ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
20.02.2020


BEZDARBNIEKU APMĀCĪBA PĒC DARBA DEVĒJA PIEPRASĪJUMA


Aicinām darba devējus ar NVA atbalstu sagatavot uzņēmumam nepieciešamos speciālistus!
 
NVA veic bezdarbnieku apmācību atbilstoši uzņēmuma vajadzībām:


Sadarbība:

  1. NVA organizē bezdarbnieku apmācību, ja darba devējs NVA iesniedz rakstisku pieprasījumu apmācību organizēšanai;
  2. NVA slēdz ar darba devēju atbilstošu līgumu:
  3. Darba devējs uzņemas pienākumu pēc apmācības pabeigšanas pieņemt bezdarbnieku darbā un nodarbināt attiecīgajā profesijā vismaz sešus mēnešus.
  4. Ja bezdarbnieks bez attaisnojoša iemesla pēc apmācības pabeigšanas netiek pieņemts darbā, darba devējs atmaksā NVA finanšu līdzekļus, kas izlietoti apmācību izmaksu segšanai.

 

Darba devēja ieguvumi:

  1. Darba devējs piedalās bezdarbnieku atlasē un iesaistei apmācībā izvēlas savām prasībām atbilstošus pretendentus.
  2. Darba devējs sadarbībā ar NVA patstāvīgi vai no NVA piedāvājuma izvēlas izglītības iestādi, kas veiks apmācību.
  3. Darba devējam ir iespēja sadarbībā ar izglītības iestādi izstrādāt jaunu, uzņēmuma specifikai atbilstošu izglītības programmu.
  4. Profesionālās tālākizglītības programmu apguves laikā darba devējs var nodrošināt bezdarbniekiem programmā noteikto kvalifikācijas praksi, nepieciešamo iemaņu iegūšanai konkrētajā darba vietā.
  5. NVA sedz visas ar apmācību saistītās izmaksas.
  6. Darba devējs iegūst uzņēmuma specifikai sagatavotus kvalificētus darbiniekus.

 

Ja darbinieku apmācīšanai nepieciešams izstrādāt jaunu izglītības programmu:

 

  Papildus informācija: Izglītības likums
  Izglītības programmas licencēšana — tiesību piešķiršana izglītības iestādei īstenot noteiktu izglītības programmu
Papildus informācija: 2009.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.775 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”.

  Papildus informācija:

Darba devēja pieprasījums izglītības programmas organizēšanai (spēkā no 01.02.2018.) ;
Līgums ar darba devēju par bezdarbnieku profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides programmas  īstenošanu (spēkā no 07.02.2019.) .
  Izglītības programmas akreditācija — tiesību iegūšana izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi.
Papildus informācija: 2016.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību.”

 

Konsultācijas saistībā ar profesionālās izglītības programmu izstrādi var saņemt Valsts izglītības satura centrā vai Izglītības kvalitātes dienestā pie attiecīgajiem speciālistiem.
Papildu informāciju par bezdarbnieku apmācību pēc darba devēja pieprasījuma iegūsiet tuvākajā NVA filiālē .