ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
07.07.2020


3.decembris – Starptautiskā cilvēku ar invaliditāti diena

3.decembrī pasaulē atzīmē Starptautisku personu ar invaliditāti dienu. Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) uzskaitē šī gada novembra sākumā bija 7620 bezdarbnieki ar invaliditāti jeb 14,5% no reģistrēto bezdarbnieku kopskaita. Vairāk nekā puse (64,3%) reģistrēto bezdarbnieku ar invaliditāti ir vecumā virs 50 gadiem, 44,3% no reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir ilgstošie bezdarbnieki, savukārt jaunieši bezdarbnieki vecumā līdz 24 gadiem - 1,8%. 43,8% NVA reģistrēto bezdarbnieku ar invaliditāti ir salīdzinoši zems izglītības līmenis - iegūta vispārējā vidējā izglītība, pamatizglītība vai nav pabeigta pat pamatizglītība, savukārt 44,8% bezdarbnieku ar invaliditāti ir profesionālā izglītība, bet 11,4% - augstākā izglītība. Visvairāk bezdarbnieku ar invaliditāti pirms bezdarba perioda bija strādājuši tādās profesijās kā palīgstrādnieks, apkopējs, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, sētnieks, aprūpētājs, kurinātājs, kravas automobiļa vadītājs, pārdevējs konsultants, šuvējs. Šī gada 10 mēnešos 3522 bezdarbnieki ar invaliditāti iekārtojās pastāvīgā darbā.

 

Lai palīdzētu bezdarbniekiem ar invaliditāti iekļauties darba tirgū, NVA piedāvā plašu pakalpojumu klāstu. Piemēram, ESF projekta „Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem” ietvaros NVA īsteno aktīvo nodarbinātības pasākumu „Pasākums noteiktām personu grupām”, sadarbībā ar darba devējiem veidojot subsidētās darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti. Katram šajā pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam tiek nodrošināts kvalificēts darba vadītājs, kas palīdz apgūt darbam nepieciešamās prasmes un iemaņas. Strādājot subsidētajā darba vietā, bezdarbnieks ar invaliditāti, var saņemt ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personas pakalpojumus, kā arī, ja nepieciešams, tiek nodrošināta darba vietas pielāgošana konkrētā bezdarbnieka vajadzībām.

 

Ja darba devējs bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbina, noslēdzot ar viņu darba līgumu uz nenoteiktu laiku, darba attiecību sākumposmā NVA darba devējam piedāvā dotāciju darba vietas aprīkošanai un ikmēneša dotāciju personas ar invaliditāti darba vadītājam, savukārt nodarbinātā persona ar invaliditāti, ja nepieciešams, var saņemt surdotulka vai atbalsta personas, vai ergoterapeita pakalpojumus. Jāpiebilst, ka ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personu pakalpojumi bezdarbniekiem ar invaliditāti ir pieejami arī vairākos NVA īstenotajos nodarbinātības pasākumos un apmācībās, kā arī mācību vai darba vieta nepieciešamības gadījumos tiek pielāgota konkrētā cilvēka vajadzībām.

 

NVA Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” ietvaros īsteno pasākumu “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti”, lai motivētu, preventīvi atbalstītu un veicinātu ilgstošo bezdarbnieku ar invaliditāti iekārtošanos pastāvīgā darbā, iesaistīšanos pašnodarbinātībā vai piemērotās apmācībās, mazinot sociālās atstumtības risku. Ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti tiek nodrošinātas gan individuālās, gan grupu nodarbības speciālistu vadībā, psiholoģiskais atbalsts, starpprofesionālās tikšanās, konsultācijas individuālo sociālo problēmu risināšanā, surdotulka un nodarbību speciālista asistenta pakalpojumi.

 

Ik rudeni NVA rīko akciju “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti uzņēmumos”: bezdarbnieki un darba meklētāji ar invaliditāti viesojas uzņēmumos un iestādēs, kur iepazīstas ar darba procesu, iespējamo darba vietu, darba pienākumiem un darba kolektīvu. Darba meklētājiem ar invaliditāti tā ir iespēja atrast darbu, savukārt darba devējiem tā ir iespēja atrast savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus, darba vidē iepazīstot darba ņēmēju ar invaliditāti profesionālās spējas. Šogad savu uzņēmumu un iestāžu durvis darba meklētājiem ar invaliditāti bija atvēruši 69 darba devēji, piedāvājot 163 brīvās darba vietas un iespēju darba vidē izmēģināt savas prasmes dažādās profesijās. Akcijas gaitā katrā darba meklētājiem ar invaliditāti atvērtajā uzņēmumā vai iestādē kopumā viesojās 303 dalībnieki.

 

Personām ar invaliditāti ir pieejami visi NVA īstenotie pakalpojumi. Ar NVA atbalstu viņi var piedalīties konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, profesionālajā apmācībā, neformālās izglītības programmu apguvē, strādāt subsidētajās darba vietās, izmantot karjeras konsultācijas, saņemt palīdzību darba meklēšanā un reģionālās mobilitātes atbalstu, kā arī atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai.

Lai veicinātu darba devēju izpratni par personu ar invaliditāti vajadzībām, NVA filiālēs darba devējiem tiek organizētas konsultācijas par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanas jautājumiem. NVA ir izveidojusi arī elektronisko katalogu darba devējiem ”Piemērota darba vide personām ar invaliditāti”.