Statuss:
Noslēdzies

Vizuālo elementu ansamblis

Projekta Nr. 7.3.2.0/16/I/001 „Atbalsts ilgākam darba mūžam” kopsavilkums 

Darbības programmas apakšaktivitāte, kuras ietvaros piešķirts ESF finansējums

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”

7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbaspēju saglabāšanu un nodarbinātību”

Projekta īstenotājs

Nodarbinātības valsts aģentūra
K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010

Projekta īstenošanas vieta

Latvijas Republikas teritorija

Projekta apstiprināšanas datums

15.12.2016.

Īstenošanas periods

01.01.2017.-31.08.2020.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veicināt gados vecāku nodarbināto personu darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību.

Projekta aktivitātes

Projekta īstenošanas laikā īstenotās aktivitātes:

 1. Sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi ilgāka un labāka darba mūža veicināšanai;
 2. Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums;
 3. Atbalsta pasākumi mērķa grupai (atbilstoši darba vides un cilvēkresursu izvērtējumam):
  • karjeras konsultācijas;
  • prasmju nodošanas pasākumi (informālā izglītība);
  • mentorings (informālā izglītība);
  • konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi;
  • darba vietas pielāgošana;
  • veselības uzlabošanas pasākumi.
 4. NVA personāla (karjeras konsultantu) apmācība darbam ar gados vecākām personām un darba devējiem.
 5. Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējuma un atbalsta pasākumu mērķa grupai starprezultātu novērtēšana;
 6. Kolektīvo pārrunu veikšana par novecošanās pārvaldības jautājumiem - nodrošina projekta sadarbības partneri Latvijas darba devēju konfederācija (turpmāk – LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (turpmāk – LBAS).

Projekta mērķgrupas

Projekta mērķa grupa ir:

 1. bezdarba riskam pakļautas personas vecumā no 50 gadiem, tai skaitā personas vecumā, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurām valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi), un kuras atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem (turpmāk – personas):

  • personai obligātajā veselības pārbaudē konstatēta veselības stāvokļa neatbilstība veicamajam darbam vai arodslimību pazīmes vai persona nosūtīta uz ārpuskārtas obligāto veselības pārbaudi, vai persona darbnespējas dēļ ir atradusies ilgstošā prombūtnē (pēdējā gada laikā darbnespēja vismaz vienu mēnesi nepārtraukti vai divus mēnešus ar pārtraukumiem), vai personai konstatēta saslimšana ar arodslimību, vai, veicot darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumu, ir konstatēta veselības stāvokļa neatbilstība veicamajam darbam vai arodslimību pazīmes, kas iepriekš obligātajā veselības pārbaudē netika konstatētas
  • personas izglītība nepārsniedz vidējo vispārējo vai profesionālo, vai arodizglītības līmeni vai arī personai ir augstākā izglītība, bet tā ir nodarbināta mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai);
  • personai objektīvi apstākļi saistībā ar nepieciešamību aprūpēt kādu no ģimenes locekļiem kavē veikt darbu normāla darba laika ietvaros;
  • persona nodarbināta nepilnu darba laiku un ar zemiem ienākumiem, kas ir mazāki par 80% no valstī noteiktās minimālās algas;
 2. komersanti un valsts vai pašvaldības institūcijas (turpmāk – darba devēji).
   

Finansējums

Projektam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 1 896 211 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 1 611 779 eiro un valsts budžeta finansējums – 284 432 eiro.

Sagaidāmie rezultāti Projekta rezultātā - atbalstu saņēmušo gados vecāku nodarbināto personu skaits 500.

Saistošie dokumenti:
Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumi Nr.504 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa „Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbaspēju saglabāšanu un nodarbinātību” īstenošanas noteikumi”