Jaunumi
NVA logo, teksts, roka ar pildspalvu, klēpjdators

No 2020. gada 28. decembra līdz 2021. gada 15. janvārim tika veikta elektroniskā bezdarbnieku un darba meklētāju aptauja, lai noskaidrotu klientu viedokļus par NVA darbu un pilnveidotu klientu apkalpošanu un e-pakalpojumus. Aptaujas veikšanai tika izmantots rīks NVA CV un vakanču portālā (CVVP).

Piedalīties aptaujā tika uzaicināti 114 098 klienti, kuri bijuši reģistrēti NVA bezdarbnieka vai darba meklētāja statusā laika posmā no 2020.gada 1. janvāra līdz 2020. gada 1. decembrim. Paust savu viedokli tika aicināti arī tie respondenti, kuri jau ir zaudējuši bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu 2020. gadā. Aptaujā piedalījās un anketu aizpildīja 1798 klienti. Salīdzinot ar 2019.gadā veikto aptauju, kad anketas bija aizpildījuši 402 respondenti, šoreiz ir ievērojams klientu atsaucības pieaugums.

Aptaujas dalībnieku kopskaitā 67% bija sievietes un 33% - vīrieši. Visvairāk respondentu bija vecumā no 30 līdz 44 gadiem - 45%. Respondentu vecumā virs 50 gadiem īpatsvars bija 19%, vecumā no 25 līdz 29 gadiem – 16% un  vecumā no 45 līdz 50 gadiem  - 11%.

49% respondentu bija augstākā izglītība, 23% - profesionālā, 21% - vidējā, 6% - pamatizglītība. Visvairāk aptaujas dalībnieku (67%) bezdarbnieka vai darba meklētāja statusā ar NVA sadarbojās laikposmā līdz 1 gadam, 12% - no 1 līdz 3 gadiem, 4% - vairāk nekā 3 gadus. 14% respondentu vairs nav reģistrēti NVA un ir darba attiecībās, 3% vairs nav reģistrēti NVA, bet nav arī darba attiecībās.

 Aptaujas dati ir apkopoti un sagrupēti 3 tematiskos blokos:

  • NVA darbinieku novērtējums;
  • NVA e-pakalpojumi;
  • ierosinājumi un priekšlikumi.

Ārkārtējās situācijas izsludināšana COVID 19 infekcijas izplatības ierobežošanai radīja izmaiņas arī NVA pakalpojumu sniegšanas organizēšanā – konsultācijas tika nodrošinātas attālināti. Ārpus ārkārtējās situācijas perioda konsultācijas attālināti sniegtas klientiem, kuriem ir pieejami elektroniskie pakalpojuma saņemšanas kanāli, piemēram, tālrunis un e-pasts.

Ņemot vērā aktuālo situāciju, 2020. gada aptaujā tika iekļauts jautājums par saņemto konsultāciju veidu. Respondentus, kuri norādīja, ka saņēma tikai attālinātās vai gan klātienes, gan attālinātās konsultācijas, lūdzām novērtēt NVA attālināti sniegto atbalstu. 88% respondentu, kuri saņēma attālinātās konsultācijas, NVA atbalsts bija pietiekošs, 12% respondentu ar attālināto atbalstu darba meklējumos nepietika.

Respondentiem jautājām: “Vai NVA darbinieks Jūs uzklausīja un iedziļinājās situācijā?”  86% respondentu atbildēja, ka tikuši uzklausīti, 9%  atbildēja noraidoši, 4% respondentu ar NVA darbinieku sazināties nepaspēja, jo iekārtojās darbā pirms konsultācijas.

Atbildot uz jautājumu “Vai NVA darbinieku sniegtā informācija bija noderīga”,  68% respondentu atbildēja, ka informācija bija noderīga, 23% - daļēji noderīga, 8% - informācija nebija noderīga.

Vērtējot NVA darbinieku prasmes sniegt informāciju par bezdarbnieku un darba meklētāju tiesībām un pienākumiem, 69% respondentu bija snieguši augstu vērtējumu, 26% - vidēju, bet 5% - zemu.

NVA darbinieku prasmes izskaidrot situāciju darba tirgū un sniegt informāciju par brīvajām darba vietām  56% respondentu novērtējuši kā augstas, 35% pauda viedokli, ka NVA darbinieku konsultēšanas prasmes ir vidējas, bet 9% devuši zemu novērtējumu.

