ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.05.2020


NVA Licencēšanas komisija anulē darbiekārtošanas firmu SIA „Tito un ko”, SIA „Baltijas darba centrs”, SIA „Workline Plus” un SIA „Bitmari” licences

2007.gada 12.jūlijā Nodarbinātības valsts aģentūras Licencēšanas komisija, pamatojoties uz 2007.gada 3.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.458 „Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanas un uzraudzības kārtība” (turpmāk – Noteikumi) 38.1.punktu pieņēma lēmumu anulēt licenci Nr.93 SIA „Tito un ko” darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai Lielbritānijā un licences Nr. 95 un Nr.96 SIA „Baltijas darba centrs” darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai Lielbritānijā un Latvijas Republikā.

Nodarbinātības valsts aģentūras Licencēšanas komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par licences anulēšanu, ja licences saņēmējs nav pildījis Noteikumos noteiktos pienākumus, radot būtisku apdraudējumu vai kaitējumu darbiekārtošanas pakalpojumu saņēmēja likumīgajām interesēm. Atbilstoši Noteikumu 24.8.punktam, licences saņēmēja pienākums ir uzturēt darba meklētāju datu bāzi, arī informāciju par darba meklētāju nodarbinātību Latvijā un ārvalstīs, bet Ministru kabineta 2005.gada 5.jūlija noteikumu Nr.491 „Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanas un uzraudzības kārtība” 31.6.punkts nosaka, ka viens no licences saņēmēja pienākumiem ir līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam iesniegt Aģentūrā pārskatus par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu iepriekšējā ceturksnī, kā arī Noteikumu 24.11.punkts nosaka, ka komersantam 10 darbdienu laikā rakstiski jāpaziņo Nodarbinātības valsts aģentūrai par izmaiņām iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos norādītajās ziņās.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Nodarbinātības valsts aģentūras Licencēšanas komisija secināja, ka SIA „Tito un Ko” un SIA „Baltijas darba centrs” nav ievērojušas licences saņēmēja pienākumus, kas ir par pamatu licenču darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai anulēšanai.

Augstākminētajā Nodarbinātības valsts aģentūras Licencēšanas komisijas sēdē vēl diviem komersantiem – SIA „Workline Plus” (licence Nr.59 darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai Lielbritānijā) un SIA „Bitmari” (licence Nr.73 darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai Lielbritānijā) tika anulētas licences pamatojoties uz minēto komersantu iesniegumiem par komercdarbības izbeigšanu darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas jomā.


Nodarbinātības valsts aģentūras
Juridiskā departamenta
Struktūrfondu un tiesiskā nodrošinājuma nodaļa jurists
Rinalds Buškovs
tel.7021815
e-pasts: Rinalds.Buskovs@nva.gov.lv

Nodarbinātības valsts aģentūras
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr.: 67021812; 67021744
Mob.tālr.: 26110065; 26114728
Ilona.Jursevska@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv