ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.05.2020


Publicēts NVA 2017.gada darbības publiskais pārskats

“Aizvadītā gada lielākais izaicinājums nodarbinātības jomā bija saistīts ar spēju pielāgoties mainīgajam darba tirgum, kas kļuvis par aktuālu izaicinājumu visām Eiropas Savienības dalībvalstīm un to nodarbinātības dienestiem. NVA izvērtēja vairākus savus darbības procesus, lai nodrošinātu kvalitatīvāku un personificētāku pakalpojumu sniegšanu saviem klientiem, tai skaitā akcentējot apmācību pasākumu kvalitāti un atbilstību darba tirgus prasībām,” pārskata ievadā norāda NVA direktore E.Simsone: “Darba tirgus izmaiņas ietekmē globalizācija, demogrāfijas tendences un tehnoloģiju attīstība. Sabiedrības novecošanās ir viens no būtiskākajiem izaicinājumiem, kas ietekmē ilgtspējīgu attīstību un sociālo stabilitāti. Savukārt tehnoloģiju attīstība veicina gan jaunu darba vietu rašanos, gan jaunus izaicinājumus un nezināmos. Bez digitālām prasmēm nākotnes darba tirgū iztikt nebūs iespējams, jau šobrīd 90% profesiju ir nepieciešamas datorprasmes. Jaunas darba formas pieprasa un pieprasīs jaunas kompetences un prasmes. Šajā straujo pārmaiņu procesā nodarbinātības dienestiem jābūt ne tikai kā tiltam, kas savieno darba devēju un darba ņēmēju, bet arī jākļūst par mediatoru starp šodienas ikdienu un daudzsološo nākotni. Tādēļ aizvien svarīgāka kļūst individualizēta un personalizēta pieeja katram NVA klientam – gan darba devējam, lai palīdzētu viņam atrast vajadzīgo darbinieku, gan bezdarbniekam un darba meklētājam, lai izprastu, kādas tieši zināšanas, iemaņas un prasmes konkrētajam cilvēkam ir nepieciešamas, lai atbilstu pieprasījumam un iekļautos mūsdienu darba tirgū.”

 

2017. gads nodarbinātības jomā bija sekmīgs gan Latvijai, gan Eiropas Savienībai (ES) kopumā. Pirmo reizi pēc ekonomiskās krīzes laikiem tiek pozitīvi novērtēta situācija ES darba tirgū un ekonomikā kopumā - ES darba tirgū integrējās vairāk nekā 2 miljoni bezdarbnieku, ekonomikas izaugsme notiek visās dalībvalstīs, un situācija darba tirgū uzlabojas. Pozitīvas tendences raksturo arī Latvijas nodarbinātības rādītājus. 2017.gadā, ņemot vērā tautsaimniecības izaugsmi un NVA pakalpojumus un īstenotos pasākumus, reģistrēto bezdarbnieku skaits turpināja samazināties, savukārt reģistrētā bezdarba līmenis valstī sasniedza zemāko rādītāju kopš 2009.gada, 2017.gada beigās tas bija 6,8%. Gada laikā bezdarba rādītāji pazeminājās visos valsts reģionos, taču vienlaikus novērojamas būtiskas reģionālās atšķirības: ja Rīgas reģionā 2017.gada beigās bezdarba līmenis bija 4,3%, tad Latgales reģionā - 15,8%.


2017.gada sākumā NVA uzskaitē bija 78 357 bezdarbnieku, bet gada beigās – 63 121. NVA reģistrēto bezdarbnieku skaits gada laikā samazinājās par 15,2 tūkstošiem cilvēku. Bezdarbnieku skaita samazinājums bija novērojams visās mērķa grupās, visvairāk samazinājies jauniešu bezdarbnieku skaits – par 29%, tātad, NVA īstenotais Eiropas Savienības fondu projekts „Jauniešu garantijas” sniedza būtisku atbalstu jauniešu nodarbinātības veicināšanai.

 

Lai gan reģistrēto bezdarbnieku skaits samazinās, ko sekmē arī individualizētāks un aktīvāks NVA darbs ar klientiem, nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku īpatsvars reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā pieaug: 2017.gada beigās NVA bija reģistrēti 18 136 (28,7%) ilgstošie bezdarbnieki, 10 055 (15,9%) bezdarbnieki pirmspensijas vecumā un 8 234 (13,0%) bezdarbnieki ar invaliditāti.

 

Salīdzinot ar 2016.gadu, pērn par 27% palielinājies darba devēju reģistrēto vakanču skaits. 2017.gadā 5 892 darba devēji NVA bija reģistrējuši 71 342 brīvās darba vietas. Vakanču skaita pieaugums panākts, pateicoties aktīvai sadarbībai ar darba devējiem, uzņēmēju organizācijām un nozaru asociācijām, kā arī NVA CV un vakanču portāla pilnveidošanai. Vislielākais vakanču skaits tika reģistrēts būvniecībā, apstrādes rūpniecībā, administratīvo un apkalpojošo dienestu darbībā, vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, automobiļu un motociklu remonta nozarē, transporta un uzglabāšanas jomā.

 

2017.gadā darbā bija iekārtojušies 67 085 NVA reģistrētie bezdarbnieki, no kuriem 20 722 atraduši darbu pēc kāda NVA aktīvā nodarbinātības pasākuma pabeigšanas. NVA aktīvajos nodarbinātības un preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos pērn kopumā piedalījās 106 422 klienti, izmantojot iespējas paaugstināt savu konkurētspēju darba tirgū, saņemt karjeras konsultācijas, iegūt darba tirgū nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas vai strādāt subsidētajās darba vietās.

 

Liela nozīme ir NVA īstenotajai individuālajai pieejai klientiem: izzinot katra bezdarbnieka individuālās vajadzības, tika izstrādāts individuālais darba meklēšanas plāns un piedāvāti tieši konkrētajam bezdarbniekam nepieciešamie NVA atbalsta pasākumi un pakalpojumi, lai sekmētu viņa konkurētspēju darba tirgū un pastāvīga darba atrašanu. Visbiežāk izmantotie NVA pakalpojumi pērn bija neformālās izglītības un profesionālās apmācības kursi, kā arī algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās. Lai paaugstinātu NVA preventīvo un aktīvo nodarbinātības pasākumu kvalitāti, tika veiktas aptaujas, organizētas diskusijas, analizēti un ņemti vērā gan sadarbības partneru, gan klientu viedokļi un ierosinājumi. Tika attīstītas un pilnveidotas informācijas sistēmas, e-pakalpojumi, pastiprināta datu kvalitātes kontrole, kā arī īstenoto apmācību un nodarbinātības pasākumu uzraudzība un kvalitātes uzlabošana.

Valsts kancelejas organizētajā kampaņā “Laba servisa kustība” 2017.gada atsaucīgākās valsts iestādes titulu un Klientu apkalpošanas goda balvu ieguva NVA Rīgas reģionālā filiāle.

 

NVA, palīdzot darba meklētājam satikt savu darba devēju, aktīvi attīsta un pilnveido visu nodarbinātības veicināšanā iesaistīto sociālo partneru sadarbību, tie ir darba devēji, nozaru asociācijas, valsts institūcijas, pašvaldības un sociālie dienesti, arodbiedrības, izglītības iestādes un nevalstiskās organizācijas. Mūsu darbības prioritārie virzieni ir ilgstošā bezdarba mazināšana, atbalsts bezdarbniekiem ar invaliditāti un darba ņēmējiem vecumā virs 50 gadiem, kā arī jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšana, mēs pilnveidojām jau esošos pakalpojumus, kā arī izstrādājām un ieviesām jaunus, lielu uzmanību pievēršot ne vien aktīvajiem, bet arī preventīvajiem nodarbinātības pasākumiem.

 

Ilgstošo bezdarbnieku skaits ir samazinājies par 19%. Lai veicinātu ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanu darba tirgū, 2017.gadā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" ietvaros NVA uzsāka jaunu pakalpojumu īstenošanu, tas ir atbalsta pasākums bezdarbniekiem ar atkarības problēmām “Emocionālā stresa terapija (kodēšana)”, atbalsta pasākums "Profesionālās piemērotības noteikšana", kas tiek nodrošināts sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA), atbalsta pasākums "Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi".

 

Bezdarbnieku ar invaliditāti skaits gada laikā ir samazinājies par 13%. Lai motivētu un iedrošinātu darba ņēmējus ar invaliditāti aktīvāk iesaistīties darba dzīvē un mazinātu darba devēju vidū dažkārt sastopamus stereotipus par personu ar invaliditāti nodarbināšanu, 2017.gada rudenī tika rīkota jauna NVA akcija “Atvērto durvju diena uzņēmumos personām ar invaliditāti”, piedāvājot personām ar invaliditāti iespēju klātienē iepazīt darba vidi un darba procesu uzņēmumos. Akcijā piedalījās 62 darba devēji un 207 cilvēki ar invaliditāti. 2017. gadā tika sagatavots arī e-katalogs darba devējiem "Piemērota darba vide personām ar invaliditāti" ar tematiskām sadaļām “Bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbinātības iespējas”, “Darbinieks ar invaliditāti: kas jāzina darba devējam?”, veiksmes stāsti “Esmu gatavs darbam un izaugsmei!”. Sadarbībā ar Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju “SUSTENTO” 2017.gadā ir sniegtas 16 grupu konsultācijas par personu ar invaliditāti nodarbināšanu 82 darba devējiem, kas nodarbināja vai plānoja nodarbināt personas ar invaliditāti.

