ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
02.06.2020


Ar licencēto darbiekārtošanas firmu starpniecību šī gada pirmajā pusgadā darbā iekārtoti 2 619 darba meklētāju

 

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) apkopotie dati liecina, ka ar NVA licencēto darbiekārtošanas firmu starpniecību šī gada pirmajā pusgadā darbā Latvijā ir iekārtoti 1296 darba meklētāji, bet ārvalstīs - 1323 darba meklētāji. Izvēloties darbu ārpus Latvijas, visbiežāk cilvēki ir devušies strādāt uz Lielbritāniju – 42%, Nīderlandi – 22% un Vāciju – 16%. 52% darba meklētāju  ārzemēs uzsāka darbu lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā, 13% bija izvēlējušies darbu  transporta un uzglabāšanas nozarē, 10% - apstrādes rūpniecībā, 7% - izmitināšanas un ēdināšanas iestādēs, 18% - citās nozarēs.

2013.gadā saņemtas 12 sūdzības par 6 licencētajiem darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējiem. Šobrīd pārbaudē atrodas trīs sūdzības, deviņas sūdzības jau ir izskatītas. Piecas sūdzības tika atzītas par nepamatotām, divas sūdzības bija anonīmas, par pamatotu tika atzīta viena sūdzība. Vienam komersantam licence ir anulēta. Divām darba meklētājām komersants atmaksāja naudu, kas bija samaksāta par nekvalitatīvajiem darbiekārtošanas pakalpojumiem.

Atgādinām, ka darbiekārtošanas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt tikai tāds komersants, kurš ir saņēmis NVA izsniegtu licenci darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai.

Darba meklētājam, sadarbojoties ar darbiekārtošanas firmu, jāatceras, ka:
 • izvēloties darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju, vispirms NVA mājas lapas reģistrā ir jāpārliecinās, vai komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus un ir saņēmis NVA licenci;
 • jāpieprasa pakalpojuma sniedzējam uzrādīt NVA izdoto licenci, sākot ar 2013.gada 6.jūliju licence ir pieejama gan elektroniskā dokumenta, gan papīra dokumenta formā;
 • rūpīgi jāizlasa līgumi un pirms noslēgšanas jānoskaidro visi nosacījumi;
 • jānoskaidro informācija par darba tiesībām, pienākumiem, algu un darba stundu skaitu;
 • jāpārliecinās, vai, strādājot ārvalstī, ir garantēta dzīves vieta;
 • jābūt pārliecinātam, ka attiecīgās valsts valodas zināšanu līmenis ir pietiekams darba veikšanai;
 • jāsazinās ar darba devēju un jānoskaidro, vai darba devējs ir informēts par darbinieka ierašanos;
 • jānodrošinās ar iztikas minimumu vismaz pirmajām darba nedēļām (vēlams ņemt līdzi nevis skaidru naudu, bet starptautiskās norēķinu kartes);
 • jāatceras, ka darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējam ir pienākums rakstveidā iepazīstināt ar darba līgumu, kas tiks noslēgts ar darba devēju, un tā atbilstību Latvijas Republikas vai ārvalsts normatīvo aktu prasībām, kā arī ar darbiekārtošanas firmas un tās sadarbības partnera noslēgtā līguma noteikumiem;
 • jāatceras, ka starp darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju un darba meklētāju  ir jānoslēdz līgums par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu vai, ja līgumu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu ar darba meklētāju nav paredzēts slēgt, tad  komersantam rakstveidā jāiepazīstina darba meklētāju ar darbiekārtošanas pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas kārtību un jānodrošina, lai līgumi un pakalpojuma sniegšana atbilstu Latvijas un attiecīgās ārvalsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 • pirms nosūtīšanas pie darba devēja darbiekārtošanas firmai rakstveidā jāinformē darba meklētājs par konkrēto darba piedāvājumu, norādot darba devēja nosaukumu, juridisko un darbības vietas adresi, tālruņa numuru, darba uzsākšanas laiku, darbinieka profesiju (arodu, amatu) un vispārīgu darba raksturojumu, darba samaksas apmēru pirms un pēc nodokļu samaksas, darba vietu, darba laiku un līguma izbeigšanas noteikumus, kā arī jāinformē par dokumentiem, kas nepieciešami darba tiesisko attiecību uzsākšanai.
 
NVA Juridiskā departamenta direktora vietniece – Licencēšanas un tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Marianna Dreja: „Gan Latvijā, gan ārzemēs rūpīgi jālasa  visi parakstam piedāvātie dokumenti un jānoskaidro visi tajos iekļautie nosacījumi. Sadarbojoties ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju darba meklētājam jābūt modram, visām savstarpējām saistībām jābūt dokumentāri apstiprinātām, nedrīkst paļauties tikai uz solījumiem vai, piemēram, veikt maksājumus bez darījumu apliecinošiem dokumentiem (čekiem, kvītīm un tml.). Darba meklētājam jāsaglabā visi ar darbiekārtošanu saistītie dokumenti un maksājumus apliecinošie dokumenti, lai gadījumā, ja viņš uzskatīs, ka darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējs pārkāpis viņa tiesības vai nav pildījis savas saistības, sūdzību varētu dokumentāri pamatot. Ja darba meklētājs ar licencētās firmas starpniecību ierodas citā valstī un tur saņem solītā darba atteikumu, viņam nekavējoties rakstiski jāsazinās ar savu licencēto firmu un jāpieprasa, lai tā nodrošina citu līdzvērtīgu darbu, bet, ja firma līdzvērtīgu darbu nepiedāvā, jāraksta sūdzība NVA.”
 
Ja licencēta darbiekārtošanas firma pārkāpusi darba ņēmēja tiesības, jāiesniedz rakstveida sūdzība Nodarbinātības valsts aģentūras Juridiskajā departamentā, K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV-1010.

Licencēto darbiekārtošanas firmu sarakts un cita ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu saistīta informācija ir pieejama NVA mājas lapā.
 
Pirms pieņemt lēmumu par došanos peļņā uz ārzemēm jābūt labi informētam par izvēlēto valsti. Bezmaksas konsultācijas par nodarbinātības un mācību iespējām, kā arī dzīves un darba apstākļiem Eiropas Savienības (ES), Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs un Šveicē sniedz Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) konsultanti NVA filiālēs Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Rēzeknē un Cēsīs. Jāuzsver, ka EURES nenodarbojas ar iekārtošanu darbā ārzemēs, bet gan nodrošina informāciju par nodarbinātības iespējām un palīdz orientēties Eiropas darba mobilitātes portālā.

 

 

Iveta Kancēna
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr. 67021808; 67021744
info@nva.gov.lv