ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.02.2020


NVA aicina pretendentus iesniegt piedāvājumus izsludinājumam ilgstošo bezdarbnieku ar invaliditāti atbalstam

 

Atbalsta pasākums „Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi bezdarbniekiem ar invaliditāti” tiek īstenots Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros.

 

 

Šī gada 8.novembrī Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” ietvaros ir publicējusi izsludinājumu „Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi bezdarbniekiem ar invaliditāti”. Šī programma ietvers psiholoģisku palīdzību, motivēšanas pasākumus un sociālā mentora pakalpojumus bezdarbniekiem ar invaliditāti, lai veicinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos piemērotā pastāvīgā darbā, mazinot sociālās atstumtības riskus. Aicinām pretendentus piedalīties izsludinājumā un iesniegt savus pieteikumus, ar izsludinājuma dokumentāciju var iepazīties NVA mājaslapā.

 

Atbalsta pasākuma laikā, kas nepārsniedz septiņus mēnešus, ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti tiks nodrošinātas nodarbības 80 akadēmisko stundu apmērā, speciālistu un sociālā mentora atbalsts. Šāds atbalsts bezdarbniekam tiks sniegts arī pārbaudes laikā pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas. Nepieciešamības gadījumā bezdarbniekam ar invaliditāti tiks nodrošināts arī transporta pakalpojums viņa nogādāšanai no dzīvesvieta uz motivācijas programmas īstenošanas vietu un atpakaļ, kā arī ēdināšanas un izmitināšanas pakalpojums. Pakalpojuma sniedzējus bezdarbnieki varēs izvēlēties, vadoties pēc funkcionālo traucējumu veida, jo pieredze un tehniskā bāze darbā ar cilvēkiem ar dažādiem funkcionālo traucējumu veidiem ir atšķirīga.