Logo: Eiropas Savienibas karogs. Teksts Finansē Eiropas Savienība NextGenerationEU. Logo: Latvijas karogs Teksts: 2027 Nacionālais attīstības plāns

 

 

 

 

 

Projekts "Prasmju pilnveide pieaugušajiem" Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācību (mūžizglītība) ar kuponu metodi

Pasākuma mērķis

Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.

Pasākuma mērķa grupas

 • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu
 • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes
 • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte

Pamatnosacījumi

Sociālās un profesionālās pamatprasmes (programmas), kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarba riskam pakļauto personu apmācību, nosaka labklājības ministra izveidota komisija. Apmācības ietvaros tiek organizēta bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste:

Atsākt datorzinību un valsts valodas prasmju pilnveides piedāvājumu plānots 2024.gada 3.ceturksnī.

Personai var būt reģistrēts ne vairāk kā viens pieteikums izglītības programmas apguvei.

Personu iesaista izglītības programmu apguvē, ja tā pirms pirmreizējas iesaistes izglītības programmas apguvē nav iepriekš pabeigusi NVA īstenoto neformālo izglītību, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācību, augstākās izglītības iestādes studiju moduļa vai studiju kursa programmu apguvi vai ir to ieguvusi pirms 12 mēnešiem vai agrāk.

Ja persona bez attaisnojošiem iemesliem pārtrauc dalību apmācībās vai 90 dienu laikā pēc apmācības pabeigšanas bez attaisnojošiem iemesliem nekārto eksāmenu vai noslēguma pārbaudījumu, NVA turpmāko 24 mēnešu laikā vai līdz eksāmena vai noslēguma pārbaudījuma nokārtošanai neiesaista to citos bezdarba riskam pakļautajām personām paredzētajos apmācību pasākumos.

Persona apmācības ietvaros var tikt iesaistīta neformālās izglītības, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju programmu apguvē kopā ne vairāk kā sešas reizes divu gadu periodā.

Persona  atkārtoti netiek iesaistīta vienā un tajā pašā izglītības programmā, izņemot gadījumu, ja iepriekš uzsāktā izglītības programmas apguve ir pārtraukta.

Personu reizi gadā var atkārtoti iesaistīt neformālās izglītības programmā valsts valodas apguvei vienā līmenī, ja tā nav nokārtojusi konkrētā līmeņa valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenu Valsts izglītības satura centrā.

Ja personai jau ir iegūta konkrēta līmeņa valsts valodas atestācijas apliecība, personu iesaista neformālās izglītības programmas valsts valodas nākamā līmeņa programmas apguvei.

Valsts valodas izglītības programmas apguvē neiesaista personu, kura formālās izglītības ietvaros ir ieguvusi atbilstošu pamatizglītību, vidējo izglītību vai augstāko izglītību latviešu valodā, ko apliecina attiecīgs dokuments (piemēram, diploms, sertifikāts, atestāts, izziņa no attiecīgās mācību iestādes), izņemot gadījumus, ja Valsts valodas centrs ir konstatējis, ka izglītības iestādes vadītāja vai pedagoga valsts valodas zināšanas neatbilst valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei, kāda nepieciešama viņa profesionālo un amata pienākumu veikšanai.

Personai pēc apmācības pabeigšanas un noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas izsniedz:

 • valsts valodas apmācības ietvaros − iegūto zināšanu apliecinošo dokumentu un nodrošina iespēju kārtot valsts valodas prasmju pārbaudījumu Valsts izglītības satura centrā;
 • angļu valodas, datorzinību un citu programmu apmācības ietvaros – iegūto zināšanu apliecinošo dokumentu un nodrošina iespēju kārtot eksāmenu Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijā ECDL sertifikāta iegūšanai, ja tas paredzēts izglītības programmā.

Kā pieteikties?

  Apmācībām var pieteikties elektroniski, aizpildot pieteikumu dalībai:

  Svarīgi !

  Lai piedalītos NVA īstenotajā mūžizglītības datorzinību un angļu valodas programmu apguvē, obligāti jāizpilda tests “Prasmju novērtēšana”.


  Fakts par testa izpildi jāapliecina, veicot atzīmi pieteikuma anketā. Lai saglabātu testa rezultātus, klientam jāautorizējas vietnē http://testi.ekarjera.lv izmantojot www.latvija.lv autentifikācijas līdzekļus.

  • Pieteikums apmācībai ar kuponu metodi | Angļu valoda

   • Bezdarba riskam pakļautām personām pirms reģistrācijas angļu valodas apmācībai, ir iespēja noteikt angļu valodas zināšanu līmeni, izmantojot Aģentūras mājas lapā ievieto testu:

  Iesakām pildīt testu, izmantojot datoru!


  Pieteikšanās angļu valodas apguvei nodarbinātām personām pārtraukta!


   Angļu valodas apguvē NVA plāno iesaistīt apmēram divus tūkstošus nodarbināto un pašnodarbināto, kuriem nepieciešams pilnveidot vai apgūt angļu valodas zināšanas.  

  • Pieteikums apmācībai ar kuponu metodi | Datorzinības

   • Bezdarba riskam pakļautām personām pirms reģistrācijas datorzinību apmācībai ir iespēja noteikt savu datorprasmju līmeni (DigComp), izmantojot MyDigiSkills testu.

  Pieteikšanās datorzinību programmu apguvei nodarbinātām personām pārtraukta! 

  Pēc atbilstības mērķgrupai pārbaudes, personai tiek piešķirts apmācību kupons

  Persona līdz kuponā noteiktajam datumam:

  • piesakās dalībai CV un vakanču portālā reģistrētajā mācību grupā;
  • izvēlas izglītības iestādi no NVA izglītības piedāvājumu saraksta: