ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
07.06.2020


Nodarbinātības valsts aģentūrā veiksmīgi noslēgusies APIA projektu īstenošana

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
 

2013.gada pirmajā pusgadā noslēgusies atklātas projektu iesniegumu atlases (APIA) 1.uzsaukuma īstenošana un projektos paredzētos pakalpojumus saņēmuši ap 9000 mērķa grupas dalībnieku – daudzbērnu un nepilnās ģimenes, bērni no maznodrošinātām ģimenēm, pirmspensijas un pensijas vecuma personas, personas ar funkcionāliem traucējumiem u.c.

Nodarbinātības valsts aģentūra-sadarbības iestāde (NVA SI) projektu administrēšanu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes ”Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros uzsāka 2010.gadā.

Galvenais projektu īstenošanas mērķis ir attīstīt sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus, atbilstoši sociālo pakalpojumu attīstības programmām Latvijas reģionos. Līdz ar to tiek sniegti sociālās rehabilitācijas centru pakalpojumi, aprūpe mājās, „drošības poga”, mobilās brigādes, uzticības tālrunis, higiēnas un krīzes centru pakalpojumi u.c., lai pilnveidotu sociāli neaizsargātāko sabiedrības pārstāvju sociālās un funkcionālās prasmes un palielinātu viņu nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.

Vislielāko dalībnieku skaitu veidoja mērķa grupa vecumā no 25-54 gadiem (43%), tomēr iespēju saņemt pakalpojumus un apgūt jaunas prasmes un zināšanas izmantojuši arī bērni līdz 14 gadu vecumam (19%), jaunieši (11%), pirmspensijas cilvēki (9%) un seniori vecumā virs 65 gadiem (18%).

Pēc dalības projektā sešu mēnešu laikā 154 mērķa grupas dalībnieki jau ir iesaistījušies darba tirgū un 37 izglītības apguvē, līdz ar to turpina pilnveidot un attīstīt savas prasmes un iemaņas.

NVA SI ir veikusi aptauju, lai noskaidrotu mērķa grupas viedokli par ESF projektu pakalpojumiem.  Aptaujā 1120 respondenti sniedza atbildes uz 16 jautājumiem, kas ļāva noskaidrot klientu apmierinātību ar projektā saņemtajiem pakalpojumiem, to pieejamību, informētību par ES fondu atbalstu, kā arī viedokli par ES fondu līdzekļu izlietojumu u.c.

Aptaujas rezultāti parāda, ka 94% mērķa grupas dalībnieku ir apmierināti ar projekta pakalpojumiem, kā arī 90% no mērķa grupas uzskata, ka ES fondu līdzekļi ir sekmīgi izlietoti. Gandrīz visi aptaujātie norāda, ka projektu pakalpojumi bija pieejami personām ar invaliditāti un neatkarīgi no vecuma un dzimuma. Mērķa grupas dalībnieki augstu novērtē iespēju apgūt jaunas prasmes un zināšanas, iesaistīties sabiedriskajos pasākumos un nodarbinātībā, kā arī smelties optimismu, satikt citus cilvēkus un izrauties no ikdienas dzīves.

NVA SI vērtē, ka APIA 1.uzsaukuma projektu īstenošana noritējusi sekmīgi un ka projektu rezultāti dos ilgtspējīgu ieguldījumu sociālās jomas attīstībā Latvijas reģionos. Atvēlētais finansējuma atbalsts 38 projektu īstenošanai bija 3,2 milj. latu.        Plašāka informācija:
Ineta Krūmiņa
NVA ESF departamenta
Projektu atbalsta un finanšu nodaļas
projektu vadītāja
Tālr. 67 072 007
e-pasts: Ineta.Krumina@nva.gov.lv