Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Biežāk uzdotie jautājumi

 

 

 

 1. Jautājumi, kas saistīti ar bezdarbnieka statusu  
 2. CV/Vakanču portāls un darbiekārtošana
 3. Apmācību process
 4. Lejupielādē CV paraugu un ieteikumus CV sagatavošanā
 5. Lejupielādē motivācijas vēstules paraugu un ieteikumus motivācijas vēstules sagatavošanā
 6. Europass CV

 

 

 

Jautājumi, kas saistīti ar bezdarbnieka statusu

 

 

Kas var iegūt bezdarbnieka statusu?

 

Bezdarbnieka statusu vari iegūt, ja:

 • esi sasniedzis 15 gadu vecumu, nestrādā un meklē darbu;
 • neesi sasniedzis pensionēšanās vecumu;
 • esi darbspējīgs un gatavs nekavējoties uzsākt darbu;
 • nemācies vidusskolā vai profesionālajā arodvidusskolā (ja mācies vakarskolā, vari saņemt bezdarbnieka statusu);
 • neveic komercdarbību un neesi uzņēmuma valdes loceklis;
 • neatrodies ieslodzījuma vietā vai nesaņem pilnībā no valsts vai pašvaldības budžeta finansētus ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;
 • esi mikrouzņēmuma īpašnieks Mikrouzņēmuma nodokļa likuma izpratnē, kura mikrouzņēmumam nav apgrozījums (tajā skaitā pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas);
 • esi pašnodarbinātais (izņemot fizisko personu, kura veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu), kurš negūst ienākumu (tajā skaitā pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas).


Kā var reģistrēties bezdarbnieka statusa iegūšanai?

 

Lai iegūtu bezdarbnieka statusu jāiesniedz iesniegums. Iesniegumu var iesniegt:
Bezdarbnieka statuss tiks piešķirts ar iesnieguma saņemšanas dienu:
 • ja iesniegums par statusa piešķiršanu iesniegts NVA filiālē klātienē, par iesnieguma saņemšanas datumu uzskata dienu, kad tas faktiski saņemts NVA filiālē.
 • ja iesniegums par statusa piešķiršanu iesniegts elektroniski (izmantojot www.latvija.lv, NVA pašapkalpošanās portālā vai ar drošu elektronisko parakstu e-pastā), par iesnieguma saņemšanas datumu uzskata dienu, kad tas iesniegts (arī ārpus NVA darba laika).

Pēc iesnieguma saņemšanas NVA noteiks dienu, kad personai būs jāierodas NVA klātienē, lai iesaistītos piemērotos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos.
 

Vai valdes loceklis var būt bezdarbnieks?

 

Lai personai varētu piešķirt bezdarbnieka statusu, tiek vērtēta personas atbilstība Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma (turpmāk – Likums) 10.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem:

 • Likumā viens no kritērijiem ir nestrādā (nav uzskatāms par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”).
 • Likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1.panta 2.punkta “m” apakšpunktā noteikts, ka kapitālsabiedrības valdes loceklis, ja kapitālsabiedrībai taksācijas gada kārtējā mēnesī apgrozījums ir lielāks par Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, kas reizināts ar koeficientu 5, un kapitālsabiedrībā šajā mēnesī nav neviena darba ņēmēja vai visiem darba ņēmējiem obligāto iemaksu objekts ir mazāks par Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru ir darba ņēmējs.
 • Saskaņā ar Komerclikuma 134.panta otro daļu kapitālsabiedrība ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk - SIA) vai akciju sabiedrība (turpmāk - AS).


No minētā secināms, ka SIA un AS valdes loceklis var iegūt un saglabāt bezdarbnieka statusu līdz brīdim, kad SIA/AS taksācijas gada kārtējā mēnesī apgrozījums būs lielāks par Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, kas reizināts ar koeficientu 5 (430,00 EUR x 5 = 2150,00 EUR apgrozījums mēnesī), un SIA/AS šajā mēnesī nav neviena darba ņēmēja vai visiem darba ņēmējiem obligāto iemaksu objekts ir mazāks par Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.


Ziņas par taksācijas gada kārtējā mēneša apgrozījuma sasniegšanu iepriekš minētajām slieksnim, proti, 2150,00 EUR, pamatojoties uz kuru valdes loceklis iegūst darba ņēmēja statusu, SIA/AS valde pati iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam, uz kā pamata, Valsts ieņēmumu dienests ievada informāciju par darba ņēmēja statusu datubāzē. Tādejādi Aģentūrai nav nepieciešamības kontrolēt SIA/AS apgrozījuma apmēru, bezdarbnieka statusa piešķiršanai/saglabāšanai nepieciešamā informācija tiks atspoguļota BURVIS VID darba vēsturē.

 

Ja persona nav darba ņēmējs Likuma izpratnē un nav citu neatbilstību bezdarbnieka statusa iegūšanai saskaņā ar Likuma 10.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem, persona var iegūt bezdarbnieka statusu.

 

Kad bezdarbnieks zaudē statusu?

 

 • atsakās no piemērota darba piedāvājuma divas reizes;
 • bez attaisnojoša iemesla nepilda bezdarbnieka pienākumus;
 • sniedz nepatiesas ziņas par bezdarbnieka statusu;
 • atsakās no bezdarbnieka statusa, iesniedzot attiecīgu paziņojumu Nodarbinātības valsts aģentūrai.

 

Kādi ir piemērota darba kritēriji? 

 

Lai darba piedāvājums tiktu uzskatīts par piemērotu, ir jāņem vērā:

 

 • bezdarbnieka profesionālo sagatavotību (bezdarbniekam ir nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai veiktu piedāvātā darba pienākumus, tai skaitā nepieciešamā valsts valodas prasmes pakāpe) ar nosacījumu, ka:
 • pirmos trīs mēnešus no bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas bezdarbniekam tiek piedāvāts darbs profesijā, kurā bezdarbnieks iepriekš ir strādājis vai ieguvis izglītību, vai zemākas kvalifikācijas darbs, ja bezdarbnieks izteicis tādu vēlmi;
 • nākamajos trijos bezdarbnieka statusa mēnešos bezdarbniekam var piedāvāt arī zemākas kvalifikācijas darbu, nekā bezdarbnieks iepriekš ir strādājis vai ieguvis izglītību;
 • atlikušajos bezdarbnieka statusa mēnešos bezdarbniekam var piedāvāt arī mazkvalificētu darbu (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai);

 • bezdarbnieka veselības stāvokli. Bezdarbniekam ir pienākums informēt aģentūru par funkcionāliem traucējumiem un veselības problēmām, kuru dēļ viņš nespēj veikt noteiktus darbus, apliecinot to ar ārstējošā ārsta izziņu;

 • piedāvātās darbavietas sasniedzamību. Piedāvātajai darbavietai jābūt sasniedzamai no bezdarbnieka deklarētās dzīvesvietas, ceļā pavadot ne vairāk par pusotru stundu vienā virzienā;

 • darba algas apmēru, ja aģentūras rīcībā ir šāda informācija. Piedāvātās darba algas apmērs uzskatāms par atbilstošu, ja pirmajos trijos bezdarba mēnešos tas nav mazāks par vidējo atalgojumu attiecīgajā profesijā atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta publicētajiem datiem par profesiju vidējo stundas tarifa likmi. Nākamajos bezdarbnieka statusa mēnešos atbilstošs darba algas apmērs ir arī tāds, kas ir zemāks par vidējo atalgojumu attiecīgajā profesijā atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta publicētajiem datiem par vidējo stundas tarifa likmi, bet nav mazāks par valstī noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru. Ja bezdarbnieks vienlaikus ir strādājis vairākās profesijās, tiek ņemti vērā dati par vidējo atalgojumu profesijā, kurā tiek piedāvāta brīvā darba vieta. Ja bezdarbnieks iepriekš nav strādājis, tā iepriekšējie darba ienākumi nesasniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, bezdarbnieks ir ieguvis profesionālo izglītību, ir bijis pašnodarbinātās personas statusā (likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" izpratnē) vai ir bijis reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī ja no bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas ir pagājuši seši mēneši, uzskatāms, ka atbilstošs darba algas apmērs ir valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga;

 • bezdarbnieka reālās iespējas uzsākt darba tiesiskās attiecības konkrētā darba vietā (nepastāv apstākļi, kas nav atkarīgi no bezdarbnieka gribas un kavē darba tiesisko attiecību uzsākšanu, piemēram, tāda bērna pieskatīšana, kas nav sasniedzis vecumu, no kura uzsāk sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, ja pašvaldība nav nodrošinājusi pieskatīšanas pakalpojumu, personas ar invaliditāti kopšana. Minētie iemesli jāapliecina ar kompetentās iestādes izziņu).

