Jaunumi
NVA logo, teksts: NVA atbalsts personām ar invaliditāti, foto: rokas tur augu

1992. gada oktobrī Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) pieņēma rezolūciju, kas katra gada 3. decembri pasludināja par Starptautisko personu ar invaliditāti dienu. Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības veicināšana ir viens no Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) darbības prioritārajiem uzdevumiem.

Īstenojot valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā, visos NVA īstenotajos nodarbinātības un mācību pasākumos darba meklētājiem ar invaliditāti ir pieejams surdotulka pakalpojums, vairākos NVA īstenotajos nodarbinātības un mācību pasākumos ir pieejams ergoterapeita un atbalsta personas pakalpojums, kā arī, ja nepieciešams, mācību vai darba vieta tiek pielāgota konkrētā klienta ar invaliditāti vajadzībām. 

Ar NVA atbalstu darba meklētāji ar invaliditāti var saņemt karjeras konsultācijas, palīdzību darba meklēšanā, reģionālās mobilitātes atbalstu, piedalīties konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, bezdarbnieki ar invaliditāti var iesaistīties profesionālajā apmācībā, neformālās izglītības programmu apguvē, mācībās starptautiskajās atvērto tiešsaistes kursu platformās, saņemt atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, strādāt subsidētajās darba vietās, veikt algotos pagaidu sabiedriskos darbus un piedalīties citos pasākumos.

Lai veicinātu darba devēju izpratni par personu ar invaliditāti vajadzībām, NVA filiālēs darba devējiem tiek rīkotas konsultācijas par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu. NVA mājaslapā ir pieejams arī katalogs darba devējiem par personu ar invaliditāti nodarbināšanas jautājumiem. Ik gadu NVA sadarbībā ar darba devējiem rīko arī atvērto durvju akciju uzņēmumos personu ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanai.

Bezdarbnieku ar invaliditāti lielākam atbalstam valdība šī gada novembrī akceptēja vairākas izmaiņas NVA īstenotajos nodarbinātības pasākumos:

  • Bezdarbniekiem ar I un II grupas invaliditāti un bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem visās invaliditātes grupās subsidētās darbavietas tiks pagarinātas no 12 līdz 18 mēnešiem.
  • Turpmāk NVA visiem darba devējiem, kuri subsidētajās darbavietās nodarbina cilvēkus ar invaliditāti, kompensēs darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), tādējādi samazinot darba devēja izmaksas par cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanu.
  • 2022. gadā tiks izveidots konsultatīvais atbalsta centrs personām ar invaliditāti un darba devējiem, kur būs pieejamas konsultācijas un individuāls atbalsts bezdarbniekiem un nodarbinātajiem atbilstoši funkcionālo traucējumu veidam. Centrā tiks nodrošināti arī  motivācijas un mentora pakalpojumi - bezdarbnieka ar invaliditāti individuālai sagatavošanai, kopīgām vizītēm pie darba devēja.
  • 2022. gadā tiks īstenots jauns atbalsta pasākums nodarbinātām personām ar invaliditāti, lai preventīvi atbalstītu šos cilvēkus darba vietās un mazinātu bezdarba iestāšanās riskus - tiks finansēti darba vietu pielāgojumi strādājošām personām ar invaliditāti, jo līdz šim šādi pielāgojumi tika finansēti tikai bezdarbniekiem ar invaliditāti. 
  • 2022. gadā plānots piedāvāt strādājošiem cilvēkiem ar invaliditāti neformālās izglītības programmas, modulārās programmas, tiešsaistes kursu programmas, lai cilvēki ar invaliditāti darba vietās uzlabotu savas prasmes un nenonāktu bezdarba situācijā.
  • Apgūstot darba prasmes nevalstiskajās organizācijās, bezdarbniekiem ar invaliditāti tiks pagarināts iesaistes laiks no 6 līdz 12 mēnešiem un tiks palielināta stipendija no 10 līdz 15 eiro dienā.
  • Subsidētā nodarbinātībā tiks iesaistīti jaunieši, kuri absolvē speciālās izglītības programmas. Šiem jauniešiem tiks subsidētas darba vietas līdz 18 mēnešiem, kamēr viņi apgūs darba pieredzi un nostiprināsies darba vietā.
  • Nodarbinot cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem, darba attiecību sākumposmā tiks nodrošināts darba vadītājs (līdz 6 mēnešiem), kā arī atbalsta personas pakalpojums (līdz 12 mēnešiem).

2021. gada novembra sākumā NVA uzskaitē bija 8127 bezdarbnieki ar invaliditāti jeb 15% no reģistrēto bezdarbnieku kopskaita. 44,3% reģistrēto bezdarbnieku ar invaliditāti ir profesionālā izglītība, 26% - vispārējā vidējā izglītība, 16,7% - pamatizglītība, 10,9% - augstākā izglītība, 2% - nav pabeigta pamatizglītība. Šī gada 10 mēnešu laikā darbā iekārtojās 3252 NVA reģistrētie bezdarbnieki ar invaliditāti. 425 bezdarbnieki ar invaliditāti iekārtojās darbā augstas kvalifikācijas profesijās, 1495 bija atraduši darbu  vidējās kvalifikācijas profesijās, bet 934 - zemas kvalifikācijas profesijās.

NVA atbalsts personām ar invaliditāti ir plašs un daudzpusīgs, tāpēc aicinām ieskatīties mūsu mājaslapas sadaļā “Meklēju darbu” (darba meklētājiem) un “Piedāvāju darbu”  (darba devējiem), kur Jūs varēsiet uzzināt detalizētu informāciju par atbalsta pasākumiem, kā arī par to, kā tiem pieteikties.