Nodarbinātības valsts aģentūra sniedz atbalstu darba devējiem, kas uzsāk nodarbināt NVA klientus ar invaliditāti uz nenoteiktu laiku.  

Darba devējs var saņemt:

  • ergoterapeita konsultāciju, kurš apseko darba vietu un iesaka, kā pielāgot darba vietu konkrēta cilvēka vajadzībām;

  • vienreizēju dotāciju līdz 1000 euro vienas darba vietas pielāgošanai NVA klientam ar invaliditāti (iekārtu, aprīkojuma, tehnisko palīglīdzekļu iegādei);

  • dotācija darba vadītāja atlīdzībai 10 euro apmērā par katru darba vadīšanas dienu (līdz 2 mēnešiem vai līdz 6 mēnešiem, ja nodarbina personu ar garīga rakstura traucējumiem).