 

 

Ir izbeigtas darba tiesiskās attiecības, pēc cik ilga laika var reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūrā? 

 

Bezdarbnieka statusu var iegūt jebkurā laikā (nākošajā darba dienā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas, vai to uzteicis darba devējs), ja persona atbilst Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteiktajiem bezdarbnieka statusa iegūšanas kritērijiem. Likums nosaka, ka tiesības uz bezdarbnieka statusu ir personai, kura:

 • nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”);
 • meklē darbu;
 • ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās;
 • ir sasniegusi 15 gadu vecumu;
 • nav sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi);
 • nav uzņemta pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē;
 • neveic komercdarbību vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • neatrodies ieslodzījuma vietā vai nesaņem pilnībā no valsts vai pašvaldības budžeta finansētus ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. 

  

Vai individuālais komersants var būt bezdarbnieks?

 

Ja individuālais komersants veic sociālās apdrošināšanas iemaksas, tad nevar atrasties bezdarbnieka statusā.

 

Ja iepriekš ir zaudēts bezdarbnieka statuss, pēc cik ilga laika var reģistrēties atkārtoti?

 

Tiesības bezdarbnieka statusu iegūt no jauna var pēc trim mēnešiem no dienas, kad bezdarbnieka statuss tika zaudēts.

 

Ja pēc paša vēlēšanās atteicies no bezdarbnieka statusa, iesniedzot iesniegumu NVA, tad atkārtoti uz bezdarbnieka statusu vari pretendēt ne ātrāk kā pēc trīs mēnešiem

 

Savukārt, ja bezdarbnieka statusu zaudēji, jo stājies darba attiecībās, tad atkārtoti pretendēt uz bezdarbnieka statusu vari pēc darba attiecību pārtraukšanas ar darba devēju.

 

 

Kur meklēt informāciju, ja nepieciešams noskaidrot, kad atkārtoti jāierodas uz NVA filiāli?

 

Nākamā apmeklējuma laiku iespējams noskaidrot:

 • autorizējoties NVA pašapkalpošanās portālā klikšķinot uz sadaļas Profils;
 • zvanot uz sava nodarbinātības aģenta tālruni vai bezmaksas informatīvo tālruni 80200206;
 • nosūtot e-pastu savam nodarbinātības aģentam vai uz
  Aplūkot e-pastu
  ;
 • ierodoties tajā NVA filiālē, kurā esi reģistrēts.

 

 

Kā ir iespējams mainīt esošo NVA filiāli uz citu?

 

Ja vēlies mainīt apkalpojošo NVA filiāli, ir jāiesniedz iesniegums par filiāles maiņu:

 • elektroniski, ja Jums nav droša elektroniskā paraksta, izmantojot www.latvija.lv tiešsaistes formu „E-iesniegums iestādei” . Iesniegumā jāuzraksta, ar kuru NVA filiāli turpmāk vēlēsieties sadarboties;
 • elektroniski, ja Jums ir drošs elektroniskais paraksts, iesūtot iesniegumu e-pastā savai līdzšinējai NVA filiālei vai filiālei, ar kuru turpmāk vēlēsieties sadarboties;
 • jāierodas klātienē tajā NVA filiālē, kurā esi reģistrējies kā bezdarbnieks vai tajā NVA filiālē, ar kuru turpmāk vēlies sadarboties.

Personas iesniegums filiālē tiek pieņemts un apstrādāts neatkarīgi no tā, kurā filiālē tobrīd ir reģistrēta persona. Filiāle, pamatojoties uz saņemto personas iesniegumu, organizē personas lietas pārsūtīšanu uz izvēlēto filiāli.

 

 

Ko nozīmē jēdzieni "bezdarbnieks" un "darba meklētājs"? Vai starp tiem ir kāda atšķirība?

 

Tiesības uz bezdarbnieka statusu pēc reģistrēšanās Nodarbinātības valsts aģentūrā ir personai, kura:

 • nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”);
 • meklē darbu;
 • ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās;
 • ir sasniegusi 15 gadu vecumu;
 • nav sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi);
 • nav uzņemta pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē;
 • neveic komercdarbību vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • neatrodas ieslodzījuma vietā, izņemot brīvības atņemšanas soda izciešanu atklātā cietumā, vai ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurā pakalpojumus pilnībā vai daļēji finansē no valsts vai pašvaldības budžeta.


