Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Pasākuma „Apmācība pie darba devēja” (turpmāk – Praktiskā apmācība) mērķis: darba devējam vajadzīgā darbinieka praktiskā sagatavošana, organizējot apmācību pie darba devēja.


Praktiskās apmācības mērķa grupa: Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk Aģentūra) reģistrēti bezdarbnieki, kuri izteikuši vēlmi piedalīties Praktiskajā apmācībā un atbilst dalības kritērijiem:

 • nav iesaistīts citos Aģentūras organizētajos pasākumos;
 • nav ticis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes Praktiskajā apmācībā;
 • iepriekšējo Praktisko apmācību pabeidzis vismaz pirms diviem gadiem, gadījumā, ja dalība Praktiskajā apmācībā bija pārtraukta no bezdarbnieka neatkarīgu iemeslu dēļ un tā ilgusi mazāk par pusi no paredzētā dalības laika, šis ierobežojums nav attiecināms;
 • iepriekšējā Praktiskajā nav apguvis tās pašas profesionālās kompetences, ko apgūs šajā Praktiskajā apmācībā;
 • atbilst darba devēja noteiktajām kvalifikācijas prasībām;
 • Aģentūrai ir atlīdzinājis apmācību izdevumus un saņemto stipendiju un finanšu atbalstu jauniešu reģionālajai mobilitātei, ja neattaisnotu iemeslu dēļ pārtraucis dalību;
 • Aģentūrai ir atlīdzinājis apmācību izdevumus, saņemto stipendiju un finanšu atbalstu reģionālajai mobilitātei, ja neattaisnotu iemeslu dēļ pārtraucis dalību.

Aģentūra, bezdarbniekam kompensē izdevumus par veselības pārbaužu veikšanu, kas paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm, ne vairāk kā 50 euro.

Bezdarbniekam ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību reģionālas mobilitātes atbalstam - transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīves vietas uz Praktiskās apmācības pie darba devēja vietu un atpakaļ (nepārsniedzot 10 euro dienā) un dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcu izdevumu kompensācijai (nepārsniedzot 200 euro mēnesī) , ja:

 1. apmācību vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīves vietas (izņemot Rīgu), izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja deklarētā dzīvesvieta atrodas ārpus Rīgas;
 2. norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai sešu mēnešu laikā mainījis deklarēto dzīvesvietu un gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, kad bezdarbniekam konkrētā dzīvesvieta ir pirmā deklarētā dzīvesvieta Latvijā;
 3. finanšu atbalsts tiek pieprasīts 10 darbdienu laikā no apmācību uzsākšanas dienas.

Kā pieteikties?

 • Filiāle 10 darbdienu laikā pēc apmācību uzsākšanas NVA pieņem bezdarbnieka Iesniegumu, kuram pievienots Apliecinājums.
 • Ja mainās apmācību vietas adrese, vai arī bezdarbnieks maina dzīvojamo telpu vai dienesta viesnīcu (ja attiecināms) vai deklarēto dzīvesvietu, dokumenti jāiesniedz 10 darba dienu laikā pēc apmācību mēneša beigām, kurā notikušas šīs izmaiņas

Iesniegumus iesniedz Filiālēs šādos veidos:

 • klātienē;
 • elektroniski iesniedzot, iesniegums ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānoformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;
 • izmantojot pasta pakalpojumus.

Filiāle triju darba dienu laikā no Iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par finanšu atlīdzību.


Filiāle vienas darba dienas laikā no lēmuma pieņemšanas rakstveidā informē bezdarbnieku par pieņemto lēmumu. Pozitīva lēmuma gadījumā īres izdevumu kompensēšanai, Filiāle vienlaicīgi nosūta bezdarbniekam finanšu atlīdzības pamatojuma veidlapu.

Plašāku informāciju par atbalsta pasākumu “Atbalsts reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros” var iegūt šeit:

 • komersanti (izņemot izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana);
 • pašnodarbinātas personas;
 • biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).
 1. dalībnieku iesaistes ilgums - līdz 4 mēnešiem praktiskā apmācībā, noslēdzot darba līgumu. Praktiskās apmācības ilgums pielāgots atbilstoši apgūstamas profesijas profesionālās kvalifikācijas līmenim*:
 2. Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora 9.pamatgrupai);
 3. Praktiskā apmācība ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei;
 4. Darba devējs nodrošina no jauna izveidotu darba vietu vai darba vietu, kas ir vakanta sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu uz darbinieka uzteikuma pamata, uz darba devēja un darbinieka vienošanās pamata vai uz darba devēja uzteikuma pamata Darba likuma 101. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 11. punktā noteiktajos gadījumos un ja attiecīgais bezdarbnieks nav ticis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes Praktiskajā apmācībā.
 1. dotāciju bezdarbnieka darba algai – ikmēneša dotācija bezdarbnieka darba algai tiks nodrošināta, atbilstoši apgūstāmas profesijas profesionālajām kvalifikācijas līmenim*:
 2. dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba algas dotācijas daļas, ja darba devējs nodarbina bezdarbnieku ar invaliditāti;
 3. ikmēneša dotāciju par darba vadītāju, kas strādā ar Praktiskajā apmācībā iesaistītiem bezdarbniekiem. Ikmēneša dotācija darba vadītājam 10 euro apmērā par katru bezdarbnieka praktiskās apmācības dienu. Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā diviem bezdarbniekiem;
 4. vienreizēju dotāciju individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kas paredzēti normatīvajos aktos noteiktajam, uzsākot darbu, ne vairāk kā 100 euro;
 5. vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti ne vairāk kā 1000 euro vienas darba vietas pielāgošanai.
 • darba algu tādā apmērā, lai kopā ar dotāciju bezdarbnieka darba alga sasniegtu pieteikumā norādīto algu, bet ne mazāku kā valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
 • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
 • profesionālo kompetenču apguvi, organizējot nepieciešamo teorētisko un praktisko apmācību un sniedzot pamatzināšanas par profesionālajiem pienākumiem;
 • kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz nostiprināt darba profesionālās prasmes, iemaņas un zināšanas, viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā diviem bezdarbniekiem. Par kvalificētu darba vadītāju uzskata personu, kas ir ieguvusi izglītību vai ne mazāk kā divus gadus ilgu darba pieredzi profesijā, kurā veic bezdarbnieku Praktisko apmācību;
 • spēju patstāvīgi veikt attiecīgos profesionālos pienākumus un pamatuzdevumus un pēc Praktiskās apmācības pabeigšanas izsniedz rakstisku apliecinājumu ar apgūto darba profesionālo prasmju, iemaņu un apgūto zināšanu novērtējumu apraksta veidā.
 1. solis
  • Bezdarbniekam, reģistrējoties Aģentūras filiālē, jāizsaka vēlme piedalīties Praktiskajā apmācība pie darba devēja;
 2. solis
  • Filiāle sadarbībā ar izvēlētajiem darba devējiem veic Praktiskajā apmācībā iesaistāmo bezdarbnieku atlasi atbilstoši darba devēja izvirzītajām kvalifikācijas prasībām;
 3. solis
  • Pēc atlases Filiāle izsniedz bezdarbniekam norīkojumu pie darba devēja, uz kā pamata darba devējs slēdz darba līgumu ar bezdarbnieku.

Aģentūra 2023. gadā plāno pasākumā "Apmācība pie darba devēja" iesaistīt bezdarbniekus.