Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001)

Nodarbinātības valsts aģentūras ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 ietvaros īsteno aktivizācijas pasākumu “Individuālas psihologa konsultācijas”, kura mērķis ir veicināt bezdarbnieku, tostarp ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

Kas var piedalīties?

Individuālas psihologa konsultācijas var saņemt bezdarbnieki, kuri ir bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā nav bijuši uzskatāmi par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma.

Konsultācijas tiek nodrošinātas visās NVA filiālēs.

Kā pieteikties dalībai?

  1. Jādodas uz NVA filiāli un jāizsaka vēlme piedalīties pasākumā.
  2. Jāvienojas par psihologa konsultāciju laiku.
  3. No NVA filiāles darbinieka jāsaņem individuālais darba meklēšanas plāns.
  4. Noteiktajā dienā un laikā jāierodas pie psihologa uz konsultāciju.

Papildu informāciju iegūsiet tuvākajā NVA filiālē.