Savukārt tiesības uz darba meklētāja statusu pēc reģistrēšanās Nodarbinātības valsts aģentūrā ir personai, kura:

 • nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu");
 • meklē darbu;
 • ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās;
 • ir sasniegusi 15 gadu vecumu;
 • neveic komercdarbību vai kuras komercdarbība ir apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • nav uzņemta pamatizglītības programmā klātienē.


Tātad persona darba meklētāja statusā (atšķirībā no bezdarbnieka statusa) var būt valsts pensijas saņēmēja, var mācīties vidējās izglītības programmā klātienē, būt  pilnā valsts apgādībā, nepretendēt uz bezdarbnieka pabalsta saņemšanu. Ja bez darba ir cilvēks, kurš nevar pretendēt uz bezdarbnieka pabalsta saņemšanu, bet grib un ir motivēts meklēt darbu, reģistrējoties NVA kā darba meklētājs, viņš var saņemt bezmaksas pakalpojumus, kas viņam palīdzēs darba meklējumos. Darba meklētājs NVA var saņemt informāciju par reģistrētājām brīvajām darba vietām, karjeras pakalpojumus, piedalīties konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos (semināri, lekcijas, īsie kursi un individuālās speciālistu konsultācijas) un neformālās izglītības programmu apguvē, izmantot Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) konsultantu pakalpojumus.

Savukārt cilvēkiem, kuri ieguvuši bezdarbnieka statusu, NVA (sadarbībā ar bezdarbnieku) izstrādā individuālo darba meklēšanas plānu, kurā paredz jauna darba atrašanu veicinošas aktivitātes. Lai bezdarbnieks pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties darba tirgū, NVA viņam piedāvā dažādus atbalsta pakalpojumus: informāciju par NVA reģistrētājām brīvajām darba vietām, karjeras konsultācijas, konkurētspējas paaugstināšanas iespējas,  profesionālo un neformālo apmācību, aktīvos nodarbinātības pasākumus, EURES konsultantu palīdzību u.c.

 

Kā pieteikties bezdarbnieka pabalstam un kāds būs tā apmērs?

 

Lai personai piešķirtu bezdarbnieka statusu, Nodarbinātības valsts aģentūrā jāiesniedz iesniegums un klātienē jāuzrāda personu apliecinošs dokuments  - pase vai personas apliecība.

 

Iesniegumu varat iesūtīt arī elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Plašāk par iesnieguma iesūtīšanu elektroniski lasiet šeit. Ja vēlaties pierakstīties Nodarbinātības valsts aģentūrā uz noteiktu apmeklējuma laiku, lūgums sazināties ar Nodarbinātības valsts aģentūras filiāli, ar kuru ir ērtāk sadarboties. Filiāļu kontaktinformācija atrodama mūsu tīmekļa vietnē.

 

Uz bezdarbnieka pabalstu varat pretendēt, ja Jums ir piešķirts bezdarbnieka statuss, kopējais apdrošināšanas (darba) stāžs ir ne mazāks par vienu gadu un obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas:

 • 9 mēnešus pēdējo 12 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas, ja bezdarbnieka statuss iegūts līdz 2017.gada 31.martam;
 • 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas, ja bezdarbnieka statuss iegūts 2017.gada 1.aprīlī vai vēlāk.

 

Bezdarbnieka pabalsta piešķiršana ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) kompetences jautājums. Vairāk par bezdarbnieka pabalstu varat uzzināt VSAA mājas lapā www.vsaa.lv, e-pasta adrese konsultācijām:
Aplūkot e-pastu
.

Kāpēc no VSAA 10 dienu laikā nav atbildes par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu?

 

Informāciju var saņemt tikai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā www.vsaa.lv.

 

Cik ātri pēc darba attiecību pārtraukšanas jāreģistrējas NVA, lai varētu saņemt bezdarbnieka pabalstu?

 

Informāciju var saņemt tikai Valsts sociālās aprdošināšanas aģentūrā www.vsaa.lv.

