ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
07.07.2020


Apkopti NVA klientu aptaujas dati

Aizvadītā gada nogalē, no 22.novembra līdz 6.decembrim, tika veikta elektroniskā bezdarbnieku un darba meklētāju aptauja, lai noskaidrotu klientu viedokļus par NVA darbu un pilnveidotu klientu apkalpošanu un e-pakalpojumus.


Šādas klientu aptaujas kopš 2009.gada NVA rīko ik gadu. No 2012.gada līdz 2016.gadam aptaujas anketas tika ievietotas tīmekļvietnē www.google.com, bet uzaicinājums piedalīties aptaujā klientiem tika nosūtīts individuāli uz e-adresēm. Sākot ar 2017.gadu, aptaujā tiek izmantots rīks, kas izstrādāts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotā projekta „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība" ietvaros un ir Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas (BURVIS) sastāvdaļa, klientiem tas ir pieejams CV un vakanču portālā (CVVP).

Piedalīties aptaujā bija aicināti gan NVA uzskaitē esošie bezdarbnieki un darba meklētāji, gan tie, kas bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu bija zaudējuši. Aptaujas anketas aizpildīja 402 klienti. 64% respondentu bija sievietes, 36% - vīrieši. Visvairāk respondentu bija vecumā no 30 līdz 44 gadiem (45%). Aptaujā piedalījās 9% jauniešu vecumā līdz 24 gadiem, 17% klientu vecumā no 25 līdz 29 gadiem, 17% vecumā virs 50 gadiem.

55% respondentu bija augstākā izglītība, 19% - profesionālā, 21% - vidējā, 5% - pamatizglītība. Visvairāk aptaujas dalībnieku (73%) bezdarbnieka vai darba meklētāja statusā ar NVA sadarbojās laikposmā līdz 1 gadam. Arī 2019.gadā, līdzīgi kā 2017. un 2018. gadā, 3% respondentu NVA vairs nebija reģistrēti, taču arī darba attiecībās viņi nebija.

Aptaujas dati ir apkopoti un sagrupēti 3 tematiskos blokos: NVA darbinieku novērtējums; NVA e-pakalpojumi; ierosinājumi un priekšlikumi. 2019.gada aptaujā tika iekļauts jauns jautājums – „Vai NVA darbinieks Jūs uzklausīja un iedziļinājās situācijā”? Vairums respondentu (91%) atbildēja, ka tika uzklausīti, savukārt 5% uzskatīja, ka netika uzklausīti un NVA darbinieks viņu situācijā nebija iedziļinājies, bet 4% respondentu neizveidojās komunikācija ar NVA darbinieku.

74% respondentu NVA darbinieku sniegto informāciju novērtējuši kā viņiem noderīgu, 16% - kā daļēji noderīgu un 10 % - kā nenoderīgu. Vērtējot NVA darbinieku prasmes sniegt informāciju par bezdarbnieku un darba meklētāju tiesībām un pienākumiem, 74% respondentu bija snieguši augstu vērtējumu, 23% - vidēju, bet 3% - zemu. NVA darbinieku prasmes izskaidrot situāciju darba tirgū un sniegt informāciju par brīvajām darba vietām 64% respondentu novērtējuši kā augstas, 30% pauda viedokli, ka NVA darbinieku konsultēšanas prasmes ir vidējas, bet 6% devuši zemu novērtējumu. 2019. gada aptaujas dati liecina , ka kopumā respondenti ir apmierināti ar NVA darbinieku sniegto informāciju par pakalpojumiem un kā augstas šīs prasmes bija novērtējuši 75% respondentu, 20% respondentu NVA darbinieku konsultēšanas prasmes par pakalpojumiem novērtēja kā vidējas un 4% - kā zemas.

Uz jautājumu „Vai NVA filiālē izvietotā informācija (informatīvajos stendos pie sienas, bukletu stendos, uz galdiem) bija labi saprotama un uztverama?” 67% respondentu bija atbildējuši, ka informācija viņiem šķitusi saprotama, 28% respondentu filiālē izvietotai informācijai uzmanību nebija pievērsuši, 5% informācija šķitusi nesaprotama.

Viena no NVA darbības stratēģijā noteiktajām prioritātēm ir e-pakalpojumu pilnveidošana un to pieejamības uzlabošana. Lai noskaidrotu vai NVA darbinieki veicina NVA e-pakalpojumu pieejamību, Klientu apmierinātības aptaujā tika iekļauts jautājums „Vai NVA darbinieks palīdzēja uzsākt e-pakalpojumu lietošanu”. 51% respondentu atzina, ka viņiem nebija nepieciešama palīdzība e-pakalpojumu lietošanā. 40% aptaujas dalībnieku atbildēja, ka NVA darbinieks palīdzēja viņiem uzsākt lietot e-pakalpojumus, bet 8% nebija saņēmuši NVA darbinieka atbalstu. Aptaujas dalībniekiem jautājām, vai viņi izmanto NVA e-pakalpojumus CVVP. 72% respondentu atbildēja, ka izmanto NVA e–pakalpojumus CVVP, bet 28% šos pakalpojumus neizmanto. Atbildot uz jautājumu „Ja nepieciešamais pakalpojuma veids ir pieejams klātienē un elektroniski, tad kādu pakalpojuma saņemšanas veidu Jūs labprātāk izvēlētos?”, ik gadu pieaug to respondentu skaits, kas norāda, ka labprāt pakalpojumu saņemtu neklātienē. 2019.gadā elektroniski pakalpojumu vēlējās saņemt jau 74%, bet klātienē - 26% respondentu.

2019.gada aptaujas dalībnieki bija aicināti sniegt ierosinājumus un priekšlikumus NVA sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai. Ierosinājumi un priekšlikumi tika izteikti gan par klientu apkalpošanas, gan par CVVP, e-pakalpojumu un NVA tīmekļvietnes, gan par NVA pakalpojumu pilnveidi. Daudzi aptaujas dalībnieki pauda arī atzinību un rakstīja laba vēlējumus NVA darbiniekiem.