Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

ĀRZEMNIEKU NODARBINĀŠANA

 

 

 

 

  1. Darbinieku nosūtīšana pakalpojumu sniegšanai no trešajām valstīm
  2. Eiropas Savienības pilsoņiem/ Eiropas Ekonomikas zonas dalībniekiem
  3. Darbinieka nosūtīšana pakalpojumu sniegšanai no vienas ES dalībvalsts uz citu ES dalībvalsti
  4. Ārzemnieku nodarbināšana:DARBINIEKU NOSŪTĪŠANA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI NO TREŠAJĀM VALSTĪM

 

 

Darba tiesiskās attiecības Latvijas Republikā reglamentē Darba likums. Plašāka informācija par darba tiesiskajām attiecībām - Valsts darba inspekcijas mājas lapā.

 

Darba likuma 14.pants. Darbinieka nosūtīšana:

 

(1) Darbinieka nosūtīšana šā likuma izpratnē ir tie gadījumi, kad saistībā ar starptautisko pakalpojumu sniegšanu:

1) darba devējs, pamatojoties uz līgumu, ko viņš noslēdzis ar personu, kuras labā tiks veikts darbs, nosūta darbinieku uz citu valsti;
2) darba devējs nosūta darbinieku uz citā valstī esošu filiāli vai koncernā ietilpstošu uzņēmumu;
3) darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējs kā darba devējs nosūta darbinieku darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmējam, kura labā un vadībā tiks veikts darbs, ja tā uzņēmums atrodas citā valstī vai arī tas veic savu darbību citā valstī;

 

(2) Nosūtītais darbinieks šā panta izpratnē ir darbinieks, kas noteiktu laiku veic darbu citā valstī, nevis valstī, kurā viņš parasti veic darbu.

 

(3) Ja darbinieks nosūtīts veikt darbu Latvijā, tad neatkarīgi no darba līgumam un darba tiesiskajām attiecībām piemērojamā likuma šim nosūtītajam darbiniekam nodrošināmi darba apstākļi un nodarbinātības noteikumi, kas paredzēti Latvijas normatīvajos aktos, kā arī darba koplīgumos, kuri atzīti par vispārsaistošiem un regulē:

1) maksimālo darba laiku un minimālo atpūtas laiku;
2) minimālo ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu;
3) minimālo darba algas likmi, kā arī piemaksas par virsstundu darbu;
4) noteikumus par darbaspēka nodrošināšanu, īpaši ar darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēja starpniecību;
5) drošību, veselības aizsardzību un higiēnu darbā;
6) aizsardzības pasākumus personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā, kā arī šo personu darba un nodarbinātības noteikumus;
7) vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, kā arī cita veida diskriminācijas aizliegumu.

 

(4) Darba devējam, kas nosūta darbinieku veikt darbu Latvijā, ir pienākums pirms darbinieka nosūtīšanas rakstveidā informēt Valsts darba inspekciju par šo nosūtīto darbinieku, norādot:

1) darbinieka vārdu un uzvārdu;
2) darba uzsākšanas laiku;
3) paredzamo nodarbināšanas ilgumu;
4) darba veikšanas vietu (ja darba pienākumu veikšana nav paredzēta kādā noteiktā darba vietā, norāda, ka darbinieku var nodarbināt dažādās vietās);
5) darba devēja pārstāvi Latvijā, kurš ir pilnvarots pārstāvēt darba devēju Latvijas valsts iestādēs un tiesā;
6) personu, kuras labā tiks veikts darbs (pakalpojuma saņēmēju);
7) apliecinājumu par to, ka nosūtītais darbinieks, kas ir trešo valstu pilsonis, likumīgi strādā pie darba devēja Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā.

 

(5) Darba devējam, kas nosūta darbinieku veikt darbu citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, neatkarīgi no darba līgumam un darba tiesiskajām attiecībām piemērojamā likuma ir pienākums šim nosūtītajam darbiniekam nodrošināt nodarbinātības noteikumu izpildi un darba apstākļus saskaņā ar šā panta trešo daļu atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem, kuri regulē darbinieku nosūtīšanu.

 

(6) Šā panta noteikumi neattiecas uz tirdzniecības flotes uzņēmumu kuģu apkalpēm.

 

(04.03.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.06.2011. likumu, kas stājas spēkā 20.07.2011.)


ATBILDĪGĀS INSTITŪCIJAS

Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA):
  • piesaka brīvu darba vietu NVA filiālē (darba līguma ietvaros) un pēc pieteikšanas tai ir jābūt brīvai ne mazāk kā 10 darbdienas līdz dienai, kad darba devējs vēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP).

Informāciju, kā pieteikt vakanci NVA, skatīt sadaļā „Darba devējiem” -> „Vakanču reģistrēšana”.

 


Svarīgi ievērot šādus 2014. gada 28. janvāra MK noteikumu Nr. 55 punktus:

1. Ja tiesību subjekts, kurš atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" uzskatāms par darba devēju (turpmāk - darba devējs), ir paredzējis nodarbināt ārzemnieku (izņemot Imigrācijas likuma 9. panta trešajā un ceturtajā daļā un šo noteikumu 8. un 9. punktā minētos ārzemniekus), noslēdzot darba līgumu, viņš Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk - aģentūra) filiālē piesaka brīvu darba vietu. Pēc darba vietas pieteikšanas tai jābūt brīvai ne mazāk kā 10 darbdienas līdz dienai, kad darba devējs vēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk - pārvalde), lai apstiprinātu ielūgumu vīzas pieprasīšanai, vai izsaukumu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai ārzemniekam.

 

2. Darba devējam nav jāpiesaka aģentūrā brīva darba vieta, ja:
2.1. ārzemnieka nodarbināšana paredzēta, noslēdzot uzņēmuma līgumu;
2.2. ārzemnieks veic komercdarbību atbilstoši šo noteikumu 2.4 apakšpunktam.

 

3. Ja ārzemnieku paredzēts nodarbināt pie vairākiem darba devējiem vai vairākos amatos vai profesijās pie viena darba devēja, ārzemniekam nepieciešams saņemt tiesības uz nodarbinātību katrā darba veidā, izņemot gadījumu, ja nodarbinātība ir saistīta ar komercdarbības veikšanu atbilstoši šo noteikumu 2.4. apakšpunktam. 

 NORMATĪVIE DOKUMENTI

Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem:

 


Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā:


Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi


Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanas kārtību 

 

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils
ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv