ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.02.2020


Pasākums noteiktām personu grupām bez darba algas dotācijas bezdarbniekiem

Aktīvais nodarbinātības pasākums „„Pasākums noteiktām personu grupām” bez darba algas dotācijas bezdarbniekiem”
 
1. Pasākumā iesaista:
bezdarbniekus ar invaliditāti.

 

2.Pasākuma mērķis:

sniegt atbalstu darba devējiem darba attiecību uzsākšanai ar bezdarbnieku ar invaliditāti, nodrošinot sākotnējo atbalstu darba vietas izveidei un bezdarbnieka ievadīšanai darbā.

 

3. Bezdarbniekus ar invaliditāti Pasākumā iesaista no 1 līdz 12 mēnešiem:

  • līdz 2 mēnešiem, ja Pasākuma laikā tiek nodrošināts tikai darba vadītājs, ergoterapeita pakalpojums un darba vietas pielāgošana, kā arī nepieciešamības gadījumā surdotulks saziņai ar darba vadītāju;
  • līdz 12 mēnešiem, ja Pasākuma laikā papildus nepieciešams nodrošināt atbalsta personas pakalpojumu.

 

4. Pasākuma laikā, bezdarbnieks ar invaliditāti var saņemt specifiskos pakalpojumus:

  • pirms bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistīšanas pasākumā (pieņemšanas darbā) darba devēju piedāvātās darba vietas novērtē NVA izvēlēts ergoterapeits un nepieciešamības gadījumā darba vieta tiek pielāgota atbilstoši ergoterapeita atzinumam;
  • nepieciešamības gadījumā bezdarbnieku ar invaliditāti saskarsmes nodrošināšanai ar darba devēju nodrošina surdotulka pakalpojumus, nepārsniedzot 40 tiešā tulkojuma darba stundas nedēļā, proporcionāli bezdarbnieka nostrādāto stundu skaitam;
  • bezdarbnieki ar garīga rakstura traucējumiem darbā var saņemt atbalsta personas pakalpojumus pirmajos 12 darba tiesisko attiecību mēnešos.

5. Katram Pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam ar invaliditāti darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz bezdarbniekam ar invaliditāti apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.

 

6. Lai bezdarbnieks ar invaliditāti iesaistītos Pasākumā:

  • Filiālē, kurā bezdarbnieks ar invaliditāti ir reģistrējies, jāvēršas pie sava nodarbinātības aģenta ar vēlmi pieteikties dalībai Pasākumā, vai jāpiesakas, izmantojot NVA e-pakalpojumu portālu https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/;
  • Jāinformē par Pasākumu atbildīgo darbinieku par profesiju, kurā bezdarbnieks ar invaliditāti vēlas strādāt Pasākuma īstenošanas laikā;
  • Par Pasākumu atbildīgais darbinieks izvērtēs bezdarbnieka ar invaliditāti atbilstību Pasākuma iesaistes kritērijiem un atbilstības gadījumā reģistrēs bezdarbnieka ar invaliditāti pieteikumu dalībai Pasākumā;
  • Pieteikumu reģistrēšanas secībā par Pasākumu atbildīgais darbinieks informēs bezdarbnieku ar invaliditāti par iespēju iesaistīties Pasākumā (ja darba devējs pieteicies izveidot valsts līdzfinansēto darba vietu bezdarbnieka ar invaliditāti norādītajā profesijā). Bezdarbnieku ar invaliditāti informēs par bezdarbnieka un darba devēja tiesībām un pienākumiem Pasākuma īstenošanas laikā;
  • Bezdarbniekam ar invaliditāti būs jādodas uz darba pārrunām ar darba devēju.

Papildu informāciju iegūsiet tuvākajā NVA filiālē.