ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
10.07.2020


Noslēdzies Interreg programmas projekts Valkas un Valgas pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšanai

INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas
projekts “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana”

 

Sadarbības programmas INTERREG V-A – Igaunija – Latvija projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana”* ietvaros Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fondu Valgā rīkoja projekta noslēguma sanāksmi, lai kopā ar visiem sadarbības partneriem apspriestu un izvērtētu projekta īstenošanas rezultātus, Valgas pašvaldības veikto pētījumu par darba tirgus situāciju Valkas un Valgas pārrobežu teritorijā, kā arī vairākus citus ar nodarbinātības veicināšanu šajā pārrobežu reģionā saistītos jautājumus.

 

Sanāksmē tika secināts, ka projekta īstenošana ir motivējusi Latvijas un Igaunijas uzņēmējus aktīvāk sadarboties un izmantot valsts un pašvaldību iestāžu piedāvātos pakalpojumus un atbalstu, kā arī sekmējusi intensīvu sadarbību un operatīvu informācijas apmaiņu starp Latvijas un Igaunijas nodarbinātības dienestiem. Sanāksmes dalībnieki kā vienu no visefektīvākajiem projekta pasākumiem bija novērtējuši abu valstu nodarbinātības dienestu pārmaiņus Valkā un Valgā kopīgi rīkotos vakanču gadatirgus – „Livonijas darba tirgu” (“LIIVIMAA”), ļoti atzinīgi bija novērtētas arī abu pierobežas pilsētu darba devēju apspriedes – „Uzņēmēju brokastis”,  kuras tiks rīkotas arī turpmāk. Projekta īstenošana būtiski pilnveidoja abu valstu nodarbinātības dienestu sadarbību un paplašināja pakalpojumu klāstu, piedāvājot klientiem, piemēram, tādu pakalpojumu kā valsts valodas apguvi darba vidē.un mentora atbalstu. Projekta ietvaros darba ņēmējiem tika piedāvāti arī vairāki atbalsta pasākumi profesionālo zināšanu un komunikācijas prasmju pilnveidošanai, paaugstinot viņu konkurētspēju pārrobežu darba tirgū.

 

30.jūlijā norisinājās sadarbības programmas INTERREG V-A – Igaunija – Latvija projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana”  noslēguma konference. NVA direktora vietniece Aiga Balode, uzrunājot konferences dalībniekus, uzsvēra projekta ietvaros gūto pieredzi, kopīgi īstenojot vairākas aktivitātes darba ņēmēju un darba devēju atbalstam Valkas un Valgas reģionā. Viņa norādīja, ka projekts būtiski sekmējis pārrobežu sadarbību un informācijas apmaiņu. Igaunijas un Latvijas uzņēmēju un nodarbinātības dienestu aktīva savstarpējā partnerība un līdzdarbība bija novērojama visa projekta īstenošanas laikā, bet jo īpaši – rīkojot Livonijas darba tirgus. A.Balode pateicās visiem projektā iesaistītajiem sadarbības partneriem un it īpaši uzņēmējiem, kuri aktīvi līdzdarbojās dažādos nodarbinātību veicinošos pasākumos. Lai arī projekts “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” ir noslēdzies, sadarbība turpināsies.

 

Valgas pašvaldības vadītājs Margus Lepik norādīja uz veiksmīgo uzņēmēju brokastu norisi, kuru laikā notika ne tikai informācijas, bet arī pieredzes apmaiņa. Viņš uzsvēra, ka Valkas un Valgas pilsētas vienmēr būs īpašas, un Valgai vienmēr būs svarīgi, lai Valkas iedzīvotāji dzīvo aizvien labāk. M.Lepik aicināja arī ministriju pārstāvjus biežāk viesoties šajā reģionā, lai redzētu, ka pārrobežu sadarbība sekmē risinājumu rašanu un attīstību, nevis problēmu kāpināšanu.

 

Valkas novada domes izpilddirektors Ainārs Zābers pateicās par sadarbību un aicināja turpināt uzsākto, arī turpmāk sniedzot iedzīvotājiem un uzņēmējiem nepieciešamo atbalstu nodarbinātības jomā.

 

Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonda valdes locekle Pille Liimal uzsvēra projekta nozīmi Valkas un Valgas iedzīvotāju ikdienai - tas sekmēja darba ņēmēju un darba devēju satikšanos, neraugoties, kurā robežas pusē viņi atrodas. Projekta laikā uzsāktā komunikācija palīdzēja pārvarēt neredzamo robežu starp igauņiem un latviešiem. Iespēju saņemt mentora pakalpojumu latviešiem, kuri strādā Igaunijas uzņēmumos, izmantoja 11 darba devēji, šo pakalpojumu novērtējot kā ļoti lietderīgu. Igauņu valodas mācības latviešiem turpmāk tiks piedāvātas visā Igaunijā - projekta atbalsta pasākumi iedvesmojoši īstenot tos arī ārpus Valgas reģiona.

 

Projekta laikā tika veikts Valgas pašvaldības pasūtītais pētījums par Valkas-Valgas uzņēmējdarbības vidi un situāciju pārrobežu darba tirgū. Valgas pašvaldības pārstāve konferencē norādīja, ka šis pētījums atklāja gan kopīgas, gan atšķirīgas problēmas. Pozitīvs faktors ir robežas tuvums, savukārt atšķirīgas nodokļu sistēmas atjautīgākajiem uzņēmējiem ļauj izmantot to stiprās vai vājās puses. Taču viena no aktuālākajām problēmām, kas kavē darba ņēmēju iekļaušanos kaimiņvalsts darba tirgū, ir valodas barjera. Šī iemesla dēļ daudzi kvalificētie speciālisti nevar pieņemt piemērotus darba piedāvājumus kaimiņvalstī. Pētījuma autori iesaka attīstīt un stiprināt abu pilsētu iestāžu un organizāciju sadarbību, sadarbojoties skolām, pašvaldībām, operatīvajiem dienestiem u.c.

 

Savā pieredzē par iesaisti projekta dažādajās aktivitātēs dalījās arī darba devēji, Igaunijas uzņēmēji aicināja Latvijas uzņēmējus kopā izveidot Valkas un Valgas uzņēmēju klubu, kas sekmētu ne tikai informācijas apriti, bet arī rastu risinājumus darbaspēka piesaistē.

 

Sadarbības programmas INTERREG sekretariāta pārsrtāve Inese Nikopensius atzinīgus vārdus teica projekta sadarbības partneriem par paveikto darbu un norādīja, ka kopumā projekts uzskatāms par sekmīgi īstenotu. Viņa uzsvēra, ka projekta īstenošanas komanda bija allaž vērsta uz sadarbību un risinājumu meklēšanu, kā arī proaktīvi komunicēja ar sekretariātu, lai pēc iespējas efektīvāk īstenotu projekta aktivitātes.

 

“INTERREG Estonia-Latvia” programma ir viena no 60 pārrobežu sadarbības programmām, kas saskaņā ar Eiropas teritoriālās sadarbības izlīdzināšanas politikas mērķiem darbojas Eiropas Savienības (ES) iekšējo robežu teritorijās. “INTERREG Estonia-Latvia” programmu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Igaunijas Republika un Latvijas Republika. Vairāk par sadarbības programmas INTERREG V-A – Igaunija – Latvija projektu “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” lasiet - http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=663