Daugavpils filiāle

Darba un sadzīves apstākļi Daugavpils novadā

Novada tīmekļa vietne: https://www.daugavpilsnovads.lv/

Augšdaugavas novads ir Latvijas pašvaldība, kurā pēc Latvijas 2021.gada administratīvi teritoriālās reformas 2021.gada 1.jūlijā tika apvienots Daugavpils novads un Ilūkstes novads.

Daugavas līkumi, skaistākie rieti un saullēkti, savvaļas zirgi un dzērvju klaigas, krāšņas muižas un pilis, gardi ēdieni un viesmīlība – tas ir Augšdaugavas novads, vieta kur satiekas Sēlija un Latgale!

Novadā ietilpst 25 pagasti un 2 pilsētas. Tas robežojas ar Jēkabpils, Līvānu un Preiļu novadiem ziemeļos, Krāslavas novadu austrumos, Lietuvas Panevēžas apriņķi rietumos un Utenas apriņķi dienvidos, kā arī Baltkrievijas Vitebskas apgabalu dienvidos.

Novada kopējā platība – 2524 km2

Novada centrs atrodas Daugavpils pilsētā, kas neietilpst novadā.

Bezdarbnieka deklarētā dzīves vieta (novads, pilsēta, pagasts)

Bezdarbnieku skaits

no tiem

Iedzīvotāju skaits kopā

Darbspējas vecumā

Bezdarba līmenis %

sievietes

personas ar invaliditāti

jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem

ilgstošie bezdarbnieki

pirmspensijas vecuma bezdarbnieki

Augšdaugavas novads

1597

809

238

70

755

342

25 927

16 606

9.6

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde


Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Daugavpils pilsētā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/. Pieejami dažādi atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums, nodarbinātības veids u.c. 

2021.gadā NVA Daugavpils filiālē tika reģistrētas 4 203 brīvas darba vietas. No tām vairums – 1 178 kvalificēti strādnieki un amatnieki; vienkāršās profesijas – 716; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 556; iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 551;  vecākie speciālisti – 471; speciālisti – 366; kalpotāji – 199 vakances.

Pieprasītākās TOP 10 profesijas, reģistrētas 2021.gadā – palīgstrādnieks – 188; kravas automobiļa vadītājs – 107; mazumtirdzniecības veikala pārdevējs – 104; maiznīcas produkcijas ražošanas iekārtu operators – 87; pārdošanas speciālists – 83; apdares darbu strādnieks – 80; šuvējs – 77; pavārs – 66; apkopējs – 64; iesaiņotājs - 62.


Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam ilgtermiņa prioritāte “Uzņēmējdarbības attīstība” aptver pašvaldības iespējas veicināt uzņēmējdarbības attīstību un sadarbību gan starp uzņēmējiem, gan pašvaldību. Nozīmīga loma ir tūrisma vides attīstībai un plašākai sadarbībai šajā jomā.

Neskatoties uz to, ka 2021.gadā visā pasaulē, tostarp arī Latvijā, turpinājās Covid-19 pandēmija, un uzņēmējdarbību bremzēja dažādi ierobežojošie pasākumi, jauno uzņēmumu skaits pērn nedaudz palielinājies.

Ar straujāko jaunu uzņēmumu skaita kāpumu pērn var lepoties Augšdaugavas novads, rāda Lursoft apkopotā informācija. Ja 2020.gadā Augšdaugavas novadā, kas apvieno kādreizējās Daugavpils un Ilūkstes novadu teritorijas, reģistrēja 53 jaunus uzņēmumus, tad pērn to skaits dubultojās, sasniedzot jau 106 jaunus uzņēmumus.

Jānorāda, ka Augšdaugavas novads ir arī viena no tām septiņām pašvaldībām, kurām 2021.gada bilance noslēgusies ar pozitīvu rādītāju, jo jauno uzņēmumu bijis vairāk nekā likvidēto, kas nozīmē, ka kopējais pašvaldības teritorijā reģistrēto uzņēmumu skaits palielinājies. Tieši Augšdaugavas novads šajā ziņā 2021.gadā izceļas ar labāko rādītāju, jo reģistrēto uzņēmumu pārsvars pār likvidētajiem bijis vislielākais.