 

Vai var atjaunot  bezdarbnieka statusu, ja ir zaudēts bezdarbnieka statuss, jo persona iekārtojusies darbā uz nenoteiktu laiku, bet darba attiecības pārtrauktas nenostrādājot laika periodu līdz 2 mēnešiem?

 

Bezdarbnieka statusu var iegūt no jauna ar nākamo darba dienu pēc darba tiesisko attiecību pārtraukšanas.

 

 

Vai bezdarbnieks, kas strādājis Lielbritānijā un vēlas atgriezties Latvijā, varēs šeit saņemt Lielbritānijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu?

 

Jā. Meklējot darbu Latvijā, tiesības uz Lielbritānijā piešķirtā bezdarbnieka pabalsta saņemšanu darba meklētājam ir un saglabājas trīs mēnešu laikā no dienas, kad bezdarbnieks pārstājis būt Apvienotās Karalistes nodarbinātības dienestu rīcībā. Kopējais pabalsta saņemšanas laiks nevar pārsniegt Apvienotās Karalistes tiesību aktu noteikto pabalsta saņemšanas laika posmu.

Bezdarbniekam, kurš nolēmis darba meklējumos no Lielbritānijas doties uz Latviju vai kādu citu Eiropas Savienības (ES) valsti un tur saņemt Lielbritānijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu, pirms aizbraukšanas jādodas uz attiecīgo iestādi Apvienotajā Karalistē un jāsaņem U2 dokuments "Tiesību uz bezdarbnieka pabalstu saglabāšana”. Lai saņemtu U2 dokumentu, bezdarbniekam ir jābūt reģistrētam Lielbritānijas nodarbinātības dienestā kā darba meklētājam vismaz četras nedēļas pēc palikšanas bez darba un, protams, jābūt tiesībām uz šīs valsts bezdarbnieka pabalsta saņemšanu, turklāt uz citu valsti jādodas tikai darba meklējumu nolūkā.

Lai Latvijā saņemtu Lielbritānijas bezdarbnieka pabalstu, bezdarbniekam 7 dienu laikā jāreģistrēsies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA), jāuzrāda U2 dokuments un jāpilda visus bezdarbnieka pienākumus.

Detalizētāka informācija par bezdarbnieka pabalsta eksportu atrodama VSAA mājas lapā.

 

Ja ir strādāts ārzemēs, cik ātri ir jāreģistrējas NVA, lai saņemtu bezdarbnieka pabalstu?

 

Ja strādāts kādā no Eiropas valstīm, bezdarbnieka pabalsts jāpieprasa attiecīgajā valstī. Ierodoties Latvijā, personai 7 dienu laikā jāreģistrējas NVA un jāuzrāda U2 dokuments par bezdarbnieka pabalsta eksportu.

Plašāka informācija pieejama Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājas lapā www.vsaa.lv.

 

Vai var būt bezdarbnieks, ja pieder uzņēmuma kapitāldaļas?

 

Bezdarbniekam var piederēt uzņēmuma kapitāldaļas.

 

Kādi dokumenti nepieciešami, lai reģistrētos par bezdarbnieku?

 

Pase vai personas apliecība.

 

Vai prokūrists var iegūt bezdarbnieka statusu?

 

Var, ja prokūristam nav faktiski noteikta atlīdzība. 

  

Vai cita persona (ar ģenerālpilnvaru) var piereģistrēt cilvēku par bezdarbnieku?

 

Bezdarbnieka statusā var reģistrēties tikai pati persona. Ar pilnvaru nevar piereģistrēt citu personu. Bezdarbniekam jau sākot no pirmreizējās reģistrācijas pastāvīgi jāmeklē darbs un jāpiedalās nodarbinātības aktīvajos pasākumos. 

 

 

Kad jaunajām māmiņām jāreģistrējas par bezdarbnieku, lai saņemtu bezdarbnieka pabalstu?

 

 Informāciju var saņemt tikai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā www.vsaa.lv.

 

Vai persona, kura ir valsts apgādībā (pansionātā) var reģistrēties kā darba meklētājs? 

 Var, ja personai nav 100% darbaspēju zudums. 

Vai var saņemt bezdarbnieka pabalstu un stipendiju, ja mācās kursos?

 Jā, var saņemt. Bezdarbnieka pabalsta saņemšana neizslēdz stipendijas saņemšanu. 

Cik ilgi jānostrādā, lai varētu saņemt bezdarbnieka statusu?

 Nav noteikts. Persona var iegūt bezdarbnieka statusu arī tad, ja nekad nav strādājusi.     

 uz augšu


 

 

CV/Vakanču portāls un darbiekārtošana

 

Kā reģistrēties CV/vakanču portālā?

 

Ja neesi reģistrēts kā CV/Vakanču portāla lietotājs, tad reģistrēties ir iespējams šeit: http://cvvp.nva.gov.lv/registracija/darba-mekletajs.

 

Kā darba devējs var pieteikt vakances?

 

Vakances NVA ir iespējams pieteikt šādos veidos:

 

Kā darba devējs var pieteikt kolektīvo darbinieku atlaišanu?

 

Saskaņā ar Darba likumā (DL) noteikto, darba devējam kolektīvās atlaišanas gadījumā rakstiski jāsniedz paziņojums NVA par kolektīvo atlaišanu, norādot uzņēmuma atrašanās vietu un darbības veidu, kolektīvās atlaišanas iemeslu, atlaižamo darbinieku skaitu, minot katra darbinieka profesiju un kvalifikāciju, uzņēmumā parasti nodarbināto darbinieku skaitu, laikaposmu, kādā kolektīvo atlaišanu paredzēts veikt, kā arī sniegt informāciju par DL minētajām konsultācijām ar darbinieku pārstāvjiem. Lai atvieglotu paziņojuma sagatavošanu, norādot visu nepieciešamo informāciju, aicinām izmantot paraugu Darba devēja paziņojums NVA par kolektīvo atlaišanu.

 

Saskaņā ar DL noteikto, darba devējs kolektīvo atlaišanu var uzsākt ne agrāk, kā 30 dienas pēc paziņošanas NVA, ja darba devējs un darbinieku pārstāvji nav vienojušies par vēlāku kolektīvās atlaišanas uzsākšanas termiņu (DL 107.panta (1) daļa).

 

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 31.pants nosaka, ka NVA var saīsināt Darba likumā noteikto termiņu paziņojumam par kolektīvo atlaišanu, nosakot to īsāku par 30 dienām. Ja darba devējam nepieciešams termiņa saīsinājums, tas jānorāda paziņojumā, minot kā samazinājums mazinās negatīvo ekonomisko ietekmi uz uzņēmumu.


 

Kur var iepazīties ar jaunākajām vakancēm?

 

CV un vakanču portālā - https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/.

 

Kā apskatīt un mainīt sava CV informāciju?

 

Ja iepriekš esi reģistrējies NVA CV/Vakanču portālā, tad, lai aplūkotu un labotu jau izveidoto CV, ir nepieciešams tikai autorizēties sistēmā, izmantojot šo sadaļu: http://cvvp.nva.gov.lv/login (jāievada lietotāja vārds un parole). Šo sadaļu var atrast vai nu CV/Vakanču portāla labajā malā (“Autorizēties sistēmā”) vai zem sadaļas “Darba meklētājiem” -> “Mans konts”.

 

 

Kā jārīkojas uzņēmējam, ja viņš ar NVA starpniecību vēlas atrast sev darbinieku? Kādas ir piedāvātās iespējas?

 

Ja uzņēmums vēlas atrast sev darbiniekus, uzņēmumam jāreģistrē vakance NVA CV un vakanču portālā. Reģistrētajām vakancēm uzņēmums var saņemt piemērotu pretendentu atlases pakalpojumus, kas ir bez maksas.


Vakances NVA ir iespējams pieteikt šādos veidos:


Ja uzņēmums vēlas piemērotu pretendentu atlasi, tad vakances reģistrēšanas brīdī CV un vakanču portālā jāatzīmē atzīme – Vakancei nepieciešams organizēt atlasi? Ja vakance tiek pieteikta elektroniski vai zvanot, jānorāda vēlme saņemt piemērotu pretendentu atlases pakalpojumu.


NVA darbinieki veic pretendentu atlasi no bezdarbnieku un darba meklētāja vidus pēc darba devēja pieprasījuma.

 

Darba devējs izvēlas, kādus atlases pakalpojumus vēlas saņemt:

 1. piemērotu pretendentu kontaktinformāciju;
 2. piemērotu pretendentu CV un/vai motivācijas vēstuli;
 3. organizētu klātienes tikšanos ar piemērotiem pretendentiem - darba devēja prezentācija pretendentiem par uzņēmumu un piedāvātajām brīvajām darba vietām un/vai pretendentu interviju organizēšana filiālē vai pie darba devēja (nav pieejams līdz 12.05.2020.);
 4. karjeras konsultanta atbalstu darba devējam klātienes pretendentu intervijā (nav pieejams līdz 12.05.2020.).

 

Vairāk informācijas par vakanču reģistrēšanu un pretendentu atlašu pakalpojumiem pieejama - https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=60

 

Kur meklēt informāciju par firmām, kas iekārto darba ārzemēs? Kā pārbaudīt, vai konkrētā firma drīkst iekārtot darbā ārzemēs?

 

Ar licencēto komersantu, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus, sarakstu persona var iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv Licencētās darbiekārtošanas firmas (kreisajā pusē). Sadaļā ir pieejams Licencēto firmu saraksts. 

 

 

Vai NVA piedāvā darbu ārzemēs un kādi ir darba attiecību nosacījumi eiropas valstīs?

 

Jā, protams, NVA mājas lapā atrodama informācija par darba iespējām Eiropā.

 

 

uz augšu


 

Apmācību process

 

Kur meklēt informāciju par NVA piedāvātajām apmācību programmām?

 

Precīzu informāciju par NVA organizētajām apmācību programmām persona var iegūt NVA mājas lapas sadaļā "Bezdarbniekiem", => "Apmācības iespējas bezdarbniekiem".

 

 

 

Kā NVA mājas lapā atrast savas rindas numuru uz apmācībām?

 

Rindu saraksti uz apmācībām atrodami NVA mājas lapā, izvēloties savu filiāli un ieejot sadaļā "APMĀCĪBAS". Piemēram, Rīgas reģionālās filiāles rindu saraksti uz apmācībām pieejami ŠEIT

   
  Visus jautājumus saistībā ar mācību iespējām, ir iespējams noskaidrot konsultējoties ar NVA darbiniekiem NVA filiālē, kurā esat reģistrējies.

   

   

  Kā pieteikties NVA piedāvātajām apmācību iespējām?

   

  Lai iesaistītos NVA organizētajos aktīvās nodarbinātības pasākumos, tajā skaitā – apmācības programmās, vispirms ir jāiegūst bezdarbnieka statuss. Pēc tam, kad bezdarbnieka statuss ir iegūts, bezdarbniekam jāgriežas pie nodarbinātības aģenta, kurš reģistrēs mācību pieteikumu NVA datu bāzē un vajadzības gadījumā nosūtīs pie karjeras konsultanta, kā arī informēs par visiem interesējošajiem jautājumiem saistībā ar mācību procesu.

   

   

  Kā iespējams noskaidrot angļu valodas zināšanu līmeni?

   

  Zināšanu pārbaudes testu angļu valodā var atrast NVA mājas lapas www.nva.gov.lv sadaļā "Aktuālie pakalpojumi" (labajā pusē)
  Tiešā saite: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=3&new_lang=lv&mid=311#nef

   

   

  Kā var pieteikties uz karjeras konsultācijām?

   

  Pieteikties karjeras konsultācijai NVA persona var savai dzīves vietai tuvākajā NVA filiālē vai klientu apkalpošanas centrā.
  Informāciju par karjeras pakalpojumiem ir iespējams aplūkot NVA mājas lapā: www.nva.gov.lv sadaļā "Karjeras pakalpojumi".

   

   

  Vai bezdarbnieku apmācību laikā var slēgt līgumdarbu?

   

  Mācību laikā var slēgt līgumdarbu ar nosacījumu, ka darba laiks nesakrīt ar mācību laiku. 

    

   uz augšu


    


   25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

   Aizkraukle
   Alūksne
   Balvi (Gulbene)
   Bauska
   Cēsis
   Daugavpils
   Dobele
   Jēkabpils
   Jelgava
   Jūrmala (Tukums)
   Krāslava
   Kuldīga
   Liepāja
   Limbaži
   Ludza
   Madona
   Ogre
   Preiļi
   Rēzekne
   Rīgas reģionālā
   Saldus
   Sigulda
   Talsi
   Valmiera (Smiltene, Valka)
   Ventspils
   ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

   JAUNUMU KALENDĀRS

   Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


   Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
   Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

   Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
   © Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
   Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv