Statuss:
Noslēdzies

Vizuālo elementu ansamblis

ESF projekts „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 tiek līdzfinansēts Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas ietvaros 

Darbības programmas apakšaktivitāte, kuras ietvaros piešķirts ESF finansējums

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 7.2.1.1.pasākums “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai”

Īstenotājs

Nodarbinātības valsts aģentūra

K. Valdemāra iela 38 k – 1, Rīga, LV – 1010

Īstenošanas vieta

Latvijas Republikas teritorija

Īstenošanas periods

02.01.2014. - 31.12.2018.

Mērķis

Projekta mērķis - 19 000 jauniešiem bezdarbniekiem sekmēt pāreju uz nodarbinātību, jo īpaši, īstenojot darba tirgus prasībām atbilstošu prasmju un iemaņu paaugstināšanas pasākumus un praktiskas pieredzes iegūšanu darbavietā.

Aktivitātes

 Projektā īstenojamie mērķa grupai pieejamie atbalsta pasākumi:

 • darba meklēšanas atbalsta pasākumi, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi un karjeras konsultācijas, kas nodrošina atbalstu karjeras izvēlē;
 • profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana, kas ietver: profesionālās tālākizglītības programmu apguvi (tai skaitā elastīgu apmācību formā), kas dod iespēju bezdarbniekam iegūt profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvi (tai skaitā elastīgu apmācību formā), kas bezdarbniekiem dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes;
 • neformālās izglītības programmu apguve, kas ietver mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi, noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, tai skaitā valsts valodas prasmes pārbaudes;
 • transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība, kas ietver noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu kārtošanu un vadītāja apliecības saņemšanu;
 • pirmā darba pieredzes jaunietim, kas vērsta uz mērķa grupas integrēšanu darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darbavietas izveidi un jauniešu pastāvīgu nodarbinātību;
 • darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā, kas vērsta uz mērķa grupas aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā;
 • darbnīcas jauniešiem, kas dod iespēju jauniešiem vienā vai vairākās izglītības iestādēs iepazīt kopskaitā trīs profesionālās izglītības programmas;
 • subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām tai skaitā jauniešiem ar invaliditāti), kas paredz sekmēt jauniešu iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā, pilnveidojot jauniešu darba prasmes un iemaņas;
 • atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai, kas palīdz jauniešiem uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību un veiksmīgi darboties izvēlētajā jomā ne mazāk kā divus gadus;
 • atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei, kas veicina jauniešu mobilitāti un paredz kompensēt izdevumus par transportu un dzīvojamo telpu īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā, ja jaunietis bezdarbnieks piedalās projekta pasākumos. Atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei tiek nodrošināts šādos atbalsta pasākumos: neformālās izglītības programmu īstenošana, profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana, pirmā darba pieredzes jaunietim, subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām tai skaitā jauniešiem ar invaliditāti), darbnīcas jauniešiem.

Mērķa grupas

Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās un nav nodarbināti, prioritāri atbalstu sniedzot mērķa grupai vecumā no 15 līdz 24 gadiem (ieskaitot) un kuri Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrējušies kā bezdarbnieki.

Vienlaikus:

 • projekta mērķa grupa nav atbalsta saņēmēji Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā pasākumā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (izņemot jauniešus, kas ir iesaistīti darba meklēšanas atbalsta pasākumos, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos un karjeras konsultācijās);
 • atbalsta pasākumos neiesaista jauniešus, kuri apgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē.

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas 33 968 828.46 euro:

 • Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai – 15 511 561.08 euro,
 • Eiropas Sociālā fonda finansējums – 15 688 361.08 euro,
 • valsts budžeta līdzfinansējums – 1 275 345.81 euro
 • privātais līdzfinansējums ne mazāk kā 1 493 560.49 euro

Sasniedzamie rādītāji

Iznākuma rādītāji:

 • Bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (atbalstu saņēmušie, dalību uzsākušie) - 19 000;
 • Ilgstošie bezdarbnieki (atbalstu saņēmušie, dalību uzsākušie) – 5 700;
 • Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas atbalstīto pasākumu dalībnieki – 19 000

Rezultāta rādītāji:

 • Kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās - 5 515;
 • Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki un pabeidz JNI atbalstīto intervenci – 12 920;
 • Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki un pēc aiziešanas saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu – 11 266;
 • Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti – 11 266;
 • Dalībnieki, kas ir ilgstošie bezdarbnieki, un pabeidz JNI atbalstīto intervenci – 3 420;
 • Dalībnieki, kas ir ilgstošie bezdarbnieki un saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu pēc aiziešanas – 2 052;
 • Dalībnieki, kas ir ilgstošie bezdarbnieki un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti – 2 052;
 • Dalībnieki, kas piedalās pieaugušo izglītībā, apmācības programmās, kuras pabeidzot, tiek iegūta kvalifikācija, mācekļa praksē vai stažēšanās pasākumos sešos mēnešos pēc aiziešanas – 1 673;
 • Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešos mēnešos pēc aiziešanas – 3 876;
 • Pašnodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešos mēnešos pēc aiziešanas - 80

 

Sasniegtie rādītāji

Iznākuma rādītāji:

 • Bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (atbalstu saņēmušie, dalību uzsākušie) - 20 083 (106%);
 • Ilgstošie bezdarbnieki (atbalstu saņēmušie, dalību uzsākušie) – 4 035 (71%);
 • Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas atbalstīto pasākumu dalībnieki – 20 083 (106%)

Rezultāta rādītāji:

 • Kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās – 5 934 (108%);
 • Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki un pabeidz JNI atbalstīto intervenci – 16 171 (125%);
 • Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki un pēc aiziešanas saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu – 12 050 (107%);
 • Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti – 8 325 (74%);
 • Dalībnieki, kas ir ilgstošie bezdarbnieki, un pabeidz JNI atbalstīto intervenci – 3 487 (102%);
 • Dalībnieki, kas ir ilgstošie bezdarbnieki un saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu pēc aiziešanas – 4 618 (225%);
 • Dalībnieki, kas ir ilgstošie bezdarbnieki un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti – 3 345 (163%);
 • Dalībnieki, kas piedalās pieaugušo izglītībā, apmācības programmās, kuras pabeidzot, tiek iegūta kvalifikācija, mācekļa praksē vai stažēšanās pasākumos sešos mēnešos pēc aiziešanas – 2 214 (132%);
 • Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešos mēnešos pēc aiziešanas – 8 290 (214%);
 • Pašnodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešos mēnešos pēc aiziešanas – 86 (108%)

Pielikumi

Projekta sasniedzamo rādītāju uzskaite (uz 31.12.2018.)

Saistošie dokumenti:

Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumi Nr.207 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu „Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas noteikumi” un Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumi Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”.