ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.07.2020


Projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001 kopsavilkums


 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!


Projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001 kopsavilkums

Darbības programmas apakšaktivitāte, kuras ietvaros piešķirts ESF finansējums

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskais mērķis „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam”.

Īstenotājs

Nodarbinātības valsts aģentūra
K. Valdemāra iela 38 k – 1, Rīga, LV – 1010

Īstenošanas vieta

Latvijas Republikas teritorija

Īstenošanas periods

No 2015. gada janvāra līdz 2021.gada decembrim

Mērķis

Projekta mērķis ir veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū.

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laikā mērķa grupas bezdarbnieku atbalstam tiek nodrošināti šādi aktīvie nodarbinātības pasākumi:

 • karjeras konsultācijas;
 • konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, kas ietver individuālās konsultācijas un grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas un citas nodarbības) darba meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskajam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei;
 • profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana, kas ietver: profesionālās tālākizglītības programmu apguvi (tai skaitā elastīgu apmācību formā), kas dod iespēju bezdarbniekam iegūt profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvi (tai skaitā elastīgu apmācību formā), kas bezdarbniekiem dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes;
 • neformālās izglītības programmu apguve, kas ietver mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi, noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, tai skaitā valsts valodas prasmes pārbaudes;
 • transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība, kas ietver noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu kārtošanu un vadītāja apliecības saņemšanu;
 • apmācība pie darba devēja tiek organizēta vajadzīgā darbinieka praktiskai sagatavošanai noteiktajā profesijā;
 • darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem.

 

 

Lai nodrošinātu projekta ietvaros, sniegtā atbalsta pieejamību, papildus minētajiem atbalsta pasākumiem projekta dalībniekiem, tiek sniegts atbalsts reģionālajai mobilitātei, bezdarbniekiem ar invaliditāti tiek nodrošināti to vajadzībām atbilstoši specifiskie pakalpojumi  - surdotulka, ergoterapeita un specializētā transporta pakalpojumi, kā arī tiek vērtēta iespēja organizēt apmācības elastīgā formā. Apmācība pie darba devēja ietvaros personai ar garīga rakstura traucējumiem tiek nodrošināta atbalsta persona. Apmācību laikā bezdarbniekiem tiek nodrošināta stipendija 5 EUR apmērā par 1 apmācību dienu.


 

Mērķa grupas

Projekta mērķa grupa ir Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēti bezdarbnieki un darba meklētāji, īpaši ar zemu un darba tirgus prasībām neatbilstošu prasmju un kvalifikācijas līmeni.

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas 92 169 612,36 EUR, tai skaitā:
 • Eiropas Sociālā fonda finansējums 77 748 954,70 EUR;
 • valsts budžeta finansējums 11 909 031,66 EUR;
 • privātais līdzfinansējums 2 511 626.00 EUR.

Sagaidāmie rezultāti

Iznākuma rādītāji:
 • 80 640 – atbalstu saņēmuši bezdarbnieki (tostarp ilgstošie bezdarbnieki), tai skaitā vecāki par 50 gadiem – 27 513.
Rezultāta rādītāji:
 • 23 224 – kvalifikāciju ieguvuši dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās;
 • 21 773– dalībnieki nodarbinātībā 6 mēnešus pēc pasākuma beigām.
Pielikumi Projekta sasniedzamo rādītāju uzskaite (uz uz 31.03.2020.)

 

Kontaktpersona:
Edīte Bratka
Eiropas Savienības fondu projektu departamenta
projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” vadītāja
Tālrunis: 26640881
E-pasts: Edite.Bratka@nva.gov.lv

Saistošie dokumenti:
Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumi Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” un Ministru kabineta 2014.gada 23. decembra noteikumi Nr. 836 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” īstenošanas noteikumi”.