ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
16.11.2019


Pasākums "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā"

 


 
ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 atbalsta pasākums

“Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”

 

 

Pasākumu organizē un īsteno Aģentūra sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām – biedrībām/nodibinājumiem (izņemot politiskās partijas) (turpmāk - nevalstiska organizācija).


Pasākuma mērķis:

 • atbalsts darbam sabiedrības labā;
 • biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšana kas vērsta uz jauniešu aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā, neveicinot saimniecisko darbību komerciāliem mērķiem, kas kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, bez nolūka gūt peļņu.

Pasākuma mērķa grupa:

 • bezdarbnieks vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kurš ir reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk - Aģentūrā) kā bezdarbnieks;
 • bezdarbnieks atrodas Aģentūras uzskaitē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēts Pasākums;
 • pieteikums dalībai Pasākumā ir reģistrēts Informācijas sistēmā;
 • pieteikums atbilst nevalstiskās organizācijas izvirzītajām vēlmēm attiecībā uz bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību;
 • atkārtota bezdarbnieka iesaiste Pasākumā iespējama ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās dalības pabeigšanas.


Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā īstenošanas galvenie nosacījumi:

 • dalībnieku iesaistes ilgums 2 līdz 6 mēneši noslēdzot līgumu par jaunieša dalību (tas nav darba līgums, netiek dibinātas darba tiesiskās attiecības) Pasākumā.
 • nodarbināt Jaunieti sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu, nodrošinot, ka Pasākums vērsts uz nevalstiskās organizācijas statūtos noteikto funkciju sasniegšanu un jauniešu aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā;
 • nodarbināt Jaunieti Pasākumā piecas dienas nedēļā − ne mazāk kā četras stundas dienā un ne vairāk kā astoņas stundas dienā −, sastādot nedēļas laika grafiku;
 • noteikt Jaunieša pienākumus un pirms dalības uzsākšanas Pasākumā iepazīstināt Jaunieti ar veicamajiem pienākumiem un citu nepieciešamo informāciju;
 • nepieļaut, ka Jaunietis Pasākuma dalības laikā popularizē politiskas idejas un atbalsta politisko partiju darbību;
 • Pasākuma īstenošanas laikā nenodibināt ar Jaunieti darba tiesiskās attiecības uz nenoteiktu laiku vai uz laiku, kas ir ilgāks par diviem mēnešiem;
 • instruēt un apmācīt Jaunieti par darba drošību, veselības aizsardzību, ugunsdrošību un citiem darba aizsardzības noteikumiem un pasākumiem, nodrošinot darba aizsardzības prasību ievērošanu;
 • nodrošināt Jaunieti ar darba pienākumu veikšanai nepieciešamo darba aprīkojumu, instrumentiem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem;
 • nodrošināt pasākumus, kas nepieciešami pirmās palīdzības sniegšanai Pasākuma īstenošanas vietās;
 • katru mēnesi līdz 25.datumam izmaksāt Jaunietim stipendiju par iepriekšējo mēnesi. Stipendijas apmērs ir 5 euro (pieci euro un 00 centi) dienā un to izmaksā atbilstoši nostrādātajām dienām mēnesī. Stipendijas izmaksu veic ar pārskaitījumu uz Jaunieša bankaskonta numuru.
 • informēt Jaunieti, ka viņš ir apdrošināts pret iespējamiem nelaimes gadījumiem Pasākuma īstenošanas vietā visā dalības laikā;
 • ja Pasākumā ir iesaistīts Jaunietis ar invaliditāti, nepieciešamības gadījumā veidot Pasākuma īstenošanas vietu Jaunieša ar invaliditāti dzīves vietā vai nodrošināt, ka Pasākuma īstenošanas vietas telpa vai vide būtu funkcionāli pielāgota tam, lai Jaunietim ar invaliditāti būtu iespēja iekļūt un brīvi pārvietoties Pasākuma īstenošanas vietā;
 • nosūtīt Jaunieti uz obligāto veselības pārbaudi, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm, un segt radušos izdevumus par obligātās veselības pārbaudes veikšanu.


Aģentūra nevalstiskajām organizācijām nodrošina šādu finanšu atbalstu Pasākuma īstenošanai:

 • bezdarbniekam ikmēneša stipendiju proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām. Stipendijas apmērs ir 5 euro dienā;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanas izdevumu segšanai;
 • izdevumu segšanai par tādu veselības pārbaužu veikšanu pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem, kuras paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm.

 


 Aģentūra 2019. gadā plāno pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" iesaistīt 400 bezdarbniekus.   
 

Atbalsta pasākums "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" tiks īstenots atbilstoši:

 

Plašākas iespējas uzzināt par atbalsta pasākumu iegūsi tuvākajā Aģentūras filiālē.