ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
02.06.2020


Projektu sekmīga īstenošana personām ar garīga rakstura traucējumiem

Lai pilnveidotu sociālās un funkcionālās prasmes cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un integrētu viņus sabiedrībā, 2007.-2013.gada plānošanas periodā tika īstenoti 69 projekti, kurus administrēja Nodarbinātības valsts aģentūra-sadarbības iestāde.

 

Kopumā šajos projektos piedalījās 1373 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuri saņēma daudzpusīgus pakalpojumus, piemēram, sociālo rehabilitāciju, medicīnas, ēdināšanas, transporta u.c. pakalpojumus. Daudzos projektos piedāvātās aktivitātes tika organizētas personām ar dažāda rakstura invaliditāti, tomēr 4 no īstenotajiem projektiem visi pakalpojumi tika īstenoti tikai personām ar garīga rakstura traucējumiem.

 

Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" un Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" īstenoja aktivitātes, kurās piedalījās 511 personas ar garīga rakstura traucējumiem, piedāvājot katra dalībnieka vajadzībām un uztveres spējām piemērotus pakalpojumus: prasmju darbnīcas, kustību terapijas nodarbības, individuālās fizioterapeita un psihologa konsultācijas u.c.

 

Lai veicinātu personu ar garīga rakstu traucējumiem integrāciju sabiedrībā un darba tirgū, samazinot risku nokļūt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, divos Nodarbinātības valsts aģentūras-sadarbības iestādes administrētajos projektos personām ar garīga rakstura traucējumiem bija iespēja dzīvot grupu dzīvoklī. Balvu novada pašvaldība un pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” ir veiksmīgi īstenojušas grupu dzīvokļa pakalpojumu. Tā ietvaros, pielāgojot telpas, iegādājoties materiāltehniskos līdzekļus un aprīkojumu, tika izmitināti mērķa grupas dalībnieki.

 

Iztaujājot Jūrmalas grupu dzīvokļu iemītniekus, noskaidrots, ka viņi jūtas labi, jo katram dota iespēja uzturēties mājīgi iekārtotā istabā un gādāt par kārtību tajā, kā arī par viņiem rūpējas projekta ietvaros apmācīti sociālie darbinieki un aprūpētāji. Iemītnieku rīcībā ir arī kopīgas telpas, kurās viņi gatavo ēdienu, svin jubilejas, skatās populāras izklaides un sporta televīzijas programmas, tādējādi apgūstot darba un komunikācijas iemaņas.

 

Lai gan katram iemītniekam ir atšķirīgas intereses un dažāda dzīves pieredze, viņi tomēr spēj labi sadzīvot cits ar citu. „Mana loma – sargam būt,” saka Jānis - viens no 22 Jūrmalas grupu dzīvokļu iemītniekiem, „Ceļos četros no rīta, citreiz neguļu vispār.” Jūtot atbildību, viņš vienmēr steidzas palīgā citiem iemītniekiem. Saruna ar Jāni notiek brīdī, kad viņš zīmē. Jānis ir apmierināts ar dzīvi, jo prot sevi nodarbināt, zīmējot plakātus, darinot savdabīgus sienas dekorus, interesējoties par elektroniku, kā arī labprāt mācot citiem nūjošanu. Pirms kāda laika Jānis uzturējies patversmē, tādēļ augstu novērtē iespēju dzīvot grupu dzīvoklī.

Lai gan projekti ir noslēgušies, palīdzība cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem turpinās. Pateicoties Jūrmalas pilsētas domes atbalstam un sociālo darbinieku un aprūpētāju profesionalitātei, grupu dzīvokļu iemītnieki joprojām pilnveido savas funkcionālās prasmes, kā arī saņem sociālo darbinieku un aprūpētāju atbalstu, izjuzdami īstu mājas gaisotni.

 

Projektos piedāvāto aktivitāšu sekmīga īstenošana 2007.-2013.gada plānošanas periodā ir labs pamats sociālo pakalpojumu attīstībai nākamajā periodā, kurā darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros viena no atbalstāmajām darbībām ir ieguldījums sociālajā infrastruktūrā sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem – dienas centru, dienas aprūpes centru, grupu dzīvokļu, mājokļu, specializēto darbnīcu izveide un labiekārtošana.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

 

 

 

 

Sagatavoja:
Ineta Krūmiņa
NVA ESF departamenta
Projektu atbalsta un finanšu nodaļas
projektu vadītāja
Tālr. 67 072 007
e-pasts: Ineta.Krumina@nva.gov.lv