Programmas apguve jāpabeidz līgumā norādītajā programmas apguves periodā. Programmas periods tiek aprēķināts ņemot vērā programmas ilgumu, pieņemot, ka bezdarbnieki un darba meklētāji programmu apgūst katru darbdienu četras mācību stundas dienā, savukārt bezdarba riskam pakļautas personas (nodarbinātie) programmas apguvei veltīs vismaz piecas mācību stundas nedēļā.

Programma jāapgūst kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Bieži vien programmām ir pieejami subtitri, taču programmas latviešu valodā nav pieejamas.

Ir iespējams izvēlēties apgūt gan vienu, gan vairākas programmas.

Apmaksa jāveic pēc līguma slēgšanas, ievērojot tiešsaistes kursu platformas nosacījumus. Galvenokārt, apmaksa veicama pirms programmas apguves uzsākšanas vai programmas apguves sākumposmā, kā arī, ja programmas apguve paredzēta vairāku mēnešu garumā, var tikt piemērota ikmēneša (abonementa) maksa, ko pēc programmas apguves iespējams pārtraukt. Mēdz būt arī programmas, kuras ir apgūstamas dažu dienu laikā bez maksas.

Jāsazinās ar NVA filiāles darbinieku. Noteiktos gadījumos, piemēram, darbnespējas gadījumā u.c. gadījumos, programmas apguves termiņš var tikt pagarināts.

NVA nekompensēs mācību programmas maksas izdevumus.

Līgumā noteiktajā termiņā NVA jāiesniedz sertifikāts/-i, kas apliecina mācību programmas apguvi, un mācību maksas izdevumu pamatojoša dokumentācija.

E-paraksts nav obligāts nosacījums, bet viennozīmīgi ar e-parakstu līguma vai tā grozījumu parakstīšana būs ērtāka un ātrāka.

Ja apmācību laikā pasākuma dalībnieks iekārtojas darbā vai darba attiecības tiek pārtrauktas, NVA piedāvā pārskatīt mācību programmas apguves intensitāti un turpināt mācības.

Jā, ja mācību programmas apguve būs uzsākta un NVA būs savlaicīgi sniegta informācija, saskaņā ar līguma nosacījumiem, par attaisnojošu apstākļu iestāšanos.