Daugavpils filiāle

Darba un sadzīves apstākļi Daugavpils novadā

Novada tīmekļa vietne

https://www.daugavpilsnovads.lv/

Daugavpils novads izveidots 2009. gadā, apvienojoties 19 bijušā Daugavpils rajona pagastiem. Nozīmīgākie dabas resursi Daugavpils novadā ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas aizņem aptuveni 48% no kopējās novada teritorijas. Mežs ir otrs nozīmīgākais novada dabas resurss. Meži ieņem 62 554 hektārus jeb aptuveni 34,6% no novada teritorijas, gandrīz līdz 2,3 ha katram Daugavpils novada iedzīvotājam.


Novada administrācija atrodas Daugavpilī, lai gan pilsēta novada teritorijā neatrodas.

tebula

 

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Daugavpils novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/. Pieejami dažādi atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums u.c.
2019.gadā NVA Daugavpils filiālē tika reģistrētas 4 600 brīvas darba vietas. No tām vairums – 1 875 kvalificēti strādnieki un amatnieki; vienkāršajās profesijās – 705; iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 495; vecākie speciālisti – 444; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 440; speciālisti – 273 vakances.
Pieprasītākās TOP 10 profesijas, reģistrētas 2019.gadā – kravas automobiļa vadītājs – 158; metālmateriālu metinātājs – 155; palīgstrādnieks – 153; namdaris – 138; betonētājs – 124; mūrnieks – 104; apdares darbu strādnieks – 97; elektriķis – 89; krāsotājs – 89; flīzētājs – 88.

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Daugavpils novadā aktīvākās uzņēmumu nozares ir: lauksaimniecība, pārtikas pārstrāde, tūrisms, kravu pārvadājumi, elektroenerģijas ražošana, meliorācija u.c.
Novadā reģistrētie uzņēmumi: zemnieku saimniecības – 481, SIA – 426, individuālie komersanti – 106, kooperatīvās biedrības – 28, individuālie uzņēmumi – 26.
Daugavpils novadā ražotā produkcija tiek realizēta ne tikai pašpatēriņam Daugavpils novada ietvaros un pārdošanai Daugavpils pilsētas veikalos un tirgū, bet arī visā Latvijā, kā arī tiek eksportēta uz Krieviju, Vāciju, Igauniju, Lietuvu, Nīderlandi un citām valstīm.
Daugavpils novada uzņēmēji arvien aktīvāk iesaistās ES finansējuma apguves pasākumos, sadarbībā ar SIA "Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs" iesniedzot projektus Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.


Vislielāko apgrozījumu novadā rada uzņēmumi:

 1. SIA „Dubiki” (pārtikas produkcijas ražošana, gaļas produktu tirdzniecība),
 2. SIA "SVS TRANSPORTS" (kravu pārvadājumi),
 3. SIA "STARS-D" (kravu pārvadājumi),
 4. SIA "AD Biogāzes stacija" (elektroenerģijas ražošana),
 5. SIA "MELIORS KRAUJA" (kūdras ieguve),
 6. SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” (tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana),
 7. SIA „Dilar Trans” (kravu pārvadājumi, būvniecības pakalpojumu sniegšana, braucamrīku tirgošana, apkope un remonts),
 8. Biķernieku pagasta zemnieku saimniecība “Stūrakmeņi” (zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana),
 9. SIA "KĻAVAS V" (jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)),
 10. SIA „Mežvidi” (cita veida ēdināšanas pakalpojumi).

Datu avots: Lursoft statistika


Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto darba alga Daugavpils novadā (2019.gads 3.ceturksnis):

 • EUR 682 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
 • EUR 709 (Sabiedriskajā sektorā);
 • EUR 696 (Pašvaldības struktūrās);
 • EUR 584 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi

Daugavpils novadā 2019. gadā darbojās 5 vidusskolas, 9 pamatskolas (tai skaitā speciālā pamatskola), 2 pirmsskolas izglītības iestādes, Sporta skola un Malnavas koledžas izglītības programmu īstenošanas vieta “Višķi”. Izglītojamo skaits izglītības iestādēs: vidusskolās – 953, pamatskolās (tai skaitā speciālajā pamatskolā) – 753, pirmsskolas iestādēs –198, Sporta skolā – 225, Malnavas koledžas izglītības programmu īstenošanas vietā “Višķi” – 96. No 2019.gada 1.septembra Medumu speciālā pamatskola sāka realizēt jaunu profesionālas ievirzes programmu “Ēdināšanas pakalpojumi”, kurā uzsāka mācības 29 izglītojamie. Daugavpils novada izglītības iestādēs strādāja 330 pedagogi. Daugavpils novadā tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma, kuru apguva 471 audzēknis, no tiem 215 izglītojamie 5-6 gadīgo grupās.
Sociālos pakalpojumus, sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumus novadā nodrošina un organizē Daugavpils novada Sociālais dienests, kura struktūrā darbojas Sociālās palīdzības un Informācijas daļa, Sociālo pakalpojumu daļa, Ģimenēm ar bērniem atbalsta daļa, Administratīvā daļa, Demenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs, Kalupes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs, Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs, Sociālā riska ģimeņu atbalsta centrs „Paspārne”, Aprūpe mājās, Višķu sociālās aprūpes centrs ar dienas centru cilvēkiem ar īpašam vajadzībām, Naujenes bērnu nams ar mātes un bērnu centru “Avotiņi”, Sociālās palīdzības centrs “Pīlādzis”.
Daugavpils novadā atrodas 22 nozīmīgas aizsargājamas teritorijas, kas aizņem 22,5% no novada kopplatības: 5 dabas parki, 15 dabas liegumi, 3 aizsargājamo ainavu apvidi, 2 vietējas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kas atbilst NATURA 2000 statusam, 5 ģeoloģiski un ģeomorfoloģiski dabas pieminekļi un 7 dendroloģiskie stādījumi. No tām 14 teritorijas ietilpst NATURA 2000 sarakstā.

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem par attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs, kā arī mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi, tūrismu un kultūrvēsturiskiem objektiem, kā arī citu aktuālo informāciju.