka un atbalsta personu pakalpojumus (bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem).

Subsidētās darba vietas dod iespēju cilvēkam ar invaliditāti parādīt sevi darbā, bet darba devējam - novērtēt viņa profesionālās iemaņas un prasmes. Tas ir ceļa sākums uz pastāvīgu darbu.

Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošina darba devējiem arī konsultācijas par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu.

Bezdarbniekiem ar invaliditāti ir pieejami arī citi NVA īstenoti pakalpojumi:

Vairākos nodarbinātības un apmācības pasākumos ir pieejami ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personu pakalpojumi. Ja nepieciešams, mācību vai darba vieta tiek pielāgota klienta vajadzībām.

Lai cilvēkam ar invaliditāti atrastu vispiemērotāko nodarbošanos, bet darba devējam - motivētu darbinieku, svarīgs individuālais atbalsts, ko sniedz NVA nodarbinātības aģenti un karjeras konsultanti. Individuālās karjeras konsultācijas laikā, izmantojot dažādas metodikas, konsultants palīdz sasaistīt klienta profesionālās intereses ar spējām un prasmēm, ņemot vērā veselības stāvokli.

Karjeras konsultants palīdz arī darba devējam atbilstošo darbinieku atlasē, lai nekļūdītos izvēlē un atrastu piemērotāko darbinieku - motivētu, kvalificētu un gatavu strādāt.