ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
01.06.2020


ALGOTI PAGAIDU SABIEDRISKIE DARBI


Algoti pagaidu sabiedriskie darbi — aktīvais nodarbinātības pasākums bezdarbniekiem darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, veicot algotus pagaidu sabiedriskos darbus pašvaldību izveidotajās darba vietās, kas rada sociālu labumu sabiedrībai.

Pasākuma mērķis: 
    
  • veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā;
  • dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas.


Kas īsteno Algotos pagaidu darbus?
Pašvaldību institūcijas (izņemot pašvaldību komercsabiedrības), biedrības vai nodibinājumi.

Kur īsteno Algotos pagaidu sabiedriskos darbus?
Algotos pagaidu sabiedriskos darbus īsteno vietās, kas pašvaldību institūcijās (izņemot pašvaldību komercsabiedrības), biedrībās vai nodibinājumos izveidotas no jauna vai kurās vismaz četrus mēnešus, pirms bezdarbnieks uzsācis dalību pasākumā, nav tikusi nodarbināta neviena cita persona.

Dalībnieku iesaistes ilgums aktivitātē:

  •  4 mēneši 12 mēnešu periodā, bet, ja bezdarbniekam līdz pensijas vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā divi gadi, ne vairāk kā 6 mēnešus.


Dalībnieku iesaiste aktivitātē:
NVA filiāle iesaista bezdarbniekus pasākumā:

  • saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem atlases kritērijiem, pēc kuriem bezdarbnieki prioritāri tiek iesaistīti pasākumā (pašvaldību, kurās pieņemti saistošie noteikumi, saraksts skat. tabulu *);
  • bezdarbnieku vēlmju reģistrācijas secībā, ja pašvaldība nav pieņēmusi  saistošos noteikumus par atlases kritērijiem, pēc kuriem bezdarbnieki prioritāri iesaistāmi pasākumā.
*ja persona vēlas iepazīties ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, tad to var izdarīt pie filiāles koordinējošā eksperta (pēc filiāles pieprasījuma pašvaldībai jāsniedz saistošo noteikumu aktuālās versijas kopija) vai attiecīgajā pašvaldībā (piem. pie darba koordinētāja).

 

 

Kāds ir darba devēja ieguvums?

  • Atbalsts sociāli nozīmīgu darbu veikšanai.
  • Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītā bezdarbnieka ikmēneša atlīdzība EUR 200,00 apmērā.
  • Ikmēneša dotācijai vienam algotu pagaidu sabiedrisko darbu koordinētājam pašvaldībā EUR 150,00 apmērā proporcionāli nostrādātajām darba dienām.
  • Izdevumu apmaksa par normatīvajos aktos paredzēto veselības pārbaužu veikšanu algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītajiem bezdarbniekiem, bet ne vairāk kā EUR 30 apmērā par vienu bezdarbnieku.

 

Saistošie dokumenti:
 Dokumenta nosaukums Dokumentu sagatavošanas prasības
Algotu pagaidu sabiedrisko darbu (APSD) plāns
 Skat. paraugu
Akts par algotu pagaidu sabiedrisko darbu īstenošanu
 Skat. paraugu
Apliecinājums
 Skat. paraugu
Līgums ar bezdarbnieku par algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu
 Skat. paraugu
Izdevumi par veselības pārbaudēm algotos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītajiem bezdarbniekiem
 Skat. paraugu
Darba laika uzskaites tabele
 Skat. paraugu