Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi būs pieejami Carnikavā
Drukāt


NVA sniegs pakalpojumus Carnikavas un Saulkrastu iedzīvotājiem.

Pakalpojums būs pieejams 11.janvārī.

Apmeklētājus pieņems Saulkrastu novada domē

Sociālā dienesta telpās Raiņa ielā 8.

Pieņemšanas laiks ir no pulksten 9 līdz 14.

Turpmāk šos pakalpojumus varēs saņemt katra mēneša pirmajā otrdienā.


NVA pakalpojums būs pieejams arī Carnikavā.

Pakalpojums būs pieejams 12.janvārī.

Apmeklētājus pieņems Carnikavas novada domē

Sociālā dienesta telpās Stacijas ielā 5.

Pieņemšanas laiks ir no pulksten 10 līdz 15.30.

Turpmāk šos pakalpojumus varēs saņemt katra mēneša pirmajā trešdienā.


Apmeklētāji varēs saņem šādus pakalpojumus:

 • reģistrēties bezdarbnieka statusam;

 • rakstīt iesniegumu valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA);

 • bezdarbnieka pabalsta saņemšanai;

 • iegūt informāciju par NVA pakalpojumiem;

 • piereģistrēties NVA organizētajiem nodarbinātības pasākumiem;

 • saņemt informāciju par brīvajām darba vietām;

 • uzzināt par citām iespējām iesaistīties darba tirgū.


Darba devēji varēs uzzināt par brīvo darba vietu reģistrēšanu,

Par piemērotu darbinieku atlasi.

Viņiem tiks sniegta informācija par NVA projektiem.
 
Informācija par NVA pakalpojumiem atrodama NVA mājaslapā www.nva.gov.lv.


Ar klientiem Carnikavā un Saulkrastos

strādās NVA Siguldas filiāles darbinieki.


Tālruņi informācijai:

 • NVA Siguldas filiālē – 67870974

 • Saulkrastos - 67142510 vai 67141511   
            
 • Carnikavā – 67993101


Nodarbinātības valsts aģentūra sniegs atbalstu jauniešiem bezdarbniekiem
Drukāt


2011.gadā notiks vairāki jauni nodarbinātības pasākumi.

Tajos varēs piedalīties jaunieši bezdarbnieki.  NVA notiks „Darbnīcas jauniešiem”.

Jauniešu vecumam jābūt no 15 - 24 gadiem.

Tajās varēs piedalīties jaunieši bez profesionālās izglītības

Un bez iepriekšējās darba pieredzes.

Jaunieši varēs apmeklēt izglītības iestādes.

Tur viņi varēs darboties trīs profesionālās nozarēs.

Katrā nozarē varēs darboties trīs nedēļas.

Šajā laikā jaunieši varēs iepazīties ar profesionālās nozares īpatnībām.

Tā viņi iegūs pirmo praktisko pieredzi.

Pēc tam viņi varēs izvēlēties sev piemērotāko profesionālo nozari.


Vēl tiks īstenots "Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam".

Šis pasākums veicinās jauniešu bezdarbnieku darbošanos

sabiedrības labā.

Šādā veidā jaunieši reklamēs brīvprātīgo darbu.

Pasākumā piedalīsies jaunieši bezdarbnieki,

kam nav nepieciešams finansiāls atbalsts.

Taču viņiem jābūt interesei attīstīt savas darba prasmes.

Šī pasākuma ilgums ir seši mēneši.

Pasākuma laikā jaunieši varēs attīstīt sociālās prasmes.

Tās noderēs jaunajā darba vietā.


Pasākumā „Darba vieta jaunietim”  

varēs piedalīties jaunieši vecumā no 18 – 24 gadiem.


Tie būs jaunieši pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma.

Tie var būt arī jaunieši ar invaliditāti.

Viņiem būs jāslēdz darba līgums ar darba devēju.

Līgums būs uz deviņiem mēnešiem.

Šo mēnešu laikā viņi iegūs jaunu darba pieredzi.

Nodarbinātības valsts aģentūra informē Saeimu par aktualitātēm nodarbinātības jomā un 2011.gada plāniem
Drukāt


2010.gada 15.decembrī notika Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA)

un Saeimas deputātu tikšanās.

Tika apspriesta situācija darba tirgū un

plānotie pasākumi 2011.gadam.


NVA Saeimas deputātiem sniedza šādu informāciju:

 • decembra sākumā NVA bija reģistrētas 2837 brīvās darba vietas;

 • reģistrētā bezdarba līmenis valstī bija 14,3%;

 • decembra sākumā NVA bija reģistrēti 161 816 bezdarbnieki;

 • 55% reģistrēto bezdarbnieku ir sievietes;

 • 45% reģistrēto bezdarbnieku ir vīrieši.

 • 36% bezdarbnieku ir ar profesionālo izglītību;

 • 28% bezdarbnieku ir ar vispārējo izglītību;

 • 20% bezdarbnieku ir ar pamatizglītību;

 • 13% bezdarbnieku ir ar augstāko izglītību;

 • 3% bezdarbnieku izglītība ir zemāka par pamatizglītību.


Decembra sākumā NVA uzskaitē bija 59290 ilgstošie bezdarbnieki.

Daļa bezdarbnieku ir jaunieši vecumā no 15 – 24 gadiem.

17023 bezdarbnieki ir pirmspensijas vecumā,

bet 9182 bezdarbniekiem ir noteikta invaliditāte.

2010.gada 11 mēnešos pastāvīgu darbu atrada 84729 bezdarbnieki.

Daļa no šiem bezdarbniekiem

darbu atrada pēc NVA saņemtajiem pakalpojumiem.


Saeima tika informēta par NVA darbību 2011.gadā.

Informāciju sniedza NVA direktore B.Paševica.

Galvenie NVA darbības virzieni 2011.gadā:

 • Notiks bezdarbnieku aktivizēšanas pasākumi.

Tajos bezdarbniekus sagatavos jaunām darba iespējām.

 • Attīstīs sadarbību ar darba devējiem.

Saskaņos darba tirgus pieprasījumu ar darba piedāvājumu.

Notiks darbinieku atlase pēc darba devēja pieprasījuma.

Apmācību veiks atbilstoši darba devēja vajadzībām.

 • Īpašu atbalstu sniegs jauniešiem bezdarbniekiem.

 
2011.gadā NVA plāno īstenot arī vairākus jaunus pasākumus:

1. Notiks „Darbnīcas jauniešiem”.

Tajās varēs piedalīties bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem.

Darbnīcā varēs piedalīties jaunieši bez profesionālās izglītības

un iepriekšējās darba pieredzes.

2. „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”.

Šis pasākums veicinās jauniešu  bezdarbnieku darbību sabiedrības labā.

Varēs piedalīties jaunieši vecumā no 18 – 24 gadiem.

Tādā veidā popularizēs brīvprātīgā darba iespējas Latvijā.

3. Pasākums „Darba vieta jaunietim”.

Pasākumā iesaistīs jauniešus bezdarbniekus

no īpašām sociālām situācijām.

Jaunieši būs vecumā no 18 – 24 gadiem.

Viņi varēs noslēgt darba līgumu ar darba devēju.

Šo līgumu noslēgs uz deviņiem mēnešiem.

Šajā laikā jaunieši iegūs jaunas darba prasmes.


Saeimas Sociālo un darba lietu komisija atbalstīja grozījumus

Invaliditātes likumā.

Grozījumi paredz ieviest jaunu pabalstu no 2011.gada.

Šo pabalstu piešķirs par asistenta izmantošanu.

Pabalstu izmaksu I grupas redzes invalīdiem kontrolēs NVA.

Pabalsta nodrošināšanai piesaistīs Eiropas Savienības fonda līdzekļus.

Pabalsta apmēru noteiks Ministru kabinets.

Pabalstu varēs saņemt aptuveni 700 cilvēki ar redzes invaliditāti.


NVA aicina jauniešus piedalīties darba praksē!
Drukāt

"Mūsu valstī  ir ļoti daudz jauniešu bezdarbnieku -
vairāk  nekā 25 tūkstoši.
Jaunieši ir vecumā no 15 līdz 24 gadiem.
Daļa no viņiem varēs strādāt jauniešu darba praksē”
– stāsta NVA direktore B.Paševica.
 
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)
aicina bezdarbniekus – jauniešus
pieteikties Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta
„Kompleksi atbalsta pasākumi”
aktivitātei „Jauniešu darba prakse”.

Kuri jaunieši var piedalīties aktivitātē “Jauniešu darba prakse”?

Aktivitātē var piedalīties jaunieši
 • vecumā no 18 līdz 24 gadiem,
 • ar pamata, vidējo vai augstāko izglītību.

Aktivitātē var piedalīties tikai tie jaunieši,
 • kuri pēc mācībām nav strādājuši;
 • vai strādājuši ne ilgāk kā pusgadu (6 mēnešus);
 • kuri nav piedalījušies citās NVA aktivitātēs.

Kā jaunietim pieteikties aktivitātē?

 1. Jaunietim jāreģistrējas tuvākajā NVA filiālē.
 2. Ja jaunietis jau ir bezdarbnieks,
  viņam jāiet uz NVA filiāli.
 3. Tur viņam jāaizpilda pieteikuma anketa.
 4. Pēc tam jaunietim ar karjeras konsultantu jāpārrunā,
  kur viņš gribētu strādāt praksē.
 5. Karjeras konsultants dod atzinumu par to,
  kāds darbs ir piemērots jaunietim.
 6. Pec tam jaunietim palīdz atrast prakses vietu,
 7. slēdz līgumu ar darba devēju
 8. un jaunietis sāk strādāt.

Kas jaunietim vēl jāzina par darbu aktivitātē?

Jaunietim katru mēnesi maksā stipendiju - 120 Ls.
Viņam veic obligātās veselības pārbaudes,
apdrošina pret iespējamiem nelaimes gadījumiem darba vietā.

Jaunietis praksē var strādāt no 6 līdz 12 mēnešiem.
Pēc 6 mēnešiem jaunieti var nosūtīt papildus mācīties.
Par mācībām jaunietim nav jāmaksā.
Par mācībām maksā NVA,
taču ne vairāk kā 300 Ls vienam jaunietim.

Aktivitātē var piedalīties jaunieši ar invaliditāti.
Viņiem ar ergoterapeita atzinumu pielāgo prakses vietas.
 
Uzzini vairāk par jauniešu darba praksi
tuvākajā NVA filiālē pie ESF projekta
„Kompleksi atbalsta pasākumi” karjeras konsultanta!


Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu jaunieši bezdarbnieki varēs strādāt praksē pie darba devēja
Drukāt


Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) sākusies jauna aktivitāte -
jauniešu darba prakse.
Jaunieši, kuri līdz šim nav strādājuši,
varēs strādāt praksē pie darba devēja.
Viņi varēs mācīties darba prasmes.

Kuri jaunieši var piedalīties aktivitātē?

Aktivitātē var piedalīties jaunieši,
 • kuri ir 18 – 24 gadus veci,
 • kuriem ir pamata, vidējā vai augstākā izglītība.

Aktivitātē var piedalīties jaunieši,
 • kuri ir  strādajuši ne vairāk kā 6 mēnešus
  vai vispār nav strādājuši.

Cik ilgi jaunieši varēs strādat pie darba devēja?

 • Jaunieši varēs strādāt no 6 līdz 12 mēnešiem –
  tas ir no pusgada līdz gadam.

Vai jaunieši saņems algu?
Nē, jaunieši nesaņems algu.
Viņi saņems stipendiju.
Stipendija būs 120 lati.

Kad varēs pieteikties aktivitātē?

Aktivitātē var pieteikties jau no šā 2010.gada augusta.
Informācija par aktivitāti ir
NVA mājas lapā www.nva.gov.lv

Nodarbinātības valsts aģentūrā ir vēl viena jauna aktivitāte
 • bērnu pieskatīšana.

Tas nozīmē, ka laikā,
kamēr bezdarbnieks ir kādā no NVA pasākumiem,
pieskata viņa  pirmsskolas vecuma bērnus.Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv