ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.07.2020


Sadarbības programma Interreg V-A -Igaunija – Latvija prioritāte: Integrētais darba tirgus

 

 
Sadarbības programmas INTERREG V-A – Igaunija – Latvija projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšanas” kopsavilkums

Darbības programmas apakšaktivitāte, kuras ietvaros piešķirts finansējums

Sadarbības programma Interreg V-A -Igaunija – Latvija prioritāte: Integrētais darba tirgus

Īstenotāji

 • Nodarbinātības valsts aģentūra (projekta vadošais partneris);
 • Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonds;
 • Valkas novada dome;
 • Valgas pilsētas dome.

Īstenošanas vieta

Valkas novada pašvaldības un Valgas pilsētas pašvaldības teritorija.


Īstenošanas periods

01.08.2017 – 31.07.2019.


Mērķis

Projekta mērķis ir paaugstināt pārrobežu reģionu darba meklētāju un darba devēju pārliecību atrast piemērotu darbu un darbiniekus.

Aktivitātes

Projektā plānots organizēt:
 • Pasākumus darba meklētājiem, bezdarbniekiem un darba devējiem: “Vakanču gadatirgi”;
 • Pasākumi darba devējiem: “Uzņēmēju brokastis”;
 • Pasākumi darba meklētājiem, bezdarbniekiem un darba devējiem par Latvijas un Igaunijas pakalpojumiem nodarbinātības un sociālās aizsardzības jomā: “Informatīvās dienas” un “Semināri”.
 • Informatīvo vēstuļu izsūtīšana darba meklētājiem, bezdarbniekiem un darba devējiem;

Projekta ietvaros Igaunijas darba ņēmējiem, kas strādā Latvijā reģistrētajā uzņēmumā, tiks piedāvāta iespēja apgūt latviešu valodas kursus. Savukārt tiem Latvijas darba ņēmējiem, kas strādā Igaunijā reģistrētajā uzņēmumā, būs iespēja apgūt igauņu valodu.


Kā arī, lai efektīvāk plānotu reģiona stratēģisko attīstību, projekta laikā tiks izstrādāts pētījums, kura mērķis ir izvērtēt reģiona uzņēmējdarbības vidi.

Mērķa grupas

Projektā ir trīs mērķa grupas:
 • Darba meklētāji un bezdarbnieki, kas ir reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā vai Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fondā;
 • Valkas novada un Valgas pilsētas pašvaldībā reģistrētie darba devēji;
 • Darba ņēmēji, kas dzīvo vienā valstī, bet darbu veic citā.

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas sastāda 422 683,98 EUR:
 • Eiropas attīstības fonda finansējums – 359 281,38 EUR
 • Valsts budžeta līdzfinansējums:
 • Nodarbinātības valsts aģentūra – 19 438,80 EUR;
 • Valkas novada dome – 13 968 EUR;
 • Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonds – 15 750,30 EUR;
 • Valgas pilsētas dome – 14 245,50 EUR.

Sasniedzamie rādītāji

 • Vakanču gadatirgi” – četri pasākumi;
 • “Uzņēmēju brokastis” – astoņi pasākumi;
 • Informatīvās vēstules – 15 000 gab.;
 • “Informatīvās dienas” - 4 pasākumi;
 • “Semināri” – 8 pasākumi;
 • Latviešu valodas apmācības un atbalsts darba vidē (mentorings) – 25 Igaunijas darba ņēmējiem;
 • Igauņu valodas apmācības un atbalsts darba vidē (mentorings) – 25 Latvijas daba ņēmējiem;
 • Pētījums par reģiona uzņēmējdarbības vidi – 1.

Kontaktpersona:

Klientu apkalpošanas vadības un attīstības nodaļas projektu vecākais eksperts Toms Liekmanis Toms.Liekmanis@nva.gov.lv Tālrunis: 67021805

 

 

Šī mājaslapa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 


 

Zemāk minētā informācija ir sagatavota atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) 13. panta prasībām.


Sadarbības programmas INTERREG V-A – Igaunija – Latvija projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” (turpmāk – Projekts) aktivitāšu dalībnieks, apliecina, ka ir informēts/-a, ka:

 • personas datu apstrādātājs (pārzinis) ir Nodarbinātības valsts aģentūra reģ. Nr. 90001634668, K.Valdemāra 38, k-1, Rīga, kontaktinformācija: nva@nva.gov.lv;
 • personas datu apstrādātāja (pārziņa) pārstāvis Nodarbinātības valsts aģentūras Klientu apkalpošanas vadības un attīstības nodaļas projektu vadītāja Liliana Garkalne, adrese: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010; tālrunis: 67021805; e-pasts: Liliana.Garkalne@nva.gov.lv;
 • personas dati tiek apstrādāti (ievākti, reģistrēti, ievadīti, glabāti, aplūkoti, nodoti u.c.), lai uzskaitītu dalībniekus, kas Projekta ietvaros saņēma atbalstu;
 • datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1301/2013 ( 2013. gada 17. decembris) par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006; Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1299/2013 ( 2013. gada 17. decembris) par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi "Eiropas teritoriālā sadarbība"; Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu un Partneru līgumu starp Nodarbinātības valsts aģentūru, Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fondu, Valkas novada pašvaldību un Valgas pilsētas valde projektu īstenošanu;
 • iespējamie personas datu saņēmēji: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; Sadarbības programmas INTERREG V-A – Igaunija – Latvija Kopīgais Sekretariāts (Tartu, Igaunija); Igaunijas Finanšu ministrija; izglītības iestādes; projekta partneri: Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonds, Valkas novada dome un Valgas pilsētas valde;
 • personas dati tiek glabāti 10 gadus no datu saņemšanas brīža;
 • ir tiesības pieprasīt informāciju par uzkrātajiem personas datiem un nepieciešamības gadījumā veikt to labošanu saskaņā ar Regulas 15. pantā noteikto kārtību;
 • ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai (reģistrācijas numurs: 90000050138, adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67 22 31 31, e-pasts: info@dvi.gov.lv);
 • pēc datu nodošanas ir tiesības iepriekš minētajam personas datu pārzinim pieprasīt informāciju par personas datiem;
 • pēc datu nodošanas nav tiesību prasīt datu dzēšanu, ņemot vērā to, ka tie tiks iekļauti projekta rezultatīvo rādītāju uzskaitē un vairs nav maināmi.