Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā skolēniem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Attēls ir sadalīts divās daļās. Pirmajā daļā teksts "Darba devēj! Piesaki darba vietas skolēniem vasaras brīvlaikā !". Otrajā daļā ilustratīvais attēls. Apraksts zem attēla.

Darba devēju pieteikumu pieņemšana skolēnu nodarbināšanai vasaras brīvlaikā atvērta no 2024.gada 25.marta līdz 19.aprīlim.

Šogad pieteikums jāiesniedz  digitāli – NVA CV un vakanču portālā piesakot vakances skolēnu vasaras darbam.

Pasākuma mērķis:

Veicināt skolēnu īslaicīgu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi. Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī.

Pasākuma īstenošanai var pieteikties darba devēji, kas atbilst izvirzītajām prasībām:

 1. var nodrošināt skolēnam darbu, kas nav saistīts ar paaugstinātu risku skolēna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai;
 2. var nodrošināt darba vadītāju, kurš pasākumā iesaistītajiem skolēniem palīdz apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas, veic darba laika uzskaiti, nodrošina skolēnu uzraudzību darba laikā (1 darba vadītājs vada darbu vienlaicīgi ne vairāk kā 10 skolēniem. Ja darbs tiek vadīts skolēnam ar invaliditāti – darba vadītājs vada darbu ne vairāk kā 5 skolēniem);

 3. skolēnam vecumā no 15 līdz 17 gadiem var nodrošināt darba laiku ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā;

 4. skolēnam vecumā no 18 līdz 20 gadiem var nodrošināt darba laiku ne ilgāk kā 8 stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā;

 5. atbilst “Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas nolikuma” prasībām.

Atbalsts pasākuma īstenošanai:

 1. dotācija darba devējam skolēna mēneša darba algai:
  • 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, proporcionāli izglītojamā nostrādātajām stundām mēnesī;
  • valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā skolēna ar invaliditāti mēneša darba algai, proporcionāli izglītojamā nostrādātajām stundām mēnesī.
 2. Darba devējs veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par iesaistīto skolēnu, kā arī izmaksā skolēnam kompensāciju par neizmantotām atvaļinājuma dienām.
 3. dotācija darba devējam darba vadītāja darba algai:
  • viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas par 1 skolēna darba vadīšanu;
  • 60% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, ja vada darbu skolēnam ar invaliditāti, attiecīgi par katra nākamā skolēna darba vadīšanu – viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
 4. apmaksātas veselības pārbaudes skolēniem, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm;
 5. darba devējam pasākuma īstenošanas periodā ir iespēja saņemt konsultāciju par skolēna ar invaliditāti nodarbināšanu;
 6. skolēni, kuri ir iesaistīti pasākumā, tiek apdrošināti pret nelaimes gadījumiem darba vietās.

1. solis:

2. solis:

 • NVA aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisija izvērtē darba devēju pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devēju pieteiktās darba vietas. Lūdzam sekot līdzi pieteikuma statusam CVVP, jo pieteikums un vakances var tikt atgrieztas precizēšanai.

3. solis:

 • NVA elektroniski informēs darba devēju par pieņemto lēmumu, pozitīvas atbildes gadījumā, aicinās slēgt līgumu par apstiprināto darba vietu izveidi.

Darba devējam, slēdzot līgumu, ir iespēja norādīt informāciju par skolēnu ar kuru tas vienojies par darbu vasaras brīvlaikā:

Informācijai:

Vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par vasaras brīvlaikā strādājošu skolēnu. Vairāk: https://www.vid.gov.lv/lv/jaunums/svariga-informacija-par-darbu-vasaras-brivlaika-skoleniem-un-vinu-vecakiem-0