Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Nodarbinātības valsts aģentūra īsteno pasākumu „Apmācība pie darba devēja” (Praktiskā apmācība), kura mērķis ir darba devējam vajadzīgā darbinieka praktiskā sagatavošana, organizējot apmācību pie darba devēja.

1. Praktiskās apmācības īstenošanai var pieteikties: komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas un izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana).

2. Praktiskās apmācības īstenošanas galvenie nosacījumi:
• iesaistes ilgums - līdz 4 mēnešiem, noslēdzot darba līgumu. Praktiskās apmācības ilgums pielāgots atbilstoši apgūstamas profesijas profesionālās kvalifikācijas līmenim (PKL):
2. PKL – 2 mēnešus;
3. PKL – 3 mēnešus;
4. PKL – 4 mēnešus;
• neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos (atbilstoši Profesiju klasifikatora 9.pamatgrupai);
• ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas atbilst 1., 2. vai 3. PKL profesionālajai kompetencei;
• Darba devējs nodrošina no jauna izveidotu darba vietu vai darba vietu, kas ir vakanta sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu uz darbinieka uzteikuma pamata, uz darba devēja un darbinieka vienošanās pamata vai uz darba devēja uzteikuma pamata Darba likuma 101. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 11. punktā noteiktajos gadījumos un ja attiecīgais bezdarbnieks nav ticis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes Praktiskajā apmācībā.

3. Darba devējam iespēja saņemt:
• Ikmēneša dotāciju bezdarbnieka darba algai par pilnu darba laiku proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām, atbilstoši apgūstāmas profesijas PKL:
2. PKL - 300 euro apmērā;
3. PKL – 350 euro apmērā;
4. PKL – 350 euro apmērā.
• Dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no bezdarbnieka darba algas dotācijas daļas par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu;
• ikmēneša dotāciju par darba vadītāju 10 euro apmērā par katru bezdarbnieka praktiskās apmācības dienu. Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā 2 bezdarbniekiem;
• Bezdarbnieks var saņemt izdevumus par veselības pārbaužu veikšanu, kas paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm, ne vairāk kā 50 euro;
• vienreizēju dotāciju individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kas paredzēti normatīvajos aktos noteiktajam, uzsākot darbu, ne vairāk kā 100 euro;
• vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti ne vairāk kā 1000 euro vienas darba vietas pielāgošanai.

4. Darba devējs nodrošina bezdarbniekam:
• darba algu tādā apmērā, lai kopā ar dotāciju bezdarbnieka darba alga sasniegtu pieteikumā norādīto algu, bet ne mazāku, kā valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
• valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
• profesionālo kompetenču apguvi, organizējot nepieciešamo teorētisko un praktisko apmācību un sniedzot pamatzināšanas par profesionālajiem pienākumiem;
• kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz nostiprināt darba profesionālās prasmes. Par kvalificētu darba vadītāju uzskata personu, kas ir ieguvusi izglītību, vai ne mazāk kā 2 gadus ilgu darba pieredzi profesijā, kurā veic bezdarbnieku Praktisko apmācību;
• spēju patstāvīgi veikt profesionālos pienākumus, un pēc Praktiskās apmācības pabeigšanas izsniedz rakstisku apliecinājumu par apgūto darba profesionālo prasmju, iemaņu un zināšanu novērtējumu apraksta veidā.

5. Bezdarbniekam ir iespējas saņemt finanšu atlīdzību līdz 200 euro mēnesī vai 10 euro dienā transporta izdevumu segšanai reģionālas mobilitātes atbalstam.

Detalizēta informācija: https://www.nva.gov.lv/lv/apmacibas-pie-darba-deveja

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Bezdarbnieks un darba devējs izsaka vēlmi dalībai pasākumā NVA filiālei.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Aģentūras filiāle pieņem darba devēja pieteikumu, izskata un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam Praktiskās apmācības īstenošanu. Pēc lēmuma pieņemšanas paziņo to darba devējam un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina piedalīties bezdarbnieku atlasē dalībai Praktiskajā apmācībā, slēgt līgumu par Praktisko apmācību īstenošanu pie darba devēja.

Saņemt pakalpojumu