Augstākās izglītības iestādes studiju moduļa vai studiju kursu apguve ar kuponu metodi

Logo: Eiropas Savienibas karogs. Teksts Finansē Eiropas Savienība NextGenerationEU. Logo: Latvijas karogs Teksts: 2027 Nacionālais attīstības plāns

 

 

 

 

 

Atveseļošanas fonda projekts “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001

  Pasākuma mērķis ir nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.

  Dalībai augstākās izglītības iestādes studiju moduļa vai studiju kursu apguvei var pieteikties bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu.

  Pamatnosacījumi:

  • Sociālās un profesionālās pamatprasmes (augstākās izglītības iestādes studiju moduļa vai studiju kursu programmas), kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, nosaka labklājības ministra izveidota komisija.
  • Lai iesaistītos Augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju kursu programmu apguvē, bezdarbniekam un darba meklētājam ir jāizsaka vēlme dalībai apmācībā. Pieteikties mācībām var klātienē NVA filiālē vai NVA mājaslapā CV un vakanču portālā reģistrējoties savā profilā
  • Bezdarbnieku un darba meklētāju gada laikā var iesaistīt profesionālās pilnveides izglītības vai profesionālās tālākizglītības moduļu vai moduļu kopu apguvei, vai augstākās izglītības iestādes studiju moduļa vai studiju kursa apguvei, vai neformālās izglītības, vai transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju programmu apguvei ne vairāk kā trīs reizes, izņemot gadījumus, kad apmācības organizē pēc darba devēja pieprasījuma.
  • Bezdarbnieki un darba meklētāji apmācību kuponu saņem rindas kārtībā atbilstoši pieteikuma dalībai apmācībā reģistrēšanas datumam NVA datu bāzē.
  • Saņemot apmācību kuponu, bezdarbniekam un darba meklētājam ir jāizvēlas:
  • izglītības iestāde bezdarbniekam un darba meklētājam, kuri apguvuši Augstākās izglītības iestādes studiju moduļa vai studiju kursa programmu un sekmīgi nokārtojuši noslēguma pārbaudījumu, izsniedz apliecību, kurā iekļauj ziņas par tās saņēmēju, norāda koledžas vai augstskolas nosaukumu, izglītības programmas nosaukumu un apjomu kredītpunktos, izglītības programmas docētāja vārdu, uzvārdu un kvalifikāciju, izpildītā darba apjomu, studiju rezultātu vērtējumu.
  Svarīgi!

  Ja bezdarbnieks 90 dienu laikā pēc apmācības pabeigšanas bez attaisnojošiem iemesliem nekārto eksāmenu vai noslēguma pārbaudījumu, bezdarbniekam ir pienākums atlīdzināt Aģentūrai apmācības laikā saņemto stipendiju un mobilitātes atbalstu!

  • Izglītības iestāde nav tiesīga noteikt bezdarbniekam vai darba meklētājam papildu maksu par dalību Apmācībā vai jebkādas citas finansiāla rakstura saistības.
  • Apmācību laikā bezdarbniekiem tiek nodrošināta stipendija 5 euro par vienu apmācību dienu.
  • Bezdarbniekiem ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību līdz 200 euro mēnesī reģionālās mobilitātes atbalstam:
   • transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīves vietas līdz apmācības īstenošanas vietai un atpakaļ (nepārsniedzot 10 euro dienā);​
   • dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcu izdevumu kompensācijai.
  1. apmācību vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīves vietas (izņemot Rīgu), izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja deklarētā dzīvesvieta atrodas ārpus Rīgas;
  2. norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai sešu mēnešu laikā mainījis deklarēto dzīvesvietu un gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, kad bezdarbniekam konkrētā dzīvesvieta ir pirmā deklarētā dzīvesvieta Latvijā;
  3. finanšu atbalsts tiek pieprasīts 10 darbdienu laikā no apmācību uzsākšanas dienas.
  • 10 darba dienu laikā pēc apmācību uzsākšanas iesniedz Iesniegumu, kuram pievienots Apliecinājums.

  Ja mainās apmācību adrese, informāciju par apmācību vietu iesniedz atkārtoti (10 darba dienu laikā no iestājušām izmaiņām) un ikmēneša finanšu atlīdzību par nākamajiem mēnešiem aprēķina, ņemot vērā jauno attālumu no deklarētās dzīvesvietas līdz apmācību vietai.

   Iesniegumus iesniedz NVA šādos veidos:

  • klātienē;
  • elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (e-adresē vai e-pastā pasts@nva.gov.lv);
  • izmantojot pasta pakalpojumus.

  NVA triju darba dienu laikā no Iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par finanšu atlīdzību.

  NVA vienas darba dienas laikā no lēmuma pieņemšanas rakstveidā informē bezdarbnieku par pieņemto lēmumu. Pozitīva lēmuma gadījumā īres izdevumu kompensēšanai, Filiāle vienlaicīgi nosūta bezdarbniekam finanšu atlīdzības pamatojuma veidlapu.

  Detalizētāka informācija par Atbalsta pasākumu “Atbalsts reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros” skatīt šeit: