ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
25.02.2020


Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu – ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr.7.3.2.0/16/I/001 vecākā eksperta/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku, uz darbinieka prombūtnes laiku un 1 amata vieta uz noteiktu laiku, uz projekta norises laiku)

Prasības pretendentiem:

  • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
  • vēlama vismaz viena gada darba pieredze nodarbinātības jomā vai projektu vadībā;
  • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem;
  • Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros, ieskaitot Eiropas Savienības struktūrfondu jomā;
  • analītiskā domāšana, prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus;
  • organizatora spējas, iniciatīva un komunikācijas prasmes;
  • vēlamas svešvalodu zināšanas (angļu, krievu);
  • pieredze darbā ar datoru (lietotāja līmenī) un biroja tehniku.

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: nodrošināt projekta īstenošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 504 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbaspēju saglabāšanu un nodarbinātību” īstenošanas noteikumi” un citu normatīvo aktu prasībām, projekta mērķiem un uzdevumiem, apstiprinātajiem rādītājiem un noteiktajiem rezultātiem; plānot, organizet un uzraudzīt projekta aktivitāšu īstenošanu; pārbaudīt finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši apstiprināto rezultatīvo rādītāju un finansējuma apjomam.                  

 

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1.kategorija: 805.00 EUR, 2.kategorija: 926.00 EUR, 3.kategorija: 1057.00 EUR (bruto alga).

 

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija, 15 dienu laikā, skaitot no sludinājuma publicēšanas dienas, Pretendentam jānosūta pa pastu Nodarbinātības valsts aģentūrai, adrese: Kr.Valdemāra ielā 38, k-1, Rīgā, LV-1010 vai uz e-pastu: konkursi@nva.gov.lv ar norādi “AIDM_vecākais_eksperts”. Informācija pa tālruni 67021841 un Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā: www.nva.gov.lv.

 

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuri atbilst obligātajām prasībām.

 

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka:

1)    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nodarbinātības valsts aģentūra, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV - 1010.