EURES Jaunumi
ES karogs un ES simbolika

1950.gada 9.maijā Francijas ārlietu ministrs Robērs Šumans ierosināja ieviest Eiropā jaunu starpvalstu sadarbības veidu, kas padarītu neiespējamu karu starp Eiropas valstīm, un jau gadu vēlāk Beļģija, Francija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande un Vācija Parīzē parakstīja līgumu par Eiropas ogļu un tērauda apvienības izveidi, kas tiek uzskatīta par Eiropas Savienības (ES) sākumu. 1985.gadā ES valstu un valdību vadītāju augstākā līmeņa sanāksmē Milānā tika nolemts 9.maiju noteikt kā Eiropas dienu. Ik gadu maijā visā Eiropā tiek rīkoti dažādi pasākumi, kuros valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas, ES institūcijas un ES valstu vēstniecības informē par ES aktualitātēm, sasniegumiem un iespējām.

Šī gada 1.maijā ir apritējuši 17 gadi kopš mūsu valsts ir kļuvusi par Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti. Iestājoties Eiropas Savienībā, Latvija kļuva arī par Eiropas valstu nodarbinātības dienestu un to partneru tīkla EURES dalībnieci.

EURES ir Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīkls, kuru koordinē Eiropas Komisija (EK) un kurā ietilpst 31 valsts - visas Eiropas Savienības (ES) valstis, kā arī Norvēģija, Islande, Lihtenšteina un Šveice. Latviju EURES tīklā pārstāv Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA).

EURES tīklā visā Eiropā strādā vairāk nekā 960 EURES konsultantu, kuri ir specializējušies praktiskajos, juridiskajos un administratīvajos jautājumos saistībā ar Eiropas darba mobilitāti starpvalstu un pārrobežu līmenī. Latvijā EURES konsultanti strādā NVA filiālēs Rīgā, Liepājā, Cēsīs, Rēzeknē un Daugavpilī, lai darba devējiem sniegtu atbalstu darbinieku piesaistei, bet darba meklētājiem - konsultācijas par darba un dzīves apstākļiem Eiropā un Latvijā. Ārvalstīs strādājošos Latvijas valstspiederīgos, kuri vēlas atgriezties Latvijas darba tirgū, NVA EURES speciālisti konsultē par NVA atbalstu un pakalpojumiem, situāciju darba tirgū, dzīves apstākļiem, nodarbinātības iespējām, kā arī dokumentiem, kas jāsakārto, atgriežoties Latvijā.


NVA EURES konsultantu atbalsts pieejams ikvienam!

Mājaslapa: www.nva.gov.lv/eures

E-pasts: eures@nva.gov.lv

Facebook: www.facebook.com/eureslatvia/

Linkedin: www.linkedin.com/company/eures-latvia

Piektdienās no 13.00 līdz 15.00 EURES čats:

https://ec.europa.eu/eures/public/chat-with-eures-advisers


NVA pārstāv mūsu valsti, darbojoties ne vien Eiropas nodarbinātības dienestu tīklā EURES, bet arī ES dalībvalstu nodarbinātības dienestu tīklā PES (European network of Public Employment Services), kas ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes lēmumu par ciešāku nodarbinātības dienestu sadarbību tika izveidots 2014. gadā, lai vienotas Eiropas nodarbinātības stratēģijas ietvaros veicinātu nodarbinātības dienestu attīstību un pakalpojumu efektivitāti.

Eiropas valstu nodarbinātības dienestu vadītāji kopā ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem analizē situāciju Eiropas Savienības darba tirgū, izstrādā ES dalībvalstu nodarbinātības dienestu tīkla PES uzdevumus un prioritātes, izvērtē paveikto, kā arī regulāri rīko nodarbinātības dienestu savstarpējo mācīšanos un pieredzes apmaiņu.

Reizi pusgadā katra prezidējošā valsts Eiropas Savienības Padomē organizē PES valdes sanāksmi, lai apspriestu, kas ir paveikts iepriekšējā pusgadā un pieņemtu lēmumus par turpmāko darbību. Tā, piemēram,14. PES valdes sanāksmē tika izvērtēti nodarbinātības dienestu savstarpējās mācīšanās rezultāti un apspriestas Covid-19 pandēmijas ietekmētās izmaiņas savstarpējās mācīšanās norisē, tika skatīta iepriekšējās sanāksmes lēmumu izpilde, PES tīkla stratēģijas projekts par PES tīkla atbalstu darba tirgus atveseļošanai, apstiprināts PES tīkla 2020.gada darbības pārskats un darbības programma 2021. gadam. Šobrīd tīkla PES uzmanības centrā – nodarbinātības dienestu saskaņota un efektīva darbība pandēmijas un digitalizācijas apstākļos un katras ES dalībvalsts nodarbinātības dienesta loma un stratēģija darba tirgus atveseļošanā.

Intensīva sadarbība notiek ar mūsu tuvākajiem kaimiņiem Eiropā – Lietuvu un Igauniju. Savstarpējās mācīšanās semināri, mācību vizītes, pieredzes  un savstarpējās mācīšanās pasākumi gan NVA pārvaldes, gan NVA filiāļu līmenī tiek rīkoti Baltijas valstu nodarbinātības dienestu sadarbības līguma ietvaros un norisinās trīs reizes gadā katrā no Baltijas valstīm. Nupat, marta nogalē, norisinājās Baltijas valstu nodarbinātības dienestu savstarpējās mācīšanās seminārs "Personāla vadība un iekšējā komunikācija Baltijas valstu nodarbinātības dienestos”. Semināra laikā Igaunijas, Lietuvas un Latvijas nodarbinātības dienestu pārstāvji dalījās pieredzē darba organizēšanā Covid-19 pandēmijas apstākļos, kā arī apsprieda darba ieradumu maiņas ietekmi uz personālu un darba tirgu gan pandēmijas apstākļos, gan nākotnē.

Savu atbalstu Eiropas valstis sniedza Latvijai jau Nodarbinātības valsts aģentūras izveides laikā,  pirms 30 gadiem. Lai bezdarbnieki un darba meklētāji atjaunotajā Latvijas Republikā saņemtu kvalitatīvu un laika prasībām atbilstošu  atbalstu, noritēja intensīvas jaundibinātā Latvijas nodarbinātības dienesta darbinieku mācības, un daudzi speciālisti savu kvalifikāciju paaugstināja, mācoties citās Eiropas valstīs un pārņemot Vācijas, Zviedrijas, Dānijas, Lielbritānijas un Ungārijas nodarbinātības dienestu iekrāto pieredzi.

Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā, NVA uzsāka daudzu Eiropas Savienības fondu finansēto bezdarba mazināšanas un nodarbinātības veicināšanas projektu īstenošanu. Kā piemērus var minēt tādus nozīmīgus ESF projektus kā “Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, “Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība”, „Apmācība pie darba devēja tam vajadzīgā speciālista sagatavošanai”, “Kompleksie atbalsta pasākumi”, “Pasākumi noteiktām personu grupām”, “Jauniešu garantijas”, “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem”, “Atbalsts ilgākam darba mūžam”  un daudzus citus. Īpaša nozīme bija NVA īstenotajiem ESF projektiem 2008.gadā izraisītās ekonomiskās krīzes seku pārvarēšanai - „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”, „Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām”, “Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”, “Atbalsts bezdarbniekiem pirmā vai otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmu apguvē” u.c. Šobrīd NVA īsteno ESF projektus “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”, “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”, “EURES tīkla darbība Latvijā”, “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide”, ERAF projektu “Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide”, sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi piedalās ESF projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” īstenošanā.

Līdzdarbība Eiropas Savienības mērķu īstenošanā un partnerība ar citām Eiropas valstīm padara mūs stiprākus. Eiropas savienības mērķi ir:

  • saglabāt un nostiprināt mieru tās dalībvalstu un tās kaimiņvalstu starpā,
  • tuvināt Eiropas valstis praktiskā sadarbībā,
  • garantēt Eiropas iedzīvotājiem drošību,
  • veicināt ekonomisko un sociālo solidaritāti,
  • saglabāt Eiropas valstu identitāti un dažādību globalizētā pasaulē,
  • veicināt eiropiešu kopīgās vērtības.