ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
11.12.2019


Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu - Juridiskā departamenta Iepirkumu un līgumu nodaļas ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001) Vecākā eksperta/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu, projekta norises laiku)

Prasības pretendentiem:
 • augstākā juridiskā izglītība (vismaz bakalaura grāds);
 • vēlama darba pieredze juridiskajā jomā vismaz viens gads;
 • Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros, ieskaitot Eiropas Savienības struktūrfondu jomā;
 • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem;
 • labas prezentācijas, saskarsmes, komunikācijas un analītiskās prasmes;
 • spēja strādāt patstāvīgi, izvērtēt faktus, spēja paredzēt un novērst riskus, saprast to rašanās cēloņus, kā arī spēja identificēt problēmas un piedāvāt risinājumus.

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001) īstenošanai nepieciešamo juridisko atbalstu atbilstoši ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem;
 • pastāvīgi sekot izmaiņām normatīvajos tiesību aktos, piedalīties ar projekta īstenošanu saistīto iekšējo normatīvo aktu un to grozījumu sagatavošanā, t.sk. sniegt priekšlikumus projekta vadītājam par sekmīgas projekta īstenošanas nodrošināšanai nepieciešamajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem;
 • risināt juridiskus jautājumus saistībā ar projekta aktivitāšu īstenošanu, t.sk. pārstāvēt Aģentūras intereses attiecībās ar apmācību īstenotājiem un citām institūcijām;
 • sagatavot atbildes uz projekta īstenošanā iesaistīto juridisko un fizisko personu sūdzībām un iesniegumiem;
 • amata kompetences ietvaros sagatavot projekta īstenošanai nepieciešamos juridiskos dokumentus, līgumu projektus, nodrošināt to juridisko pareizību, organizēt un pārraudzīt sagatavoto līgumu slēgšanu;
 • nodrošināt projekta un tā aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo iepirkumu organizēšanu, t.sk., izstrādāt iepirkumu dokumentāciju;
 • sniegt metodisku palīdzību un konsultācijas projekta personālam juridiskajos jautājumos.

 

Atalgojuma apmērs: mēnešalga 1.kategorija: 805.00 EUR, 2.kategorija: 926.00 EUR, 3.kategorija: 1057.00 EUR (bruto alga).

 

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 15 dienu laikā, skaitot no sludinājuma publicēšanas dienas, Pretendentam jānosūta uz e-pasta adresi: konkursi@nva.gov.lv ar norādi “ABI_vecākais_eksperts” vai pa pastu Nodarbinātības valsts aģentūrai, adrese: Kr.Valdemāra ielā 38, k-1, Rīgā, LV-1010. Informācija pa tālruni 67021841 un Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

 

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuri atbilst obligātajām prasībām. Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka:

 1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 2. Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nodarbinātības valsts aģentūra, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV - 1010.