Vislielāko apgrozījumu novadā rada uzņēmumi (TOP 10):

 1. SIA „ Euro Energo Company” (degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība),
 2. SIA " LatRosTrans" (cauruļvadu transports),
 3. SIA " DUBIKI" (gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošana),
 4. SIA " GABOTEH" (lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība),
 5. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Sēlijas āres" (augkopības papilddarbības),
 6. SIA „ STARS-D” (kravu pārvadājumi pa autoceļiem),
 7. SIA " AD Biogāzes stacija" (elektroenerģijas ražošana),
 8. SIA " SVS TRANSPORTS" (kravu pārvadājumi pa autoceļiem),
 9. SIA “NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” (tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana),
 10. SIA „ Dilar trans” (kravu pārvadājumi pa autoceļiem).

Datu avots: Lursoft statistika

Vidējā darba samaksa:

Eksperimentālā statistika (2020)

Vidējā bruto darba alga Augšdaugavas novadā (pēc ATR 2021.gadā):
•    EUR 756

Datu avots: Oficiālās statistikas portāls  


Sadzīves apstākļi

Augšdaugavas novadā 2021.gadā darbojās 7 vidusskolas, 9 pamatskolas (tai skaitā speciālā pamatskola), 3 pirmsskolas izglītības iestādes, profesionālās ievirzes Sporta skola un Daugavpils Būvniecības tehnikums Izglītības programmas īstenošanas vieta "Višķi", 3 mūzikas un mākslas skolas, Ilūkstes bērnu un jauniešu centrs.

Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde ir novada pašvaldības pārraudzībā esoša iestāde, kas vada un organizē kultūras darbu, īsteno pieaugušo neformālās izglītības un interešu izglītības programmas Augšdaugavas novadā.

Kultūras pārvaldei ir šādas struktūrvienības:

 • Augšdaugavas novada Kultūras centrs “Vārpa”,
 • 16 pagastu kultūras nami,
 • Raiņa māja Berķenelē,
 • Augšdaugavas novada bibliotēku metodiskais centrs ar 28 pagastu bibliotēkām,
 • Naujenes Novadpētniecības muzejs,
 • Skrindu dzimtas muzejs.

Sociālos pakalpojumus, sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumus novadā nodrošina un organizē Augšdaugavas novada Sociālais dienests. Sociālā dienesta struktūru veido:

 • Sociālā atbalsta un aprūpes centra “Avots” mērķis - tuvināt iestādes vidi ģimeniskai videi, nodrošināt bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un jauniešiem vispusīgu attīstību, audzināšanu, izglītošanu, patstāvīgas dzīves iemaņu apgūšanu, diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju, veicināt bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu, sniegt atbalstu jaunajām māmiņām, māmiņām ar bērniem nokļuvušām krīzes situācijā, sniegt sociālo rehabilitāciju bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem (fiziska rakstura un garīga rakstura) un viņu likumiskajiem pārstāvjiem. Centra struktūrvienības -  Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma centrs “Kamoliņš”, Atbalsta centrs “Avotiņš” un Sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
 • Višķu sociālās aprūpes centrs uzņem - darba nespējīgas personas pensijas vecumā un 1.,2. un 3. grupas invalīdus, kuriem nepieciešama diennakts aprūpe, sociālā rehabilitācija un pastāvīga dzīves vieta; īpašos gadījumos pēc saskaņošanas ar Sociālo dienestu un tai noslēdzot attiecīgus līgumus, centrs ir tiesīgs uzņemt uz laiku arī citas personas, kurām ir nepieciešama diennakts aprūpe.
 • Sociālo pakalpojumu centrs “Pīlādzis” pakalpojumus sniedz cilvēkiem, kas nonākuši krīzes situācijā un nespēj paši tikt galā ar grūtībām, piemēram, personas, kas cietušas nelaimes gadījumā (plūdi, ugunsgrēks vai vētra), personas bez noteiktas dzīvesvietas, bērni bāreņi pēc ārpusģimenes aprūpes, personas, kas ar tiesas spriedumu izliktas no dzīvojamās platības, personas pēc ieslodzījuma, kurām nav iespējas atgriezties iepriekšējā dzīvesvietā, no vardarbības cietušas pieaugušas personas, personas ar invaliditāti, kas nonākušas krīzes situācijā, trūcīgas ģimenes ar bērniem un trūcīgas atsevišķi dzīvojošas personas, kuras objektīvu iemeslu pēc nevar uzturēties savā dzīvesvietā.
 • SIA “Veselības centrs Ilūkste” sniedz primārās, sekundārās veselības aprūpes, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, pansijas pakalpojumus.
 • Pansija “Mūsmājas Dižkoks” sniedz atbalstu un mājas sajūtu cilvēkiem, kuriem ikdienā nepieciešama palīdzība un aprūpe.

