Nodarbinātības valsts aģentūrā ir izveidoti darba meklēšanas atbalsta pasākumi.

Darba meklēšanas atbalsta pasākumi bezdarbniekiem un darba meklētājiem:

 • piemērota darba noteikšana;
 • individuāla darba meklēšanas plāna izstrāde;
 • informēšana par darba meklēšanas metodēm;
 • darba meklēšanas pasākumu pārbaude;
 • citi pasākumi, kas motivē aktīvāk meklēt darbu.

Piemērota darba noteikšana

Nodarbinātības valsts aģentūra nosaka bezdarbniekam piemērotu darbu.

Nodarbinātības valsts aģentūra ņem vērā bezdarbnieka:

 • bezdarbnieka profesionālo sagatavotību jeb prasmes un zināšanas;
 • veselības stāvokli;
 • dzīvesvietas attālumu (ceļš uz un no darba ne vairāk kā 1,5 stundas vienā virzienā);
 • atbilstošu darba algas apmēru;
 • reālās iespējas sākt darbu konkrētajā darba vietā (piemēram, bērnudārza pieejamība bezdarbnieka bērnam).

Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā bezdarbniekam

  • pirmos 3 mēnešus darbu profesijā, kurā bezdarbnieks iepriekš strādājis vai ieguvis izglītību (vai zemākas kvalifikācijas darbu, ja bezdarbnieks tā vēlas);
  • nākamajos 3 mēnešos arī zemākas kvalifikācijas darbu, nekā iepriekš strādājis vai ieguvis izglītību;
  • pārējos mēnešos arī mazkvalificētu darbu.

Algu uzskata par atbilstošu, ja:

 • pirmajos 3 bezdarba mēnešos tā nav mazāka par vidējo atalgojumu attiecīgajā profesijā
 • nākamajos bezdarba mēnešos tā ir zemāka par vidējo atalgojumu attiecīgajā profesijā, bet nav mazāka par valstī noteikto minimālo mēneša algu.

Valstī noteiktā minimālā mēneša alga ir atbilstoša alga bezdarbniekiem, kurš:

 • iepriekš nav strādājis;
 • ieguvis profesionālo izglītību;
 • saņēmis mazāku algu par valstī noteikto minimālo mēneša algu;
 • bijis pašnodarbinātās personas statusā;
 • bijis saimnieciskās darbības veicējs;
 • no bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas ir pagājuši 6 mēneši.

Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar bezdarbnieku izstrādā darba meklēšanas plānu.

Bezdarbniekam darba meklējumi ir jāapraksta darba meklējumu dienasgrāmatā.

Pēc katra darba meklējuma mēģinājuma dienasgrāmatā jāatzīmē:

 • darbavietas un iestādes nosaukums,
 • amats, uz kuru piesakās,
 • datums;
 • rezultāts.

Aizpildīta dienasgrāmata jāuzrāda NVA darbiniekam klātienē vai jāiesūta e-pastā.