ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.07.2020


PAKALPOJUMI KOLEKTĪVĀS ATLAIŠANAS GADĪJUMOS

Saskaņā ar Darba likumā (DL) noteikto, darba devējs kolektīvo atlaišanu var uzsākt ne agrāk, kā 30 dienas pēc paziņošanas Nodarbinātības valsts aģentūrai (NVA), ja darba devējs un darbinieku pārstāvji nav vienojušies par vēlāku kolektīvās atlaišanas uzsākšanas termiņu (DL 107.panta (1) daļa).

COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 31.pants nosaka, ka NVA var saīsināt Darba likumā noteikto termiņu paziņojumam par kolektīvo atlaišanu, nosakot to īsāku par 30 dienām. Ja darba devējam nepieciešams termiņa saīsinājums, tas jānorāda paziņojumā, minot kā samazinājums mazinās negatīvo ekonomisko ietekmi uz uzņēmumu.

Lai atvieglotu paziņojuma sagatavošanu, norādot visu nepieciešamo informāciju, aicinām izmantot paraugu – Darba devēja paziņojums NVA par kolektīvo atlaišanu

 


Norādot no darba atlaižamo darbinieku profesiju, lūdzam izmantot profesiju klasifikatoru atbilstoši 2010.gada 18.maija MK noteikumiem Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību", kas pieejams Labklājības ministrijas mājaslapā - http://www.lm.gov.lv/lv/14128-darba-devejiem/profesiju-klasifikators.

 

Kolektīvā atlaišana
Kolektīvā atlaišana ir tāda darbinieku skaita samazināšana, ja atlaižamo darbinieku skaits 30 dienu laikā ir:

  • vismaz pieci darbinieki, ja darba devējs uzņēmumā parasti nodarbina vairāk nekā 20, bet mazāk nekā 50 darbiniekus;
  • vismaz 10 darbinieki, ja darba devējs uzņēmumā parasti nodarbina vismaz 50, bet mazāk nekā 100 darbiniekus;
  • vismaz 10 procenti no darbinieku skaita, ja darba devējs uzņēmumā parasti nodarbina vismaz 100, bet mazāk nekā 300 darbiniekus;
  • vismaz 30 darbinieki, ja darba devējs uzņēmumā parasti nodarbina 300 un vairāk darbinieku (DL 105.panta (1) daļa).

 

Aprēķinot atlaižamo darbinieku skaitu, ņem vērā arī tos darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumus, kad darba devējs nav uzteicis darba līgumu, bet darba tiesiskās attiecības ir izbeigtas uz citiem pamatiem, kas nav saistīti ar darbinieka uzvedību vai spējām un ko ir veicinājis darba devējs.

 

Šā likuma noteikumi par kolektīvo atlaišanu neattiecas uz:
valsts pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem darbiniekiem (DL 105.pants).


NVA piedāvā bezdarba riskam pakļautajiem darbiniekiem:

  • individuālās vai grupu informatīvās konsultācijas;
  • informāciju par aktualitātēm darba tirgū;
  • informāciju par NVA pakalpojumiem;
  • tikšanos ar potenciālajiem darba devējiem;
  • Karjeras konsultācijas;
  • Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus.


 

Papildu informāciju iegūsiet tuvākajā NVA filiālē.