Iespēja iesaistīt brīvprātīgajā darbā jaunus un perspektīvus darbiniekus
Drukāt


Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īsteno pasākumu

„Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”.


Šajā pasākumā 173 jaunieši bezdarbnieki

ir izteikuši vēlmi strādāt sabiedrības labā.

Arī biedrības un nodibinājumi piedāvā jauniešiem strādāt 

117 brīvprātīgo darba vietās.

Pašreiz  NVA aicina gan jauniešus bezdarbniekus,
 
gan biedrības un nodibinājumus atbalstīt brīvprātīga darba ideju Latvijā

un aktīvi pieteikties šim pasākumam.


Brīvprātīgo darbs ir sabiedriska aktivitāte.

Brīvprātīgo darbu var veikt ikviens cilvēks.

Šis darbs nodrošina iespēju būt sabiedriski aktīvam un darboties dažādos projektos.

Brīvprātīgā darba veicēji var iegūt jaunas zināšanas un  profesionālu pieredzi.

Brīvprātīgie var parādīt savus talantus, prasmes un īstenot dažādas idejas.

Šāda aktīva darbība palīdz veidot jaunus kontaktus ar citiem cilvēkiem.


Brīvprātīgā darba jomas ir šādas:

 • labdarības projekti un sociālā aprūpe;

 • lauksaimniecība, māksla, kultūra un izglītība;

 • ēdināšana un  sporta pasākumi;

 • administratīvais darbs un citas darba jomas.

Jau šobrīd biedrības un nodibinājumi jauniešiem bezdarbniekiem pieteikuši

vairākas brīvprātīgā darba iespējas.

Tās ir saistītas ar sociālās,  kultūras, sporta,
 
informāciju tehnoloģijas un administratīvā darba jomu.

 
Šo pasākumu īsteno NVA kopš 2011. gada jūlija sākuma.

Tajā tiek iesaistīti jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem.

Šī pasākuma mērķis ir veicināt jauniešu bezdarbnieku  darbību sabiedrības labā.

Šāda darbība netiek apmaksāta.

NVA aicina jebkuru Latvijā reģistrētu biedrību vai nodibinājumu

veidot brīvprātīgā darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem.

 
NVA palīdz izvēlēties biedrības vai nodibinājuma darbībai visatbilstošākos kandidātus.

Šie kandidāti ir no NVA reģistrētiem jauniešiem bezdarbniekiem.

Iesaistoties pasākumā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”,

biedrībām un nodibinājumiem ir iespēja piesaistīt jaunus un perspektīvus darbiniekus.


Jauniešu brīvprātīgā darba vietas jāpiesaka tajā NVA filiālē,

kuras teritorijā biedrība vai nodibinājums darbojas.

Konkrētā biedrība vai nodibinājums noteiks savas prasības brīvprātīgajam.

Prasības var būt saistītas ar jaunieša darba pieredzi un izglītību.

Brīvprātīgā darba līgumu ar bezdarbnieku slēgs biedrība vai nodibinājums.

Viena brīvprātīgā darba veicēja nodarbinātības ilgums ir no 1 līdz 6 mēnešiem.


Brīvprātīgā darba veicēji parasti nesaņem atalgojumu naudas izteiksmē.

Svarīgs ir gandarījums un prieks par savu paveikto darbu.

Tomēr NVA nodrošinās noteiktu finansiālu atbalstu šī darba veicējiem.

Tas nozīmē, ka jaunietis bezdarbnieks

par brīvprātīgo darbu saņems stipendiju.

Katru mēnesi tā būs 40 lati.

Tiem pasākuma dalībniekiem, kuriem ir noteikta invaliditāte,

stipendija būs 60 lati.


Arī nodibinājums un biedrība, kurā tiks veikts brīvprātīgais darbs,

var segt darba veicēja izdevumus.

Bet tiem jābūt saistītiem ar darbu, ko veic brīvprātīgais.

Piemēram, kancelejas preces, telefonsarunas vai transporta biļešu izdevumi.


Sīkāka informācija par pasākumu atrodami NVA mājas lapas

sadaļā "Bezdarbniekiem"  --> „Atbalsts jauniešu

brīvprātīgajam darbam.


2011.gada beigās noslēgsies simtlatnieku pasākums
Drukāt


Labklājības ministrija (LM) uzsāks īstenot

citu nodarbinātības pasākumu.

Tā nosaukums „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”.Latvijas tautsaimniecībā ir mazs darba vietu skaits.

Tāpēc lielākai daļai bezdarbnieku būs grūtības iekļauties darba tirgū.

Tas var palielināt trūcīgo personu skaitu valstī kopumā.

Tāpēc ir nepieciešami papildus līdzekļi bezdarbnieku atbalstam.

Tas sekmēs aktīva darba meklēšanas iespējas.

Tāpēc LM plāno Algoto pagaidu sabiedrisko darbu

(pagaidu darbi) īstenošanas pasākumu.


Pagaidu darbos varēs iesaistīties 49 tūkstoši bezdarbnieku.

Šim pasākumam tiks piesaistīti Eiropas Sociālā fonda līdzekļi un

pašvaldības saņems valsts līdzfinansējumu.

Šis pasākums būs saistīts ar citiem sociālajiem pakalpojumiem.

Šādu pasākumu kopums palīdzēs bezdarbniekiem saglabāt darba prasmes.

Pasākumu īstenos Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)

sadarbībā ar pašvaldībām.

Pagaidu darbi īpaši domāti tiem bezdarbniekiem,

kas jau griezušies sociālajā dienestā pēc palīdzības.


Pagaidu darbos varēs iesaistīties NVA reģistrētie cilvēki.

Viņiem jābūt reģistrētiem kā bezdarbniekiem vismaz 6 mēnešus

pirms iesaistīšanās pasākumā.

Viņi nevar saņemt bezdarbnieka pabalstu vai vecuma pensiju.


Pagaidu darbos iesaistītie cilvēki varēs veikt

mazkvalificētus darbus savā pašvaldībā.

To varēs darīt 4 mēnešus pēc kārtas.

Katru mēnesi viņi saņems 100 latus.

Tā ir stipendija.


Tiks veiktas arī apdrošināšanas obligātās iemaksas.


Simtlatnieku pasākumu ir izvērtējuši eksperti.

Viņi aptaujāja vairākas mājsaimniecības.

Pēc aptaujas rezultātiem varēja secināt,

ka stipendija daudzām ģimenēm ir vienīgais iztikas avots.

Arī pašvaldībām šis ir finansiāli izdevīgs pasākums,

jo tās varēja iegādāties darba inventāru.


Aktuālā informācija par ES struktūrfondiem labklājības nozarē

pieejama arī interneta mājas lapā http://sf.lm.gov.lv.NVA īsteno jaunu pasākumu „Darba vieta jaunietim”
Drukāt


Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) realizē jaunu projektu.

Projekts ir no Eiropas Sociālā fonda (ESF).

projekta nosaukums ir „Kompleksi atbalsta pasākumi”.

Projektā ir paredzēta aktivitāte jauniešiem bezdarbniekiem.


Aktivitātes nosaukums ir ”Darba vieta jaunietiem”.

Aktivitātes mērķis ir veicināt jauniešu darba pieredzi.
Aktivitātē varēs piedalīties tie jaunieši, kuriem ir:

 • bezdarbnieka statuss vismaz sešus mēnešus;

 • beidzies bērna kopšanas atvaļinājums (tikai tēvs vai māte);

 • piešķirta invaliditāte.Aktivitātei var pieteikties no 13.aprīļa.

To var izdarīt visās NVA filiālēs visā Latvijā.

Anketu var saņemt savā NVA filiālē.

Tur to aizpilda un saņem darba karjeras konsultanta atzinumu.

Viņš pasaka atzinumu par jaunieša profesijas izvēli.

Nodarbinātības ilgums vienā pasākumā ir 9 mēneši.


Darba vietā jaunietis saņems darba algu.


Tā nebūs mazāka par valstī noteikto minimālo algu.

Minimālā alga ir 200 lati.

Darba devējs veiks visas nodokļu iemaksas.

Līgumu ar daba devēju slēgs NVA.

Pēc tam darba devējs slēgs līgumu ar jaunieti.Darba devējam būs dotācija jaunieša darba algas apmaksai.


Dotācijas apjoms ir 100 lati pirmos sešus mēnešus.

Jaunietis ar invaliditāti arī var piedalīties šajās aktivitātēs.

Tad darba devējam dotācija būs 150 lati.

Pēdējos trīs mēnešus dotācija mainīsies.

Par jaunieti bez invaliditātes būs 50 lati,

bet ar invaliditāti – 100 lati.

Darba devējam būs nepieciešams papildus finansējums

jaunieša darba algas samaksai.Darba devējs var dot darbu pieciem jauniešiem.


Tad darba vadītāja darba algai piešķirs dotāciju no valsts.

Tie būs 50% no valstī noteiktās minimālās mēnēša algas.


Darba devējam jāpielāgo darba vieta jaunietim invalīdam.

Tas būs jādara, pamatojoties uz ārsta atzinumu.

Valsts atlīdzinās zaudējumus par darba vietas pielāgošanu.

Par vienu darba vietu atlīdzinājuma summa var būt līdz 500 latiem.


Darba vieta jaunietim netiek nodrošināta nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

Pasākumā „Darba vieta jaunietim”

2011.gadā plānots nodarbināt 1050 jauniešus bezdarbniekus.
Sīkāka informācija un pieteikuma formas atrodamas NVA mājas lapā.

 • Sadaļas nosaukums “Darba devējiem”:
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=5#dvj

 • un „Bezdarbniekiem“:
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=3&mid=313#darbavietajaunietim

Parakstīti līgumi par Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanu
Drukāt


Šie projekti paredzēti sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un

institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšanai reģionos.

 

Nodarbinātības valsts aģentūrai (NVA)

ir sadarbība ar Eiropas Sociālo fondu (ESF).

Šīs sadarbības laikā īstenos vairākus projektus

Ir noslēgti 38 sadarbības līgumi ar projektu realizētājiem.

Projektu laikā tiks attīstīti dažādi sociālie pakalpojumi.

Piemēram, dienas centri, mobilās brigādes, aprūpes pakalpojumi mājās.

Tiks īstenotas sociālās rehabilitācijas programmas.


Sociālos pakalpojumus saņems

mazāk aizsargātās sociālās iedzīvotāju grupas.

Tās ir personas ar funkcionāliem traucējumiem,

ģimenes ar bērniem, bērni bāreņi,

no vardarbības cietušas personas,

pirmspensijas un pensijas vecuma iedzīvotāji.

Arī no ieslodzījuma vietām atbrīvotas personas un citi.Kopā ir atbalstīti 38 projekti.

Bet 18 projekti tiks īstenoti Rīgas reģionā – Rīgā, Jūrmalā,

Lielvārdes un Siguldas novados,

Ikšķilē, Salaspilī un Salas pagastā.

Astoņos projektos plānota sociālo pakalpojumu attīstība Kurzemes reģionā.

Piecos projektos tas notiks Latgales reģionā.

Vidzemnieku sociālai rehabilitācijai un sociālai aprūpei apstiprināti četri projekti.

Zemgales reģionā projekti notiks Dobeles novadā,

Jēkabpils pilsētā un Skrīveru novadā.


Aktivitātei „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes

pakalpojumu attīstība reģionos”  atbalsts piešķirts 38 projektiem.

Projektu kopējā summa ir 3,5 miljoni latu.

Projektu īstenotājiem sociālo pakalpojumu attīstīšanā nav jāiegulda līdzfinansējums.

Visas projekta izmaksas nodrošina  Eiropas Sociālais fonds.


Sīkāks apraksts par katru atbalstīto projektu ir pieejams NVA mājas lapā www.nva.gov.lv/esf.

Tas ir izlasāms sadaļā „Aktualitātes”.


2011.gada otrajā ceturksnī

NVA plāno Aktivitātes otrā uzsaukuma izsludināšanu.

Tas nozīmē, ka varēs iesniegt jaunus projektus sociālo pakalpojumu

attīstībai.

Nodarbinātības valsts aģentūra pieņem iesniegumus par invalīdu asistentu pabalstiem
Drukāt


Iesniegumos jālūdz piešķirt pabalstu.

Pabalsts nodrošinās iespēju saņemt asistenta pakalpojumu.

Asistenta pakalpojums ir desmit stundas nedēļā.

Šis pakalpojums ir domāts I un II grupas redzes invalīdiem,

kas nesaņem pabalstu un viņiem ir nepieciešama kopšana.


Iesniegumu nevar rakstīt šādas personas:

 • kas ir apcietinātas,

 • dzīvo pansionātos,

 • atrodas ārstniecības iestādēs.


Pabalstu izmaksā vienu reizi mēnesī.

Pabalsts ir 12 lati par vienu nedēļu

1.grupas redzes invalīdi iesniegumu var iesniegt līdz

2011.gada 1.februārim.

Tad pabalstu piešķirs ar 2011.gada 1.janvāri.


Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?

Personai ar 1.grupas redzes invaliditāti jāreģistrējas NVA.

To var izdarīt jebkurā NVA filiālē.

Iesniegums jāiesniedz personīgi.

Ja tas nav iespējams, to izdara personas pilnvarots pārstāvis.

Pārstāvim nepieciešams pilnvarojums.

Pilnvarojums ir dokuments, kas atļauj pārstāvēt minēto personu.

Pilnvarojumu apstiprina notārs.

Apstiprināto pilnvarojumu pievieno pie iesnieguma.


Iesniegumā jānorāda šāda informācija:


1.    vārds, uzvārds;

2.    personas kods;

3.    deklarētā dzīvesvietas adrese;

4.    tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

5.    kredītiestādes (bankas) vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs, uz kuru jāpārskaita pabalsts;

6.    kontaktinformāciia (adrese, tālruņa numurs, e-pasts);

7.    apliecinājums, ka persona nesaņem asistenta pakalpojumu citu Eiropas Savienības projektu ietvaros.

Iesniegumu paraksta tā iesniedzējs.

Ar parakstu viņš apliecina, ka sniegtā informācija ir patiesa.


Saistošie dokumenti:Plašākai informācijai:


Una Igaune,

ESF projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” koordinatore

Tālrunis: 67021821

E-pasts: Una.Igaune@nva.gov.lv


Aktivitāte tiek īstenota ESF projekta "Kompleksi atbalsta pasākumi" ietvaros.
   Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv