ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
08.07.2020


NVA Rīgas reģionālā filiālē aicina darba devējus līdz 24. augustam pieteikties atbalstam bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai jauna nodarbinātības pasākuma ietvaros

NVA aicina darba devējus līdz 24. augustam pieteikties Rīgas reģionālajā filiālē bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai, saņemot sākotnējo atbalstu darba vietas izveidei un bezdarbnieka ievadīšanai darbā, piedaloties jauna NVA pasākuma īstenošanā valsts speciālā budžeta ietvaros.

Pasākuma ietvaros bezdarbnieki ar invaliditāti tiek iesaistīti no 1 līdz 12 mēnešiem. Līdz 2 mēnešiem bezdarbnieku ar invaliditāti iesaista, ja pasākuma laikā tiek nodrošināts tikai darba vadītājs, ergoterapeita pakalpojums un darba vietas pielāgošana, kā arī nepieciešamības gadījumā surdotulks saziņai ar darba vadītāju, savukārt līdz 12 mēnešiem bezdarbnieku ar invaliditāti iesaista, ja pasākuma laikā ir jānodrošina atbalsta personas pakalpojums.

 

Pieteikties valsts līdzfinansēto darba vietu izveidei var komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).


Darba devējiem, kas pasākuma ietvaros nodarbina bezdarbniekus ar invaliditāti, nesaņemot ikmēneša darba algas dotāciju, NVA nodrošina:

  • dotāciju darba vadītāja atlīdzībai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;
  • vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādes, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksām, lai pielāgotu darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti atbilstoši ergoterapeita atzinumam (līdz 711 eiro vienas darba vietas pielāgošanai);
  • dotāciju surdotulku, ergoterapeitu, atbalsta personas un citu speciālistu pakalpojumu izmaksām, ja tie sniegti, lai nodarbinātu bezdarbniekus ar invaliditāti.


Kā darba devējs var pieteikties?
1.solis
Jāaizpilda pieteikuma forma, kas atrodama NVA mājaslapā, un jāpievieno prasītā informācija.
2.solis
Līdz 24.augustam aizpildītais pieteikums jāiesniedz NVA Rīgas reģionālajai filiālei klātienē vai elektroniski, ja pieteikums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

NVA Rīgas regionalā filiāle līdz šī gada 24.augustam pieņems darba devēja pieteikumu un pēc tam tiks organizēta Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde, kurā pieteikums tiks izskatīts un pieņemts lēmums apstiprināt vai atteikt darba devējam valsts līdzfinansētās darba vietas izveidi. Par komisijas lēmumu NVA Rīgas reģionālā filiāle informēs darba devēju.

Detalizētāka informācija par pasākumu pieejama NVA interneta vietnes sadaļā ”Darba devējiem”.