ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.06.2020


NVA īsteno jaunu pasākumu bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbinātības atbalstam

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) valsts speciālā budžeta ietvaros ir uzsākusi jauna pasākuma „„Pasākums noteiktām personu grupām” bez darba algas dotācijas bezdarbniekiem” īstenošanu, lai sniegtu atbalstu darba devējiem darba attiecību uzsākšanai ar bezdarbnieku ar invaliditāti, nodrošinot sākotnējo atbalstu darba vietas izveidei un bezdarbnieka ievadīšanai darbā.

Jaunajā NVA subsidētās nodarbinātības pasākumā bezdarbnieki ar invaliditāti tiek iesaistīti no 1 līdz 12 mēnešiem: līdz 2 mēnešiem bezdarbnieku ar invaliditāti iesaista, ja pasākuma laikā tiek nodrošināts tikai darba vadītājs, ergoterapeita pakalpojums un darba vietas pielāgošana, kā arī nepieciešamības gadījumā surdotulks saziņai ar darba vadītāju, savukārt līdz 12 mēnešiem bezdarbnieku ar invaliditāti iesaista, ja pasākuma laikā ir jānodrošina atbalsta personas pakalpojums. Jaunā pasākuma ietvaros sadarbības laiks ar NVA darba devējam un bezdarbniekam ir īsāks, nekā citos subsidētās nodarbinātības pasākumos, kas ļauj darba devējiem samazināt administratīvo slogu.

Pasākumā iesaistītais bezdarbnieks ar invaliditāti var saņemt šādus specifiskus pakalpojumus:
  • pirms iesaistes pasākumā (darba tiesisku attiecību uzsākšanas) darba devēju piedāvātās darba vietas novērtē NVA izvēlēts ergoterapeits un, ja ir nepieciešams, darba vieta tiek pielāgota atbilstoši ergoterapeita atzinumam;
  • nepieciešamības gadījumā bezdarbnieka ar invaliditāti saziņai ar darba devēju NVA nodrošina surdotulka pakalpojumu, nepārsniedzot 40 tiešā tulkojuma darba stundas nedēļā, proporcionāli bezdarbnieka nostrādāto stundu skaitam;
  • bezdarbnieki ar garīga rakstura traucējumiem var darba vietā saņemt atbalsta personas pakalpojumus pirmajos 12 darba tiesisko attiecību mēnešos.

 

Katram pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam ar invaliditāti darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz bezdarbniekam ar invaliditāti apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.

Darba devējam, kas pasākuma ietvaros nodarbina bezdarbnieku ar invaliditāti, nesaņemot ikmēneša darba algas dotāciju, NVA nodrošina:

  • dotāciju darba vadītāja atlīdzībai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;
  • vienreizēju dotāciju veselības pārbaužu izmaksām, kas noteiktas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm;
  • vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādes, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksām, lai pielāgotu darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti atbilstoši ergoterapeita atzinumam (līdz 711 eiro vienas darba vietas pielāgošanai);
  • dotāciju surdotulku, ergoterapeitu, atbalsta personas un citu speciālistu pakalpojumu izmaksām, ja tie sniegti, lai nodarbinātu bezdarbniekus ar invaliditāti.


2018.gadā jaunajā subsidētās nodarbinātības pasākumā varēs piedalīties tie darba devēji, kuri vēlas nodarbināt bezdarbniekus ar invaliditāti Rīgā vai Pierīgā. Darba devējam ir jāaizpilda pieteikuma forma, kas atrodama NVA mājaslapā, jāpievieno prasītā informācija un līdz 10.augustam aizpildītais pieteikums jāiesniedz NVA Rīgas reģionālajai filiālei klātienē vai elektroniski, ja pieteikums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikties valsts līdzfinansēto darba vietu izveidei var komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).

Detalizētāka informācija par pasākumu pieejama NVA mājaslapas sadaļā ”Darba devējiem” un ”Klientiem”.