Augšdaugavas novadā ir elpu aizraujoša daba – Dvietes paliene, kas ir pasaules mēroga migrējošo putnu ligzdošanas vieta, dabas parks “Daugavas loki”, kur Daugava met gleznainus līkumus, dabas liegums “Pilskalnes Siguldiņa”, kur atrodas teiksmām apvītie dzidrie ezeri. Te var draudzīgā pulkā apskaut Latvijā lielāko laukakmeni — Nīcgales Lielo akmeni un dzirdēt seno Bebrenes dzirnavu rūkoņu.

Gardēžus vienaldzīgus neatstās Sēlijas un Latgales saimnieču kulinārais mantojums un viesmīlība. Ar skaistiem un praktiskiem darinājumiem pārsteigs prasmīgie amatnieki. Aktīvās atpūtas cienītāji var pacelties mākoņos, lai baudītu novada gleznaino ainavu, lecot ar izpletni. Ziemā gaida elpu aizraujošs brauciens ar slēpēm vai sniega dēli Egļukalna trasē, bet laivotājus vilina Daugavas upes straume un Augšdaugavas novada ezeri, kur saule rotājas.

Augšdaugavas novadā atrodas vairāku izcilu personību bērnības vietas. Tās vēl aizvien iedvesmo ar īpašu noskaņu, apkārtējo dabu, cilvēkiem un dzīvesstāstiem – Raiņa māja Berķenelē, Vecā Stendera bērnības sapņu zeme, Latgales atmodas darbinieku brāļu Skrindu dzimtas muzejs, vīnogu tēva Paula Sukatnieka “Apsītes” un Parīzes māksliniecei Valentīnai Zeilei veltītā ekspozīcija Naujenes novadpētniecības muzejā.

Augšdaugavas novada arhitektūrai piemīt kāds īpašs raksturs, šarms un krāšņums. Ceļojot pa novadu, var redzēt daudz vēsturisku celtņu, kas ir savā veidā iespaidīgas un ļoti skaistas. Augšdaugavas novada baznīcas un lūgšanu nami ir tie objekti, kur tiek saglabāta mūsu dzimtenes unikāla vēsture. Lai gan daži no tiem sakrālā mantojuma objektiem ir jau ļoti veci un atrodas sliktā stāvoklī, tie arī atstāja savu vēsturisko nospiedumu.

Augšdaugavas novads piedāvā plašu tūrisma piedāvājumu klāstu. Šeit apskatāmi gan dažādi muzeji, gan kultūrvēsturiskais mantojums, interesanti dabas objekti, apskates saimniecības. Aktīvās atpūtas cienītājiem pieejami ūdens un velomaršruti, dažāda ūdens un sporta inventāra noma. Ir izveidoti vairāki ekskursiju maršruti, iespējams noorganizēt tematiskās programmas, meistarklases, vietējo gardumu degustācijas. Novadā ir daudzveidīgas nakšņošanas iespējas gan individuāliem ceļotājiem, gan lielām grupām.

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem par attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs, kā arī mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi, tūrismu un kultūrvēsturiskiem objektiem, kā arī citu aktuālo informāciju.