 

Par 16% gada laikā ir samazinājies bezdarbnieku vecumā virs 50 gadiem skaits. 2017.gadā sadarbībā ar Latvijas darba devēju konfederāciju (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) mēs uzsākām ESF projekta „Atbalsts ilgākam darba mūžam” īstenošanu, kas paredz virkni preventīvu pasākumu, lai palīdzētu vecāka gadagājuma nodarbinātām personām saglabāt savas darba spējas un darba vietas, un daudziem no viņiem nebūtu jāzaudē darbs un jākļūst par bezdarbniekiem.

 

Arī 2017.gadā visos valsts reģionos tika rīkoti darba devēju un darba meklētāju lielu atsaucību ieguvušie Vakanču gadatirgi. 2017.gadā Vakanču gadatirgi, izstādes un akcijas “Atrodi savu darba devēju” norisinājās Bauskā, Balvos, Cēsīs, Daugavpilī, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Preiļos, Rēzeknē, Rīgā, Talsos un Ventspilī, savukārt Valgā sadarbībā ar Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fondu tika organizēts “Livonijas darba gadatirgus 2017”, kas kopā pulcēja darba meklētājus un darba devējus no Ziemeļlatvijas un Dienvidigaunijas.

 

Lai jau skolas solā palīdzētu jauniešiem orientēties mūsdienu darba tirgū, iegūstot pirmo darba pieredzi, iepazīstot darba vidi un darba tiesiskās attiecības, arī 2017.gada vasarā tika rīkots skolēnu nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā, kura ietvaros 467 darba devēji bija piedāvājuši 4 969 valsts līdzfinansētās darba vietas skolēniem.

 

Uzsākta sadarbība ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanu. NVA informē klientus par projektu, sniedz karjeras konsultācijas nodarbinātām personām. Lai uzlabotu karjeras konsultantu kompetenci par aktualitātēm tautsaimniecības nozarēs, NVA 2017. gadā organizēja karjeras konsultantu apmācības seminārus, kuros piedalījās Latvijas darba devēju konfederācijas un Nozaru ekspertu padomju pārstāvji.

 

Saskaņā ar NVA un Ieslodzījuma vietu pārvaldes sadarbības līgumu, NVA karjeras konsultanti veica ieslodzījumā esošo personu individuālo un grupu karjeras konsultēšanu sešās ieslodzījuma vietās:– Centrālcietumā, Brasas cietumā un Iļģuciema cietumā Rīgā, Daugavgrīvas cietumā Daugavpilī, Jēkabpils cietumā un Jelgavas cietumā. 2017.gadā NVA karjeras konsultācijas saņēma 750 ieslodzījumā esošās personas.

 

2017.gadā, turpinot NVA elektronisko pakalpojumu klāsta attīstību, tika izstrādāts jauns pakalpojums tiešsaistē – e-apmācību programma “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība”. Apgūstot finanšu pratību interaktīvajā e-vidē, klienti iegūst zināšanas par finansēm, prasmes tās izmantot, veicinot savu finansiālo labklājību nākotnē.

NVA aktīvi veicina brīvprātīgā darba attīstību, aģentūras pārziņā esošā Brīvprātīgā darba informācijas sistēma palīdz koordinēt informācijas apmaiņu starp personām, kuras vēlas veikt brīvprātīgo darbu, un brīvprātīgā darba organizētājiem.

 

Turpinājās NVA aktīvā starptautiskā sadarbība gan Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla EURES, gan Eiropas Savienības dalībvalstu nodarbinātības dienestu tīkla PES ietvaros. 2017.gadā NVA direktore E.Simsone tika ievēlēta PES valdes priekšsēdētāja pirmā vietnieka amatā. NVA direktores kandidatūru šim amatam ieteica Eiropas Komisija. Lai risinātu pārrobežu nodarbinātības jautājumus, 2017.gadā NVA sadarbībā ar Igaunijas nodarbinātības dienestu, Valkas novada domi un Valgas pilsētas pašvaldību uzsāka Pārrobežu sadarbības programmas INTERREG EST-LAT projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” īstenošanu.

 

Ar NVA veikumu 2017.gadā plašāk un detalizētāk Jūs varat iepazīties NVA tīmekļvietnes sadaļā “Dokumenti un statistika” .