ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.07.2020


Reģistrētā bezdarba līmenis - nemainīgs

2005.gada 31.augustā bezdarba līmenis Latvijā salīdzinot ar 31.jūliju palicis iepriekšējais un bija 7,8%. Bezdarbnieku līmenis aprēķināts no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita, tajā iekļauti arī aktīvajos nodarbinātības pasākumos iesaistītie bezdarbnieki. Savukārt bezdarba līmenis, atskaitot tos, kuri nav pieejami darba tirgum, jo ilgstoši atrodas aktīvās nodarbinātības pasākumos (profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus vai ir nodarbināti pasākumos noteiktu personu grupām), bija 7,2%.
Nodarbinātības valsts aģentūrā uzskaitē 2005.gada augusta sākumā bija 83121, augusta beigās – 83345 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir palielinājies par 224 cilvēkiem. Augustā bezdarba līmenis pieaudzis 14, samazinājies 10, bet palicis nemainīgs 9 valsts rajonos un pilsētās.
2005.gada augustā bezdarbnieka statuss tika piešķirts 9071 personai, tas ir par 1233 cilvēkiem jeb 15,7% vairāk nekā 2005.gada jūlijā.
Bezdarbnieka statusu 2005.gada augustā zaudēja 8855 cilvēki, tas ir, par 252 cilvēkiem jeb 2,8% mazāk nekā iepriekšējā mēnesī. Augustā bezdarbnieka statusu zaudējušo bezdarbnieku kopskaitā vislielāko īpatsvaru (53,3 procentus) veidoja personas, kuras bez attaisnojoša iemesla nebija pildījušas bezdarbnieka pienākumus.
Viszemākais bezdarba līmenis augustā reģistrēts, Rīgas rajonā 5,1%, Ogres rajonā – 5,4%, Saldus rajonā – 5,7%, Tukuma rajonā – 5,9%, Limbažu rajonā – 6,1%, Cēsu rajonā – 6,4%, Jelgavas rajonā – 6,4%, Valmieras rajonā – 7,0%, Talsu rajonā – 7,2%, , Ventspils rajonā – 8,1 %, Bauskas rajonā – 8,3%, Alūksnes rajonā – 9,1%. No pilsētām viszemākais bezdarba līmenis ir Rīgā 4,5%, Jelgavā – 6,1%, Jūrmalā 6,4%, Ventspilī – 7,1%.
Visaugstākais bezdarba līmenis joprojām ir Latgalē: augustā Ludzas rajonā tas bija 28,2%, Rēzeknes rajonā 26,0%, Balvu rajonā 23,8%, Krāslavas rajonā 22,0%.Daugavpils rajonā 29,9%,
Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos aktīvās nodarbinātības pasākumos 2005.gada augustā tika iesaistīti 14 139 bezdarbnieki:

  • profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā nosūtīti 458 cilvēki;
  • algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos nosūtīti 1147 cilvēki;
  • pasākumos konkurētspējas paaugstināšanai iesaistīti 12 436 cilvēki;
  • pasākumos noteiktām personu grupām ietvaros iekārtoti darbā un noteiktu laiku 98 cilvēki, no tiem invalīdu subsidētās nodarbinātības pasākumos iesaistīti 32 cilvēki.

2005.gada augustā pasākumos konkurētspējas paaugstināšanā iesaistīti 2824 darba meklētāji, no tiem 2891 uzsācis dalību pasākumā “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.
2005.gada augustā Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs darba devēji pieteica 7829 brīvās darba vietas, to skaitā uz laiku līdz diviem mēnešiem pieteica 126 brīvās darba vietas. Pastāvīgā darbā iekārtojās 3355 bezdarbnieki, no tiem 724 ilgstošie bezdarbnieki.
Pamatojoties uz Nodarbinātības valsts aģentūras rīcībā esošo informāciju, varam prognozēt, ka bezdarba līmenis valstī arī 2005.gada septembrī būtiski nemainīsies.

Iveta Daine, NVA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 7021744; 9466755;
Iveta.Daine@nva.lv