ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
28.05.2020


Publicēts ziņojums “Darba tirgus īstermiņa prognoze 2019.gadam: darba devēju aptauja”

 

ESF projekta Nr. 7.1.2.2/16/I/001 “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” ietvaros

 

 

Lai izzinātu darba tirgus vajadzības un iegūtu darba tirgus īstermiņa prognožu sagatavošanai nepieciešamos datus, no 2018.gada novembra līdz šī gada janvārim notika darba devēju aptauja, ko Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) uzdevumā veica SIA “RAIT Custom Research Baltic” Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” ietvaros. Aptaujas rezultātā tika iegūta informācija no 2660 darba devējiem (derīgas intervijas).

 

Darba devēju aptaujas mērķis ir nodrošināt NVA ar datiem darba tirgus īstermiņa prognožu sagatavošanai ekonometriskajā modelī, lai koriģētu prognozes, ņemot vērā darba devēju plānus par darbinieku pieņemšanu/atlaišanu, un izzināt darba tirgus vajadzības. Darba devēju aptaujā tiek noskaidrots, kādās profesiju grupās un kuros reģionos tuvākajā gadā darba devēji plāno izveidot jaunas darba vietas, likvidēt esošās darba vietas vai nomainīt esošos darbiniekus. Papildus tiek noskaidrots ilgstoši (ilgāk par 3 mēnešiem) neaizpildīto vakanču skaits uzņēmumos pēdējā gada laikā, norādot, kādās profesiju grupās ilgstoši neaizpildītas vakances ir bijušas, un vakanču neaizpildīšanas iemeslus.

 

2018.gads darba devēju vērtējumā bijis veiksmīgāks par 2017.gadu. Otro gadu pēc kārtas vairāk bija tādu uzņēmumu, kuri piedzīvojuši savu preču un pakalpojumu pieprasījuma kāpumu, nekā tādu, kuriem pieprasījums ir mazinājies (22% lejupslīde pret 36% pieaugums).

 

Domājot par 2019. gadu, darba devēji ir noskaņoti optimistiski. Vairums uzņēmēju sagaida, ka preču un pakalpojumu pieprasījums saglabāsies iepriekšējā līmenī (šādu atbildi sniedza 43% aptaujāto) vai arī palielināsies (37%). Savukārt tikai 11% uzņēmumu paredz lejupslīdi. Darba devēji visās nozaru grupās sagaida pieprasījuma pieaugumu, turklāt visu nozaru grupu darba devēji to vērtē līdzīgi. Tomēr kopumā, salīdzinot ar 2018.gada aptaujas rezultātiem, šogad var pamanīt mērenāku optimismu.

 

Aprēķinot starpību starp plānotajām jaunajām un likvidējamām darbavietām, secināms, ka 2019.gadā Latvijas darba tirgum būs raksturīgas pozitīvas attīstības tendences. 2019.gadā plānotais jauno darbavietu skaits ir 8099, bet plānotais likvidējamo darbavietu skaits - 2080, tātad, veidojas pozitīva plānoto jauno un likvidējamo darbavietu starpība (bilance): jauno darbavietu skaits par 6019 darbavietām pārsniedz likvidējamo darbavietu skaitu. Salīdzinot ar 2018. gadu, kad šī bilance bija 8122, tomēr ir sagaidāma darba tirgus piebremzēšanās.

 

Pozitīva bilance ir vērojama visās profesiju pamatgrupās un visos reģionos. Lielākais darbavietu skaita pieaugums ir sagaidāms Rīgā ( 3664 darbavietas), tad seko Pierīga ( 613 darbavietas), Kurzeme ( 538 darbavietas) un Latgale ( 508 darbavietas). Profesiju griezumā izteikti lielākais darbavietu skaita pieaugums ir sagaidāms 2. un 3.profesiju grupā – Vecākie speciālisti ( 1235 darbavietas) un Speciālisti ( 1222 darbavietas).

 

Salīdzinot ar iepriekšējās aptaujas rezultātiem, pieprasītākas ir kļuvušas datorprasmes lietotāja līmenī, šī darbam vajadzīgā papildus prasme ierindojās ceturtajā vietā, sekojot aiz valsts valodas, komunikācijas un krievu valodas prasmēm).

Organizatoriskās/vadības prasmes, angļu valodas zināšanas un prasmes darbam ar Microsoft Office ir nepieciešamas vai vismaz vēlamas aptuveni pusei vakanču. Ir pieaugusi nepieciešamība/vēlme pēc organizatoriskām/vadības prasmēm un zināšanām darbā ar Microsoft Office un Open Office. Kāpumu uzrāda arī citas ar datorprogrammām saistītas prasmes – gramātvedības programmu un citu specifisku programmu pārvaldīšana.

 

Aktīvāka ir kļuvusi darba devēju sadarbība ar NVA. Ja pirms gada kādu no sadarbības veidiem ar NVA ir izmantojuši 34% darba devēju, tad šogad - 38% . Vajadzīgo darbinieku piesaistes biežāk izmantoto kanālu vidū NVA ir ierindota 3.vietā, ko dala ar sociālajiem tīkliem.

 

Pilns ziņojums “Darba tirgus īstermiņa prognoze 2019.gadam: darba devēju aptauja” pieejams šeit – http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6&mid=465.

 

Liels paldies visiem, kas piedalījās aptaujā! Darba devēju aptauja reizi gadā tiks rīkota arī turpmāk.