ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
16.11.2019


Darbnīcas jauniešiem


PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS

ESF projekta „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 atbalsta pasākums

„Darbnīcas jauniešiem”

Pasākuma mērķis: dot iespēju jauniešiem bezdarbniekiem izglītības iestādēs iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas un katrā izglītības programmā iesaistīties divas nedēļas, lai iepazītos ar to specifiku un gūtu pirmo pieredzi, kas jauniešiem bezdarbniekiem ļautu izvēlēties izglītības un profesionālās darbības jomu.

 

Pasākuma mērķa grupa:
Jaunieši, vecumā no 15 līdz 24 gadiem (ieskaitot) *, kuri neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē, nav atbalsta saņēmēji Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā pasākumā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” un atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
• nav ieguvuši profesionālo izglītību;
• nav bijuši iepriekš nodarbināti vai bijuši nodarbināti mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbos atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai).

 

* Ja jaunietim, kurš iesaistījies pasākumā, paliek 25 gadi, jaunietis bezdarbnieks var pabeigt dalību pasākumā.

 

Jauniešu bezdarbnieku iesaistes ilgums Pasākumā:
• 6 nedēļas jeb 30 darba dienas.

 

Pasākuma saturs:
Lai veicinātu Pasākuma mērķa sasniegšanu, sniegt ieskatu teorijā un praksē, sadalot plānoto nodarbību skaitu atbilstoši proporcijai ne vairāk kā 40% teorija un ne mazāk kā 60% prakse:
• jauniešu iepazīstināšana ar izvēlētajai profesionālajai izglītības programmai nepieciešamajām teorētiskajām un praktiskajām pamatzināšanām (teorija) ietver mācības, lai sagatavotos apgūt izvēlētās profesionālās izglītības programmas profesijas, gūtu ieskatu par profesiju apguvei nepieciešamās teorijas vispārizglītojošo un profesionālo priekšmetu saturu, dalību būtiskāko profesionālo mācību priekšmetu tēmu mācībās u.c.;
• jauniešu praktiskai ievirzei izvēlētajā profesionālajā izglītības programmā (prakse) izglītības iestādes telpās ietver profesijā veicamo darbu vērošanu, praktisku mācīšanos veikt kādas atsevišķas darbības un/vai paņēmienus, dalību vienkāršu darbību izpildē, mācīties darot, piedaloties profesionālo mācību priekšmetu praktiskajos darbos un mācībās un citās nodarbībās, kas dod ievirzi prasmju veidošanā, un dod iespēju praktisko nodarbību ietvaros iepazīties ar izvēlēto profesiju pie darba devēja ne mazāk kā 3 akadēmiskās stundas katrā no profesionālās izglītības programmām.

• jauniešiem ir iespēja izvēlēties trīs izglītības programmas un izglītības iestādi no Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātā izglītības programmu un iestāžu saraksta.

 

Pasākuma īstenošana notiek Izglītības iestādē klātienē katru darba dienu laika posmā no plkst: 8:00 līdz 18:00, bet ne mazāk par 6 (sešām) akadēmiskajām stundām dienā. Pasākumu īsteno katram jaunietim bezdarbniekam individuāli vai arī iesaistot izveidotajā jauniešu grupā, ja ir saņemti vairāki Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) filiāles Norīkojumi par jauniešu bezdarbnieku dalību.

 

Aģentūras filiāle jaunieti bezdarbnieku atkārtoti iesaistīt Pasākumā var tikai pēc 12 mēnešiem.

 

Pasākuma īstenošanai paredzētos finanšu līdzekļus izmanto izdevumu segšanai par:
• Jaunieša bezdarbnieka ikmēneša stipendiju 5,00 euro par vienu iesaistes dienu;

• Izglītības iestādei dotāciju 570,00 euro par viena jaunieša iesaisti pasākumā 6 nedēļu (jeb 30 darba dienu) periodam.

 


Nepieciešamības gadījumā izglītības iestāde jauniešiem bezdarbniekiem Pasākuma laikā nodrošina izmitināšanu dienesta viesnīcā un ir iespēja saņemt atbalstu jauniešu reģionālajai mobilitātei - saņemt finansējumu transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz mācību vietu un atpakaļ (ja apmācību vieta atrodas vismaz 15 kilometru attālumā no jaunieša deklarētās dzīvesvietas, un jaunietis norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai šajā laikā mainījis deklarēto dzīvesvietu, un gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā).  Plašākas iespējas uzzināt par atbalsta pasākumu iegūsi tuvākajā Aģentūras filiālē.