ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.05.2020


NVA jūlijā uzsāk bezdarbnieku praktisku apmācību Latvijas tautsaimniecības prioritārajās nozarēs

Šomēnes Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Sociālā fonda projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2” ietvaros uzsāk īstenot pilotprojektu „Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs”. Apmācība notiks četrās prioritārajās nozarēs - apstrādes rūpniecībā, transportā un loģistikā, tūrismā un informācijas, kā arī komunikācijas tehnoloģijās, kuras valsts un uzņēmēji kopīgi noteica kā perspektīvākās Latvijas darba tirgus attīstībai un eksporta sekmēšanai.
 
Darba devējiem šī pilotprojekta ietvaros ir iespēja apmācīt un nodarbināt sava uzņēmuma specifikai un prasībām atbilstošus darbiniekus, tādējādi nodrošinot sekmīgu sava uzņēmuma darbību un veicinot prioritāro nozaru attīstību.
Pilotprojektā aicinātas iesaistīties Latvijas darba devēju organizācijas un nozaru darba devēju organizāciju apvienības, veidojot savstarpēju partnerību un slēdzot sadarbības līgumu ar NVA.

NVA jau tagad rosina dalībai pilotprojektā pieteikties komersantus (izņemot ārstniecības iestāde un izglītības iestāde, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumus (izņemot politiskās partijas). Pilotprojekta „Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs” īstenošanai darba devēji ir aicināti veidot jaunas darba vietas vai pieņemt NVA reģistrēto bezdarbnieku tādā darba vietā, kurā vismaz četrus mēnešus pirms apmācības nav bijusi nodarbināta neviena cita persona.  

Darba devējs no NVA saņem šādu finanšu atbalstu:

- līdz 200 Ls viena bezdarbnieka apmācībai (par eksperta vai darba vadītāja pakalpojumiem);
- apmaksātas obligātās veselības pārbaudes (līdz 20 Ls par vienu bezdarbnieku);
- apmaksātu asistenta pakalpojumu bezdarbniekam ar invaliditāti (līdz 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas proporcionāli dienu skaitam);
- NVA dotāciju – līdz 800 Ls par katru bezdarbnieku, ar kuru darba devējs pēc Praktiskās apmācība prioritārajās nozarēs turpinājis darba tiesiskās attiecības nepārtraukti 6 mēnešus uz pilnu darba laiku.
Tāpat NVA sedz izmaksas par surdotulka un ergoterapeita pakalpojumiem bezdarbniekiem ar invaliditāti.

Praktisko apmācību prioritārajās nozarēs organizē visās profesijās, izņemot vienkāršās profesijas (LR Profesiju klasifikatora 9.pamatgrupa).

Praktiskajā apmācībā prioritārajās nozarēs iesaista bezdarbnieku, kurš atbilst darba devēja noteiktajām minimālās izglītības un darba pieredzes prasībām. Pie attiecīgā darba devēja bezdarbnieks nedrīkst būt iepriekš strādājis vismaz gadu. Potenciālo darbinieku no bezdarbnieku vidus palīdzēs piemeklēt NVA darbinieki, un darba devēji ir aicināti piedalīties šajās pretendentu atlasēs.

Savukārt bezdarbniekiem Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs ilgst vienu mēnesi. Jāņem vērā, ka darba devējam jāslēdz darba līgums uzreiz vismaz ar pieciem bezdarbniekiem un jāuzņemas saistības pēc apmācības pabeigšanas turpināt nodarbināt vismaz divus darbiniekus attiecīgajā darbā ne mazāk par pusgadu. Viņu darba algai jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā.
 
Lai pieteiktos Praktiskās apmācības prioritārajās nozarēs īstenošanai, darba devējam jāaizpilda pieteikuma veidlapa un jāpievieno pieprasītā informācija. Tad aizpildītais pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu. Par pieņemto lēmumu NVA filiāle paziņos darba devējam un aicinās slēgt līgumu par pasākumu īstenošanu.

Plašāku informāciju par NVA pilotprojektu „Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs”, var iegūt šeit : http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=3242&from=0

Uzziņa: Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs tiek īstenota atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.732 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma apakšaktivitāti „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība”” un citiem normatīvajiem aktiem.

Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Iveta Kancēna
Tālr. 67021808
Mob: 29466959