2020. gada aptaujas dati liecina, ka kopumā respondenti ir apmierināti ar NVA darbinieku sniegto informāciju par pakalpojumiem, un kā augstas šīs prasmes bija novērtējuši 71% respondentu, 23% respondentu NVA darbinieku konsultēšanas prasmes par pakalpojumiem novērtēja kā vidējas, bet 6% - kā zemas.

Viena no NVA vērtībām ir apkalpošanas efektivitāte, kas paredz elastīgus pakalpojumu sniegšanas risinājumus, tai skaitā klientu informēšanu, ja pakalpojumu ir iespējams saņemt elektroniski. Lai noskaidrotu, vai NVA darbinieki veicina NVA e-pakalpojumu izmantošanu, klientu apmierinātības aptaujā tika iekļauts jautājums “Vai NVA darbinieks palīdzēja uzsākt e-pakalpojumu lietošanu?” 56% respondentu  atzina, ka viņiem nav nepieciešama palīdzība e-pakalpojumu lietošanā, 31% aptaujas dalībnieku NVA darbinieks palīdzēja uzsākt e-pakalpojumu lietošanu, 13% nebija saņēmuši NVA darbinieka atbalstu.

84% aptaujas respondentu atbildēja, ka izmanto NVA e–pakalpojumus, bet 16% - ka neizmanto. Respondenti, kuri izmanto e-pakalpojumus, informāciju par NVA e-pakalpojumiem visbiežāk guvuši no NVA darbinieka – 32% gadījumu. Otrs biežāk izmantotais informācijas avots par NVA e-pakalpojumiem bija NVA tīmekļvietne, ko informācijas gūšanai izmantoja 29 % respondentu. Trešajā vietā ar 14% respondentu ierindojas masu mediji.

Ņemot vērā aktuālo situāciju, jautājām “Vai NVA internetā izvietotā informācija (www.nva.gov.lv , Facebook, Twitter) bija labi saprotama un uztverama?” 65% respondentu informāciju bija novērtējuši kā labi saprotamu, 28% internetā izvietotajai informācijai nav pievērsuši uzmanību, 10% informācija šķitusi nesaprotama.

Respondentiem, kuri atbildēja, ka izmantoja e-pakalpojumus, lūdzām novērtēt e-pakalpojumu pieejamību. Vairumā gadījumu respondenti novērtējuši e-pakalpojumu pieejamību ar “labi” (56%) un “ļoti labi” (25%). Tikai 2% respondentu e-pakalpojumu pieejamība šķitusi slikta. To NVA e-pakalpojumu vidū, kurus visbiežāk bija izmantojuši respondenti, minēta vakanču meklēšana  - 30%, elektroniskā pieteikšanās bezdarbnieka statusam - 19%, CV izveidošana vai aktualizācija -10%.

Respondentiem, kuri uz jautājumu “Vai izmantojāt iespēju saņemt NVA e-pakalpojumus?” atbildēja “Nē”, tika uzdots papildjautājums “Miniet iemeslus, kādēļ neizmantojāt NVA e-pakalpojumus?” 34% respondentu atbildēja, ka neizmanto NVA e-pakalpojumus, jo par tiem nav zinājuši, 33% atbildēja, ka viņiem ir ērtāk ar NVA darbiniekiem komunicēt klātienē.

Atbildot uz jautājumu “Ja nepieciešamais pakalpojuma veids ir pieejams klātienē un elektroniski, tad kādu pakalpojuma saņemšanas veidu Jūs labprātāk izvēlētos?” 69% respondentu atbildēja, ka izvēlētos pakalpojumu saņemt attālināti – elektroniski vai telefoniski, 31% respondentu vēlējās pakalpojumu saņemt klātienē.

Lai pilnveidotu atbalstu klientiem un veicinātu e-pakalpojumu lietošanu, lūdzām respondentus atbildēt arī uz jautājumu, kas viņus iedrošinātu biežāk izmantot NVA e-pakalpojumus. 32% respondentu iedrošinātu NVA darbinieka individuāla konsultācija vai praktiska palīdzība e-pakalpojuma lietošanā, 29% respondentu iedrošinātu informatīvie materiāli par e-pakalpojumu lietošanu.

Aptaujas dalībnieki izteica arī savus novēlējumus un priekšlikumus.

117 novēlējumos bija pausti atzinības vārdi un laba vēlējumi NVA darbiniekiem. Savukārt ierosinājumi bija saistīti ar klientu apkalpošanu, NVA pakalpojumiem kopumā, CV un vakanču portālu, NVA tīmekļvietni, sadarbību ar darba devējiem.