ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
15.11.2019


Pirmā darba pieredze jaunietim

 


PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS

ESF projekts „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 pasākums "Pirmā darba pieredze jaunietim"

 

Projekta mērķis - sekmēt jauniešu pāreju uz nodarbinātību, jo īpaši, īstenojot darba tirgus prasībām atbilstošu prasmju un iemaņu paaugstināšanas pasākumus un praktiskas pieredzes iegūšanu darbavietā

 

 

ESF projekta „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 ietvaros tiek īstenots pasākums „Pirmā darba pieredze jaunietim” (turpmāk – pasākums).

 

Pasākuma „Pirmā darba pieredze jaunietim” (turpmāk – Pasākums) mērķis:
Sekmēt jauniešu bezdarbnieku integrēšanu darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba vietas izveidi un jauniešu bezdarbnieku pastāvīgu nodarbinātību.

Pasākuma mērķa grupa: jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē (bet kuri var mācīties vakarskolā vai piedalīties nepilna laika izglītības vai apmācības pasākumos) un vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (turpmāk – jaunieši), un atbilst šādiem kritērijiem:
• ir iegūta arodizglītība, profesionālā vai augstākā izglītība;
• ir reģistrēti bezdarbnieka statusā vismaz vienu mēnesi vai ir reģistrēti bezdarbnieka statusā mazāk par vienu mēnesi, bet pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas vismaz 4 mēnešus nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”);
• pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”) vai ir strādājuši, bet ne vairāk kā 12 mēnešus bez pārtraukuma.


Pasākumu var īstenot:
•    komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana);
•    pašnodarbinātas personas;
•    biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).

Galvenie nosacījumi:

•    dalībnieku iesaistes ilgums pasākumā 6 (seši) mēneši;
•    pasākumu neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai);

•    nodarbinot jaunieti pasākumā 6 mēnešus, darba devējs turpina nodarbināt jaunieti pēc dalības pasākumā pabeigšanas attiecīgajā profesijā vēl vismaz 3 mēnešus, izmaksājot pasākuma ietvaros izmaksāto atalgojumu, kas nav mazāks par valstī noteikto minimālo mēneša darba algu;

•    darba devējs nodrošina no jauna izveidotu darba vietu (darba vieta ir izveidota no jauna speciāli dalībai šajā pasākumā, vai darba vieta ir vakanta vismaz 4 mēnešus pirms pasākuma uzsākšanas);
•    jaunieši bezdarbnieki ar invaliditāti nepieciešamības gadījumā pasākuma laikā var saņemt ergoterapeitu, surdotulku un atbalsta personas pakalpojumus;
•    nepieciešamības gadījumā pirmajos četros dalības pasākumā mēnešos, jauniešiem bezdarbniekiem ir iespēja saņemt atbalstu jauniešu reģionālajai mobilitātei;
•    darba devējam jānodrošina darba algas daļa tādā apmērā, lai kopā ar Nodarbinātības valsts aģentūras dotāciju jaunieša bezdarbnieka darba alga sasniegtu vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmēru, kā arī jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par pasākumā iesaistītajiem jauniešiem bezdarbniekiem.

 

Plašākas iespējas uzzināt par atbalsta pasākumu iegūsi tuvākajā NVA filiālē.


  INFOGRAFIKA
 

 Plašākas iespējas uzzināt par atbalsta pasākumu iegūsi tuvākajā Aģentūras filiālē