ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
26.01.2020


Personām ar invaliditāti

Personām ar invaliditāti ir pieejami visi NVA īstenotie pakalpojumi. Ar NVA atbalstu personām ar invaliditāti ir iespēja piedalīties konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, profesionālajā apmācībā, neformālās izglītības programmu apguvē, strādāt subsidētajās darba vietās, izmantot karjeras konsultācijas, saņemt palīdzību darba meklēšanā un reģionālās mobilitātes atbalstu, kā arī atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai.

 

     
ATBALSTA PERSONAS
PAKALPOJUMS
SURDOTULKA
PAKALPOJUMS
 

 

Lai NVA varētu nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus personām ar invaliditāti, vairākos NVA īstenotajos nodarbinātības pasākumos un apmācībās ir pieejami ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personu pakalpojumi, kā arī, ja nepieciešams, mācību vai darba vieta tiek pielāgota konkrētā cilvēka vajadzībām.


ESF projekta „Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 ietvaros NVA īsteno aktīvo nodarbinātības pasākumu „Pasākums noteiktām personu grupām”, kura ietvaros pie darba devējiem uz 24 mēnešiem tiek veidotas subsidētās darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti. Katram pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam tiek nodrošināts kvalificēts darba vadītājs, kas palīdz apgūt darbam nepieciešamās prasmes un iemaņas. Strādājot subsidētajā darba vietā, bezdarbnieks ar invaliditāti, var saņemt ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personas pakalpojumus, kā arī, ja nepieciešams, tiek nodrošināta darba vietas pielāgošana konkrētā bezdarbnieka vajadzībām.

 

Darba devēji, nodarbinot bezdarbnieku ar invaliditāti subsidētajā darba vietā, no NVA saņem dotācijas bezdarbnieka darba algai un darba vadītāja atlīdzībai. Ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti, un tas nodarbina bezdarbniekus pielikumā esošajās profesijās (skat.1.pielikums), vai, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti, tas var saņemt dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no bezdarbnieka algas dotācijas daļas.

 

Kopējais pie darba devēja nodarbināto bezdarbnieku skaits, par kuriem NVA sedz VSAOI, nepārsniedz 50% no kopējā biedrībā vai nodibinājumā nodarbināto skaita. Darba devēji saņem arī vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaužu izmaksām un vienreizēju dotāciju iekārtu, aprīkojumu un tehnisko palīglīdzekļu iegādei, lai darba vietu pielāgotu bezdarbniekam ar invaliditāti.

 

NVA Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” ietvaros īsteno pasākumu “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti”, lai motivētu, preventīvi atbalstītu un veicinātu ilgstošo bezdarbnieku ar invaliditāti iekārtošanos pastāvīgā darbā, iesaistīšanos pašnodarbinātībā vai piemērotās apmācībās, mazinot sociālās atstumtības risku. Pasākumu “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti” var saņemt bezdarbnieki ar invaliditāti, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus. Pasākuma ietvaros ilgstošajam bezdarbniekiem ar invaliditāti nodrošina:

  • nodarbības speciālistu vadībā individuāli un grupās;
  • psiholoģisko atbalstu (individuāli un grupās), starpprofesionālās tikšanās, atbalstu un konsultācijas individuālo sociālo problēmu risināšanā;
  • surdotulka pakalpojumu;
  • nodarbību speciālista asistentu.

 

Lai veicinātu izpratni par personu ar invaliditāti vajadzībām, NVA filiālēs darba devējiem tiek organizētas konsultācijas par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu.

 

NVA ir izveidojusi elektronisko katalogu darba devējiem ”Piemērota darba vide personām ar invaliditāti”, kur ir atrodamas atbildes uz jautājumiem:

  • Kā tas ir – nodarbināt cilvēku ar invaliditāti?
  • Vai cilvēks tiks galā ar darba pienākumiem pat ja ir atbilstoša kvalifikācija?
  • Kādi speciāli pielāgojumi būs nepieciešami?
  • Kas jāņem vērā, nodarbinot cilvēkus ar dažāda veida invaliditāti?

Katalogā publicēti NVA ekspertu un karjeras konsultantu ieteikumi. Atbildes uz šiem jautājumiem sniedz arī paši darba devēji un kolēģi, ar kuriem kopā strādā darbinieki ar invaliditāti.

 

NVA ik rudeni rīko akciju “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti uzņēmumos”: bezdarbnieki un darba meklētāji ar invaliditāti viesojas uzņēmumos un iestādēs, kur iepazīstas ar darba procesu, iespējamo darba vietu, darba pienākumiem un darba kolektīvu. Darba meklētājiem ar invaliditāti tā ir iespēja atrast darbu, savukārt darba devējiem tā ir iespēja atrast savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus, darba vidē iepazīstot darba ņēmēju ar invaliditāti profesionālās spējas.