ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.11.2019


2017. gadā NVA ir veikusi 3819 apmācību un nodarbinātības pasākumu kvalitātes pārbaudes

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) būtiski pilnveidoja pakalpojumu kvalitātes uzraudzību pasākumu norises vietās. Lai pakalpojumi klientiem būtu kvalitatīvi, efektīvi, bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū veicinoši, NVA regulāri veic visu pasākumu īstenotāju pakalpojumu un sadarbības izvērtēšanu, tostarp tiek veiktas pastiprinātas apmācību pasākumu apmeklētības kontroles pārbaudes un analizēti dati par apmācību norises laika, dokumentu iesniegšanas termiņu un citu sadarbības nosacījumu ievērošanu.

Lai mazinātu risku, ka mācību iestāžu iesniegtie apmācību kopsavilkumi var saturēt nepatiesu informāciju, ir noteiktas stingrākas prasības apmeklējumu uzskaitei, nosakot izglītības iestādēm pienākumu apmācāmās personas kavējumus atzīmēt apmeklējumu žurnālā ne vēlāk kā 20 minūtes pēc nodarbības sākuma, turklāt apmācību dalībniekiem parakstu lapā jāparakstās par katras nodarbības faktisko apmeklējumu. Izglītības iestāžu pienākuma ievērošana par apmeklētības uzskaiti tiek ņemta vērā, veicot sadarbības izvērtēšanu ar konkrēto izglītības iestādi.

NVA izvērtē pasākumu īstenošanas kvalitāti un lemj par izglītības iestādes svītrošanu no izglītības piedāvājumu saraksta, ja konstatē, ka:

  • apzināti sniegta nepatiesa informācija vai sadarbība noslēgta uz nepatiesas informācijas pamata;
  • ierosināts izglītības iestādes maksātnespējas process;
  • izglītības iestāde neievēro pasākumu īstenošanas nosacījumos noteikto norēķinu kārtību, tai skaitā dokumentu iesniegšanas termiņus;
  • izglītības iestāde neievēro kārtību, kādā nosakāma bezdarbnieku un darba meklētāju piemērotība un kādā bezdarbnieki un darba meklētāji ieskaitāmi izglītojamo skaitā un atskaitāmi no tā;
  • izglītības iestāde noteikusi bezdarbniekam vai darba meklētājam papildu maksu par dalību apmācībā vai noteikusi citas finansiāla rakstura saistības;
  • veicot pārbaudi izglītības iestādē, atkārtoti ir konstatēti pasākumu īstenošanas nosacījumu pārkāpumi, vai, veicot atkārtotu pārbaudi izglītības iestādē, ir konstatēts, ka iepriekšējie pārkāpumi nav novērsti.

2017.gadā NVA ir veikusi kopumā 3819 apmācību un nodarbinātības pasākumu īstenošanas pārbaudes, to skaitā 2742 pasākumu apmeklētības kontroles. Pakalpojumu kvalitātes un sadarbības izvērtēšanas rezultātā no izglītības piedāvājumu sarakstiem tika izslēgti 6 izglītības iestāžu piedāvājumi, bet par līgumsaistību neizpildi nodarbinātības pasākumu ietvaros līgumi lauzti ar 30 pasākumu īstenotajiem. Pārkāpumu dēļ 341 bezdarbnieks dalību pasākumos pārtrauca.

Šogad jau ir veiktas vairāk nekā 672 apmācību un nodarbinātības pasākumu īstenošanas pārbaudes, to skaitā 551 pasākumu apmeklētības kontrole, sadarbība pārtraukta ar 4 izglītības iestādēm.

Atkārtoti pieteikties apmācību pasākumu īstenošanai izglītības iestādei ir liegts vismaz gadu kopš dienas, kad tā bija svītrota no izglītības piedāvājumu saraksta, savukārt nodarbinātības pasākuma īstenotājs vismaz gadu pēc līguma laušanas par līgumsaistību neizpildi nevar atkārtoti pieteikties pasākuma īstenošanai.


____________________
Uzziņa: Apmācību jomas, izglītības programmas, profesijas un sociālās un profesionālās pamatprasmes, kurās nepieciešams veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, kā arī konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu jomas ne retāk kā reizi gadā nosaka labklājības ministra izveidota komisija, ņemot vērā aktuālo situāciju un pieprasījumu darba tirgū. NVA apmācības notiek pēc kuponu metodes. Bezdarbnieks vai darba meklētājs, kurš atbilst pasākuma mērķa grupas kritērijiem, saņem apmācību kuponu rindas kārtībā. Izglītības iestādi bezdarbnieks vai darba meklētājs izvēlas, izmantojot NVA piedāvāto sarakstu, vai patstāvīgi.