ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
03.07.2020


Pasākums noteiktām personu grupām bez darba algas dotācijas bezdarbniekiem

Aktīvais nodarbinātības pasākums „„Pasākums noteiktām personu grupām” bez darba algas dotācijas bezdarbniekiem”

 

1. Pasākumā iesaista:

bezdarbniekus ar invaliditāti.


2.Pasākuma mērķis:
sniegt atbalstu darba devējiem darba attiecību uzsākšanai ar bezdarbnieku ar invaliditāti, nodrošinot sākotnējo atbalstu darba vietas izveidei un bezdarbnieka ievadīšanai darbā.

 

3. Bezdarbniekus ar invaliditāti Pasākumā iesaista no 1 līdz 12 mēnešiem:

 • līdz 2 mēnešiem, ja Pasākuma laikā tiek nodrošināts tikai darba vadītājs, ergoterapeita pakalpojums un darba vietas pielāgošana, kā arī nepieciešamības gadījumā surdotulks saziņai ar darba vadītāju;
 • līdz 12 mēnešiem, ja Pasākuma laikā papildus nepieciešams nodrošināt atbalsta personas pakalpojumu.

 

4. Darba devēji, kuri var pieteikties Pasākuma īstenošanai:

 • komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana);
 • pašnodarbinātas personas;
 • biedrības (izņemot politiskās partijas) vai nodibinājumi;
 • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības.

 

5. Darba devējiem, kas nodarbina bezdarbniekus ar invaliditāti, nesaņemot ikmēneša darba algas dotāciju darbā pieņemtajam bezdarbniekam ar invaliditāti, saglabā tiesības saņemt šādu finanšu atbalstu:

 • dotāciju darba vadītāja atlīdzībai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;
 • vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādes, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksām, lai pielāgotu darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti. Dotāciju piešķir atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei, kura atbilst ergoterapeita atzinumam, bet ne vairāk kā 711 euro vienas darba vietas pielāgošanai (tai skaitā piegādes un uzstādīšanas izmaksas);
 • surdotulku, ergoterapeitu, atbalsta personas un citu speciālistu pakalpojumu izmaksām, ja tie sniegti, lai nodarbinātu bezdarbniekus ar invaliditāti.

 

6. Katram Pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam ar invaliditāti darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz bezdarbniekam ar invaliditāti apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.

 

7. Darba devēja iesaiste Pasākuma īstenošanā:

 • Darba devējam ir jāaizpilda pieteikuma formu un jāpievieno prasītā informācija;
 • Jāiesniedz pieteikums Pasākumam tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā darba devējs plāno izveidot darba vietu bezdarbniekam ar invaliditāti;
 • Ja pieteikums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tas jānosūta uz filiāles e-pastu;
 • Pēc pietiekumu saņemšanas, NVA filiāle organizē Aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kas izskata darba devēju pieteikumu un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu. NVA filiāle informē darba devēju par pieņemto lēmumu un, ja lēmums ir pozitīvs, aicina slēgt līgumu par valsts līdzfinansētās darba vietas izveidi.


8.Papildu informāciju par Pasākuma organizēšanu un prasībām pretendentiem var saņemt filiālē.


9. Saistošie dokumenti: