ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.02.2020


Veikts pētījums par bezdarbnieku darbiekārtošanos pēc piedalīšanās pasākumos konkurētspējas paaugstināšanai

Latvijas Kultūra akadēmija sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras pētījumi” ietvaros laika posmā no 2006.gada jūnija līdz oktobrim veica pētījumu „Pētījums par bezdarbnieku darbiekārtošanos pēc iesaistīšanas pasākumos konkurētspējas paaugstināšanai”.

Pētījumam tika izvirzīti divi pamatuzdevumi – izvērtēt pasākumu konkurētspējas paaugstināšanai īstenošanas kvalitāti, noskaidrojot bezdarbnieku viedokli, un izvērtēt bezdarbnieku darbiekārtošanos pēc iesaistīšanās NVA piedāvātajos pasākumos konkurētspējas paaugstināšanai (PKP).

Pētījuma laikā tika veiktas telefonintervijas ar bezdarbniekiem visā Latvijā, kuri bijuši iesaistīti pasākumos konkurētspējas paaugstināšanai un 10 dziļās intervijas ar bezdarbniekiem, kuri iekārtojušies darbā 6 mēnešu laikā pēc piedalīšanās šajos pasākumos.
Kā liecina dziļajās intervijās iegūtā informācija, respondenti kopumā uzskata, ka NVA īsteno plašu aktivitāšu kopumu, kas palīdz bezdarbniekam atgriezties darba tirgū. Izsakot viedokli par iemesliem, kādēļ piedalījušies pasākumos konkurētspējas paaugstināšanai, aptaujas dalībnieki pārsvarā gribējuši uzlabot savu nodarbinātības situāciju, atrodot labāku darbu (75,9%), apgūt nepieciešamās pamatprasmes (34,6%) vai pilnveidot un papildināt jau esošās pamatprasmes (48,4%).

Gandrīz 1/5 daļa bezdarbnieku, kuri ir piedalījušies pasākumos konkurētspējas paaugstināšanai, ir mācījušies arī profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, no kuriem 9,2% aptaujāto kursus ir uzsākuši pēc iesaistīšanās PKP. 48,4% aptaujāto ir piedalījušies modulārajā apmācībā, kas ir viens no populārākajiem pasākumiem konkurētspējas paaugstināšanai. Vispieprasītākie modulārās apmācības kursi ir datorzinības, angļu valodas un valsts valodas kursi. Otrs populārākais pasākums konkurētspēja paaugstināšanai ir vispārējais darba meklēšanas kurss, kuru noklausījušies 40,5% respondentu, bet bezmaksas psihologa konsultācijas ir izmantojis 21% respondentu.

Pētījuma rezultāti liecina, ka 88,2% aptaujas dalībnieku NVA organizētos pasākumus konkurētspējas paaugstināšanai ir atzinuši par kvalitatīviem, bet 91,3% norādīja, ka pasākumi kopumā ir lietderīgi, atzinīgi novērtējot arī piedāvāto pasākumu klāstu.
No visiem respondentiem, kuri piedalījušies pasākumos konkurētspējas paaugstināšanai, nedaudz vairāk kā 1/3 ir iekārtojušies darbā 6 mēnešu laikā. Gandrīz 70% no visiem pašlaik strādājošajiem atzīmēja, ka saņemtais atbalsts un papildus iegūtās zināšanas ir palīdzējušas iekārtoties darbā un tiek pielietotas ikdienā. Respondentu izteikumi dziļajās intervijās liecina, ka pats līdzdalības fakts kādā no pasākumiem palielina motivāciju atgriezties darba tirgū.

Visbiežāk nosauktie iemesli, kāpēc bezdarbnieki nevar atgriezties darba tirgū, ir ģimenes apstākļi, zems piedāvātais atalgojums un apstāklis, ka dzīves vietas tuvumā nav brīvu darba vietu.

Lai veicinātu gados vecāku bezdarbnieku iesaistīšanos dažādās apmācībās un kursos, kā arī atgriešanos darba tirgū un nodarbinātības situācijas uzlabošanu, vairāk uzmanības būtu jāpievērš mūžizglītības ideju popularizēšanai sabiedrībā, īpaši bezdarbnieku vidū.


Iveta Daine
NVA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.7021744, 29466755
Iveta.Daine@nva.lv