Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) informē, ka 2018.gada 1.jūnijā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 458 "Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība" (turpmāk – Noteikumi).


Kāpēc Noteikumos ir veikti grozījumi?

Pirmais iemesls
2016. gada 27. aprīlī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk - Vispārīgā datu aizsardzības regula), kas tiek piemērota no 2018.gada 25.maija. Atbilstoši Vispārīgās datu regulas prasībām, turpmāk juridiskajām personām nebūs jāreģistrē personu datu apstrāde. Ievērojot minēto, Ministru kabineta noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 „Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība” (turpmāk – Grozījumi) paredz svītrot Noteikumu 9.2.apakšpunktu un attiecīgi Noteikumu 10.2.apakšpunktu. Turklāt, izvērtējot Noteikumu 24.8. apakšpunktā noteikto licences saņēmēja pienākumu uzturēt darba meklētāju datu bāzi un minētajā datu bāzē uzkrātās informācijas tālāk izmantojamību, Grozījumi paredz svītrot Noteikumu 24.8.apakšpunktu.

Otrais iemesls
2018.gada 13.maijā stājās spēkā Regula Nr.2016/589, kas paredz paplašināt Eiropas nodarbinātības dienestu tīklu (turpmāk – EURES), iesaistot tajā arī privātos darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējus. Regulas Nr.2016/589 11.panta 1.punkts noteica dalībvalstīm pienākumu līdz 2018.gada 13.maijam izstrādāt kārtību, kādā organizācijas tiek uzņemtas par EURES dalībniekiem, tiek uzraudzīta organizāciju darbība, kā arī atsaukta to uzņemšana.

Lai izpildītu Regulā Nr.2016/589 noteikto pienākumu, kā arī, lai izpildītu Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, bija nepieciešams veikt grozījumus Noteikumos.

Ko Noteikumi nosaka par EURES?

EURES ir sadarbības tīkls, ko patlaban veido Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices nodarbinātības dienesti. EURES nodrošina padomdevēju tīklu, kas var sniegt informāciju un palīdzību darba meklētājiem un darba devējiem, sazinoties personīgi.

Latvijā ir izveidota darbiekārtošanas pakalpojumu licencēšanas un uzraudzības sistēma, līdz ar to EURES dalībnieku statusa piešķiršanas, uzraudzības un anulēšanas kārtība tiek balstīta uz esošo sistēmu.

EURES dalībnieka statuss

Ievērojot, ka saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 17.panta otro daļu darbiekārtošanas pakalpojumus atļauts sniegt, ja ir saņemta NVA izsniegtā licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai (turpmāk – licence), par EURES dalībniekiem varēs kļūt tikai licences saņēmēji.

Atbilstoši Regulas Nr.2016/589 21.panta 3.punktā noteiktai prasībai EURES dalībnieki nav tiesīgi pieprasīt samaksu par sniegtajiem atbalsta pakalpojumiem, tādējādi Noteikumu projekts paredz, ka EURES dalībnieka statusu varēs iegūt tikai tie licences saņēmēji, kas nepiemēro Noteikumos 26.punktā noteikto izņēmumu noteikt darba meklētājiem maksu par izdevumiem, kas ir saistīti ar darbiekārtošanas pakalpojumu saņemšanu (dokumentu sagatavošanu un noformēšanu, transporta izdevumiem, veselības apdrošināšanas izdevumiem). Turklāt EURES dalībnieka statusu varēs piešķirt licences saņēmējiem, kas apliecinās, ka spēj un apņemas pildīt Regulas Nr.2016/589 I pielikumā noteiktos minimālos atbilstības prasības, kā arī atbilstoši Regulas

Nr. 2016/589 11.panta 3.punktā noteiktajam apliecinās, ka apņemas veikt visus pienākumus, kas saskaņā ar Regulu Nr.2016/589 noteikti EURES dalībniekam. Licences saņēmējiem, kas vēlas iegūt EURES dalībnieka statusu, būs nepieciešams iesniegt NVA iesniegumu par EURES dalībnieka statusa piešķiršanu.

Līdzīgi kā iesniegumā par licences saņemšanu iesniegumā par EURES dalībnieka statusa piešķiršanu paredzēts norādīt komersanta firmu, reģistrācijas numuru, juridisko un darbības vietas adresi un kontaktinformāciju. Papildus atbilstoši Regulas Nr.2016/589 prasībām EURES dalībniekam jābūt izveidotai mājaslapai, kā arī kontaktpunktiem (piemēram, darbā iekārtošanas birojiem, informācijas centriem un pašapkalpošanās rīkiem, kur darba ņēmēji un darba devēji var saņemt atbalstu attiecībā uz informācijas apkopošanu un izplatīšanu, piekļuvi atbalsta pakalpojumiem), un noteikumu projekts paredz pienākumu norādīt minēto informāciju iesniegumā par EURES dalībnieka statusa piešķiršanu. Turklāt saskaņā ar Regulā Nr.2016/589 noteikto licences saņēmējam, kas vēlas saņemt EURES dalībnieka statusu, iesniegumā par EURES dalībnieka statusa piešķiršanu būs nepieciešams apliecināt, ka tas spēj un apņemas pildīt Regulas Nr.2016/589 I pielikumā noteiktos minimālos atbilstības kritērijus, kā arī apņemas veikt visus pienākumus, kas saskaņā ar Regulu Nr.2016/589 ir noteikti EURES dalībniekam.

Lai novērstu iespējamos interešu konflikta riskus, lēmumu par EURES dalībnieka statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt EURES dalībnieka statusu pieņems NVA direktora izveidota komisija trīs NVA amatpersonu sastāvā. Vienlaikus, atbilstoši Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja atzinumam, Noteikumu projekts paredz precizēt Noteikumu 3.punktu, nosakot, ka turpmāk arī lēmumus par licences izsniegšanu darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai, atteikumu izsniegt licenci vai licences anulēšanu pieņems NVA direktora izveidota komisija trīs NVA amatpersonu sastāvā.

Komersants, kuram nav licences, var iesniegt NVA iesniegumu par EURES dalībnieka statusa piešķiršanu un iesniegumu par licences saņemšanu. Triju darba dienu laikā pēc lēmuma par EURES dalībnieka statusa piešķiršanu pieņemšanas NVA publicēs tās tīmekļa vietnē informāciju par EURES dalībnieka statusa piešķiršanu, kā arī informēs EURES Eiropas Koordinācijas biroju par pieņemto lēmumu. Piemērojot analoģiju ar spēkā esošo licencēšanas regulējumu, EURES dalībnieka statuss tiks atteikts gadījumā, ja licences saņēmējs neatbilst Noteikumos noteiktajām prasībām EURES dalībnieka statusa piešķiršanai, licences saņēmējs sniedzis nepatiesas vai maldinošas ziņas, lai iegūtu EURES dalībnieka statusu, vai atkārtoti pēc NVA pieprasījuma nebūs iesniedzis Noteikumu prasībām atbilstošus dokumentus vai ziņas.

EURES dalībnieka pienākumi

Noteikumu projekts paredz, ka uz EURES dalībniekiem būs attiecināmi gandrīz visi licences saņēmējiem noteiktie pienākumi, izņemot Noteikumu 24.6.apakšpunktā noteikto pienākumu attiecībā uz veicamo darbu un darba samaksu nodrošināt darba meklētājam darba attiecību nodibināšanu atbilstoši noteikumiem, kas nav sliktāki par darba piedāvājumā norādītajiem.

Tāpat uz EURES dalībniekiem nebūs attiecināms Noteikumu 24.10.apakšpunktā noteiktais pienākums iesniegt NVA pārskatu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu, kā arī nebūs attiecināms Noteikumos 24.12.apakšpunktā noteiktais pienākums informēt NVA par licences nozaudēšanu vai sabojāšanu, jo minētais pienākums nav saistīts ar pakalpojumu sniegšanu EURES dalībnieka statusā.

Taču vienlaikus jāņem vērā, ka atbilstoši Noteikumu 28.11 3.apakšpunktam EURES dalībniekiem līdz nākamā pusgada pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam būs jāiesniedz NVA regulas Nr. 2016/589 32. panta 1. punktā minētā informācija, aizpildot NVA tīmekļvietnē publicēto pārskata veidlapu par EURES pakalpojumu sniegšanu.

EURES dalībnieku uzraudzība tiks nodrošināta Noteikumu IV sadaļā noteiktajā kārtībā, proti, kārtībā, kādā tiek īstenota licences saņēmēju uzraudzība. Noteikumu projekts paredz, ka veicot to licences saņēmēju uzraudzību, kuriem ir piešķirts EURES dalībnieka statuss, NVA papildus pārbaudīs licences saņēmēja atbilstību EURES dalībniekam izvirzītajām prasībām un noteiktajiem pienākumiem.

Ievērojot, ka spēkā esoša licence ir viens no nosacījumiem EURES dalībnieka statusa piešķiršanai, Noteikumi ir papildināti ar 37.1 punktu, kas noteic, ka gadījumos, ja pieņemts lēmums par licences darbības apturēšanu, tiek apturēts arī EURES dalībnieka statuss. Papildus NVA var lemt par EURES dalībnieka statusa apturēšanu, ja netiek pildīti Noteikumos noteiktie EURES dalībnieka pienākumi un netiek radīts būtisks apdraudējums vai kaitējums darba meklētāja likumīgajām interesēm.

Turklāt EURES dalībnieka statuss tiek anulēts gadījumos:

  • ja anulēta licence,
  • ja NVA konstatē, ka licences saņēmējs nosaka darba meklētājiem maksu par sniegtajiem pakalpojumiem,
  • ja licences saņēmējs NVA lēmumā par EURES dalībnieka statusa apturēšanu noteiktajā termiņā nav novērsis konstatētos pārkāpumus,
  • ja NVA konstatē, ka EURES pakalpojumu sniegšana ir pārtraukta vai izbeigta,
  • ja no pārskata par EURES pakalpojumu sniegšanu secināms, ka EURES pakalpojumi netiek sniegti,
  • ja licences saņēmējs iesniedzis lūgumu anulēt EURES dalībnieka statusu.

EURES dalībnieka statusa anulēšana neietekmē licences darbību.

Vienlaikus ir precizēts Noteikumu 38.punkts, nosakot, ka gadījumā, ja tiks konstatēts, ka licences saņēmējs sniedza nepatiesas vai maldinošas ziņas, lai iegūtu EURES dalībnieka statusu, vai, sniedzot pakalpojumus EURES dalībnieka statusā, tas nepildīja EURES dalībniekam noteiktos pienākumus un radījis apdraudējumu vai kaitējumu darba meklētāju likumīgajām interesēm, tiek anulēts gan EURES dalībnieka statuss, gan licence. Papildus, ievērojot varbūtību, ka licences saņēmējs, kas iegūs EURES dalībnieka statusu, sniegs tikai EURES pakalpojumus, papildināts Noteikumu 38.7.apakšpunkts, nosakot, ka, lai konstatētu, ka darbiekārtošanas pakalpojumi netiek sniegti, NVA vērtēs arī pārskatos par EURES pakalpojumu sniegšanu norādīto informāciju.